Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:30:"2.6 Podpora místní Agendy 21";}}

Regionální rozvoj - 2.6 Podpora místní Agendy 21

Aktuálně

vyhlášení 29.03.2017
zahájení příjmu žádostí 02.05.2017
ukončení příjmu žádostí 19.05.2017

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 28.3.2017  o vyhlášení Programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 na rok 2017. Žádosti je možné podávat nejpozději do 19.5.2017 do 14.00 hod.

  • Popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji

  • Podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotace

Vzor žádosti o dotaci- NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3.

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Povinná příloha k žádosti - formulář Popis projektu

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k podpisu smlouvy:

  • kopie podnikatelského oprávnění (živnostenský list, výpis z rejstříku) v případě, kdy příjemce dotace je podnikatelským subjektem
  • kopie stanov
  • doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (pokud není zřejmé z předchozího). Doklad v originále nebo v úředně ověřené kopii nesmí být starší než 90 dní.
  • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu.
  • Čestné prohlášenív souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, 
  • Čestné prohlášení de minimis, najdete na webových stránkách Libereckého kraje
  • smlouva o dílo, objednávka, pracovní smlouva nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr k projektu (minimálním obsahem musí být předmět díla, cena prací a termín realizace)

Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře pro závěrečné vyúčtování a průběžnou/závěrečnou zprávu.

 

Další kroky

Zpracovávám...