Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:35:"4.1 Program volnočasových aktivit";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Školství a mládež> 4.1 Program volnočasových aktivit

Školství a mládež - 4.1 Program volnočasových aktivit

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 03.04.2017
ukončení příjmu žádostí 21.04.2017

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání dne 28. února 2017 podmínky a vyhlášení dotačního programu.

V rámci tohoto programu bude podporováno rozšíření nebo zachování stávající nabídky celoročních a jednorázových aktivit neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu. Dále bude podporována činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcí v době mimo výkon hlavní činnosti.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení programu 4.1

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 • Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesný název žadatele dle dokladu o právní subjektivitě (např. veřejné rejstříky – www.justice.cz ).

 • Název projektu: volte stručný a věcný.

 • Účel projektu - zde napište:

„Zkvalitnění podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže“.

 • Výstupy parametrů projektu (při vyplňování parametru a jeho hodnoty mějte na paměti, že tyto budou uvedeny ve smlouvě a jsou závazné). V souvislosti s hodnotícím kriteriem je nutné vyplnit alespoň jeden parametr a to takto:

název parametru: „Velikost zasažené cílové skupiny“

měrná jednotka: „osoba“

hodnota parametru: „číslo“

Podrobný popis projektu (příloha žádosti 4.1)

 • příloha žádosti se předkládá pouze v tištěné podobě,

 • v tomto formuláři uveďte podrobnější popis aktivit projektu naplňujících účel programu, návaznost na předchozí projekty.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 21. 4. 2017 do 14 hodin, a to dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00 (21. 4. 2017 pouze do 14.00 hodin)

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána informace o schválení dotace, její výši a možnosti žádat o poskytnutí zálohy, výzva k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje,

 • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu.

Příjemce, se kterým byla v předchozích 3 letech uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a kterou doložil povinnými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude příjemce dokládat pouze povinné přílohy, které nejsou aktuální nebo nebyly předloženy.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

 • formulář závěrečného vyúčtování (Priloha_c_1_smlouvy_Zaverecne_vyuctovani),

 • formulář závěrečné zprávy (Priloha_c_2_smlouvy_Zaverecna_zprava),

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;

 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad),

 • příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace realizované akce, informace o spolufinancování akce Libereckým krajem).

 

 

Další kroky

Zpracovávám...