Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:74:"1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Požární ochrana> 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Požární ochrana - 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Aktuálně

vyhlášení 01.02.2017
zahájení příjmu žádostí 06.03.2017
ukončení příjmu žádostí 20.03.2017

Zastupitelstvo LK schválilo dne 31. 1. 2017 vyhlášení programu č. 1.2 „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje“. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu: 6. 3. – 20. 3. 2017.

Dotace je určena pobočným spolkům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - sborům dobrovolných hasičů Libereckého kraje.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení programu

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Vzor vyplnění žádosti 1.2 2017

 • SH ČMS - Sbory dobrovolných hasičů při vyplňování žádostí POZOR na kolonku "Právní statut" - jste POBOČNÝ SPOLEK (ne jenom spolek) !!! 
 • NÁZVY PROJEKTŮ volte prosím stručné a věcné v souladu s účelem.
 • Účel projektu: sem napište jen jeden z podbodů „Účelu podpory“ ve vyhlášeném programu. Jiný text sem nepište!
 • Při vypisování parametrů mějte na paměti, že tyto budou uvedeny i ve smlouvě a jsou závazné!
 • Nezapomeňte vyplnit (alespoň stručně) Odůvodnění žádosti.

Povinné přílohy – doručit v písemné podobě spolu se žádostí:

 • podrobný popis projektu (akce) na samostatné příloze – viz stanovený formulář na rok 2017 (ve vlastní přihlášce je možno popsat projekt jen velmi stručně, na samostatné příloze pak doplnit tabulku se základními údaji včetně přesného termínu konání akce (pokud není v době podání přihlášky znám, je nutno jej dodatečně nahlásit nejpozději 7 dní před konáním akce),
 • potvrzení o účtu v bance, nejlépe výpis, ne starší tří měsíců (každý sbor musí mít založen vlastní účet, v žádném případě nebude možno příspěvek poukázat na účet obce nebo soukromé osoby - starosty, pokladní apod.),
 • přílohu registračního listu (zde je nutno dbát, aby podpisové vzory v příloze odpovídaly současnému stavu),
 • čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji (viz formulář),
 • Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání Žádosti (generované webovým portálem)

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí    7:00 – 17:00

úterý        7:00 – 16:00

středa      7:00 – 17:00

čtvrtek     7:00 – 16:00

pátek       7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná. 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

 • Případné dodatečné nahlášení - upřesnění konkrétního termínu konání akce - nejpozději 7 dní před začátkem konání akce (viz tiskopis „Podrobný popis projektu“).
 • Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31.12.2017 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou Průběžnou zprávu o realizaci projektu z Dotačního fondu LK. V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.  Použije se formulář určený pro Závěrečnou zprávu.

Vypořádání (vyúčtování)

Závěrečná zpráva

Zde je třeba stručně zhodnotit přínos realizace projektu. Doložit v souladu se smlouvou způsob splnění povinnosti informování veřejnosti o finanční podpoře projektu Libereckým krajem. Součástí zprávy mohou být i nepovinné přílohy, jako je fotodokumentace apod. Ke zprávě nepřikládat kopie dalších dokumentů, jako jsou kopie smlouvy, kopie žádosti o poskytnutí příspěvku, výpisy z katastru nemovitostí, stavební povolení, záznamy z průběhu a výsledky výběrových řízení, kopie smluv s dodavateli apod.

Schválené projekty je nutné realizovat v období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017. Přitom je zcela nezbytné dodržet termín předání závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečného vyúčtování uvedený ve smlouvě, tj. „nejpozději do 50 dnů od ukončení akce“ (od zaplacení poslední faktury!).

Závěrečné vyúčtování

V závěrečném vyúčtování je nutno předložit kopie o úhradě celého projektu, ne jen části odpovídající výši příspěvku Libereckého kraje. Každá faktura musí být doložena dokladem
o jejím zaplacení (kopií výpisu z účtu), pokud byla hrazena bezúplatným převodem, nebo kopií příjmového dokladu podepsaného přepravcem, pokud se jednalo o úhradu
v hotovosti přepravní – zásilkovou službou. Není nutno dokládat kromě faktur a dokladů o jejich zaplacení kopie dalších dokladů, jako jsou interní schvalovací formuláře, smlouvy o dílo apod. POZOR: Zálohová faktura není uznávána jako účetní doklad – musí k ní ještě vždy následovat Konečná faktura!

* Závěrečné vyúčtování včetně Závěrečné zprávy (s přílohami) doručit datovou schránkou nebo v tištěné podobě poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (rozhodující je datum doručení, nikoli datum podání na poštu).

 

Další kroky

Zpracovávám...