Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:57:"4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Školství a mládež> 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Školství a mládež - 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 03.04.2017
ukončení příjmu žádostí 21.04.2017

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 28. února 2017 schválilo podmínky a vyhlášení programu.

Cílem programu je podpora a zlepšení podmínek pro identifikaci a rozvoj nadání dětí, žáků a studentů škol na území Libereckého kraje podporou projektů zaměřených na vzdělávání v přírodních a technických vědách, na organizaci vědomostních soutěží pro žáky základních a středních škol Libereckého kraje.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení programu 4.4

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu. Vyhlášení zahrnuje rovněž vzor žádosti a vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 • Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesný název žadatele dle dokladu o právní subjektivitě (např. veřejné rejstříky – www.justice.cz ).

 • Název projektu: volte stručný a věcný.

 • Účel projektu: zde napište jen jednu variantu z doporučených:

  buď „Realizace …(název AKTIVITY, např. Realizace vědomostní soutěže pro žáky základních škol)…“

  nebo „Zlepšení podmínek pro práci s nadanými dětmi a mládeží“.

 • Výstupy parametrů projektu (při vyplňování parametru a jeho hodnoty mějte na paměti, že tyto budou uvedeny ve smlouvě a jsou závazné). Doporučujeme vyplnit takto:

  název parametru: „Velikost zasažené cílové skupiny“

  měrná jednotka: „osoba“

  hodnota parametru: „číslo“

Podrobný popis projektu (příloha žádosti 4.4)

 • příloha žádosti se předkládá pouze v tištěné podobě,

 • v tomto formuláři uveďte podrobnější popis aktivit projektu naplňujících účel programu, návaznost na předchozí projekty.

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 21. 4. 2017 do 14:00 hodin dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslána informace o schválení dotace, její výši a možnosti žádat o poskytnutí zálohy, výzva k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje,

 • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu,

 • doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace

 • kopie stanov/zakládací listiny

Příjemce, se kterým byla v předchozích 3 letech uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, a kterou doložil povinnými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude příjemce dokládat pouze povinné přílohy, které nejsou aktuální nebo nebyly předloženy.

Přílohy, které správce programu požaduje a lze je získat z registrů, nemusí příjemce dotace dokládat.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

 • formulář závěrečného vyúčtování (Priloha_c_1_smlouvy_Zaverecne_vyuctovani),

 • formulář závěrečné zprávy (Priloha_c_2_smlouvy_Zaverecna_zprava),

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;

 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad),

 • příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace realizované akce, informace o spolufinancování akce Libereckým krajem).

 

Další kroky

Zpracovávám...