Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:55:"1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Požární ochrana> 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II

Požární ochrana - 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II

Aktuálně

vyhlášení 01.02.2017
zahájení příjmu žádostí 06.03.2017
ukončení příjmu žádostí 20.03.2017

Zastupitelstvo LK schválilo dne 31. 1. 2017 vyhlášení programu č. 1.3 „Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II“.

Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu: 6. 3. – 20. 3. 2017.

Dotace je určena obcím LK zabezpečujícím akceschopnost jednotky SDH obce v kategorii JPO II v souladu s Nařízením Libereckého kraje č. 2/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami PO a současně zřizující pracovní místo s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH obce a současně splňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu (část Okruh způsobilých žadatelů a Omezení podpory). 

Další kontakty:

HZS LK - Krajské ředitelství Liberec:
 
  • Mgr. Jaromír Lebeda, 950 470 060, 728 412 381, jaromir.lebeda@hzslk.cz
  • Mgr. Josef Málek, 950 470 062, 724 178 328, josef.malek@hzslk.cz

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení programu č. 1.3 Vyhlášení programu č. 1.3

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Vzor vyplnění žádosti 1.3 2017

 

  • NÁZVY PROJEKTŮ volte stručné a věcné v souladu s účelem.
  • Účel projektu: sem napište text účelu ve vyhlášeném programu „Vytvoření pracovního místa s pracovní náplní obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II a jeho finanční zajištění“. Jiný text sem nepište!
  • Parametr: sem uveďte např. „Vytvoření pracovního místa - služba v jednotce SDH kat. JPO II – 1x (nebo 2x)“.  Tyto údaje budou uvedeny i ve smlouvě a jsou závazné!
  • Nezapomeňte vyplnit (alespoň stručně) Odůvodnění žádosti.

Povinné přílohy – doručit v tištěné podobě spolu se žádostí:

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31.12.2017 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou Průběžnou zprávu o realizaci projektu z Dotačního fondu LK. V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.  Použije se formulář určený pro Závěrečnou zprávu.

Vypořádání (vyúčtování)

Závěrečná zpráva

Zde je třeba stručně zhodnotit přínos realizace projektu. Doložit v souladu se smlouvou způsob splnění povinnosti informování veřejnosti o finanční podpoře projektu Libereckým krajem. Součástí zprávy mohou být i nepovinné přílohy, jako je fotodokumentace apod.

Schválené projekty je nutné realizovat v období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017. Přitom je zcela nezbytné dodržet termín předání závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečného vyúčtování uvedený ve smlouvě, tj. „nejpozději do 50 dnů od ukončení projektu“.

Závěrečné vyúčtování

V závěrečném vyúčtování je nutno předložit kopie o úhradě celého projektu, ne jen části odpovídající výši příspěvku Libereckého kraje. Každá faktura musí být doložena dokladem
o jejím zaplacení (kopií výpisu z účtu), pokud byla hrazena bezúplatným převodem, nebo kopií příjmového dokladu podepsaného přepravcem, pokud se jednalo o úhradu
v hotovosti přepravní – zásilkovou službou. Není nutno dokládat kromě faktur a dokladů o jejich zaplacení kopie dalších dokladů, jako jsou interní schvalovací formuláře, smlouvy o dílo apod. POZOR: Zálohová faktura není uznávána jako účetní doklad – musí k ní ještě vždy následovat Konečná faktura!

* Závěrečné vyúčtování včetně Závěrečné zprávy (s přílohami) doručit datovou schránkou nebo v tištěné podobě poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (rozhodující je datum doručení, nikoli datum podání na poštu).

Další kroky

Zpracovávám...