Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:71:"2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Regionální rozvoj> 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Regionální rozvoj - 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Aktuálně

vyhlášení 31.05.2017
zahájení příjmu žádostí 03.07.2017
ukončení příjmu žádostí 24.07.2017

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 30.5.2017  o vyhlášení Programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel na rok 2017. Žádosti je možné podávat nejpozději do 24.7.2017 do 14.00 hod.

Podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení programu 2.5 k předkládání žádostí o dotace

Vzor žádosti o dotaci- NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3.

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Povinná příloha k žádosti - formulář Popis projektu

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

  • originál nebo úředně ověřená kopie dokladu (plné moci) opravňující pověřenou osobu žadatele jednat jménem příjemce dotace. Doklad nesmí být starší než 90 dní
  • kopie dokladu o zřízení účtu
  • čestné prohlášení žadatelev souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje
  • čestné prohlášení příjemce dotace o podporu v režimu de minimis
  • smlouva o dílo, objednávka, pracovní smlouva nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr k projektu (minimálním obsahem musí být předmět díla, cena prací a termín realizace)

Vypořádání (vyúčtování)

 

 

Další kroky

Zpracovávám...