Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:53:"2.7 Program na podporu činností mateřských center";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Regionální rozvoj> 2.7 Program na podporu činností mateřských center

Regionální rozvoj - 2.7 Program na podporu činností mateřských center

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 03.04.2017
ukončení příjmu žádostí 19.04.2017

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 28.2.2017  o vyhlášení Programu 2.7 – Program na podporu činností mateřských center na rok 2017. Žádosti o dotaci je možné podávat od 3.4.2017 do 19.4.2017 do 14.00 hod.

Podpora činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Věnujte prosím pozornost při vyplňování účelu a parametrů projektu do formuláře žádosti o dotaci – viz Vyhlášení programu, bod N (pro Vaši informaci "Vzor žádosti o dotaci")

Vzor žádosti o dotaci - NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3.

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy:

  1. Textová část projektu
  2. Zpráva o činnosti mateřského centra za období roku 2016 nebo Výroční zpráva mateřského centra za rok 2016

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k podpisu smlouvy:

  • Doklad o právní subjektivitě (vyjma obce), zakládací listina, stanovy a doklady podobné povahy ve smyslu odst. 6.24, čl. 6 Statutu dotačního fondu LK.
  • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.
  • Čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 7 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje
  • Kopie dokladu o zřízení účtu
  • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
  • Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře pro závěrečné vyúčtování a průběžnou/závěrečnou zprávu.

 

Další kroky

Zpracovávám...