Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:35:"2.2 Regionální inovační program";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Regionální rozvoj> 2.2 Regionální inovační program

Regionální rozvoj - 2.2 Regionální inovační program

Aktuálně

vyhlášení 31.05.2017
zahájení příjmu žádostí 01.07.2017
ukončení příjmu žádostí 27.09.2017

Dne 30.5.2017 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 211/17/ZK vyhlášení a podmínky programu 2.2 „Regionální inovační program“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“.

Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

  Vyhlášení programu 2.2 pro rok 2017

 Přílohy k Vyhlášení programu č.2.2 pro rok 2017:

P01 Vzor Žádosti

P02 Popis projektu k žádosti (povinná příloha)

P03 Hodnotící kritéria

P04 Hodnotící formulář projektu

P05 Seznam posouzehných výzkumných organizací

P06 Seznam znalostních domén

P07 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Povinné přílohy požadované k Žádosti:

1) Popis projektu (viz příloha č.P02)

2) Originál smlouvy o smlouvě budoucí mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí

3) Čestné prohlášení k provozování živnosti v provozovně na území LK (včetně uvedení adresy této provozovny), nemá-li žadatel sídlo firmy v LK

4) V případě, že žádost o poskytnutí dotace podá za žadetele pověřená osoba žadatele, musí předložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, ve které oprávněný žadatel zmocní pověřenou osobu k úkonům spojeným s podáním žádosti.

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Popis projektu k žádosti

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k uzavření smlouvy mezi LK a příjemcem:

  1. Doklad prokazující právní subjektivitu, oprávnění k činnosti (výpis z Obchodního rejstříku, doklady obdobné povahy) – tyto doklady zajistí správce programu z registrů

  2. Originál smlouvy o spolupráci mezi příjemcem účelové dotace a poskytovatelem znalostí nebo služeb. Smlouva musí řešit: specifikaci předmětu plnění, cenu, platební podmínky, harmonogram řešení projektu.

  3. V případě, že doklady k uzavření smlouvy bude předkládat pověřená osoba žadatele nebo smlouvu o poskytnutí dotace bude uzavírat pověřená osoba žadatele, tak pověřená osoba žadatele doloží originál nebo úředně ověřenou kopie plné moci, v které žadatel zmocní pověřenou osobu k příslušným úkonům.

  4. Čestné prohlášení ke skutečnostem (formulář zde)

  5. Prohlášení žadatele, že žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu, stručného popisu předmětu projektu, jména (názvu) poskytovatele znalostí, výši poskytnuté finanční podpory.

  6. Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele – příjemce, se kterým již byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v předcházejících obdobích, může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodané požadované přílohy (dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele)

7. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (formulář zde)

Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře pro Závěrečné vyúčtovánía Závěrečnou zprávu

 

Další kroky

Zpracovávám...