Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:31:"6.1 Rozvoj cyklistické dopravy";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Doprava> 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

Doprava - 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 01.04.2017
ukončení příjmu žádostí 25.04.2017

Program je vyhlášen, žádosti podávejte až v termínu 1. 4. 2017 – 25. 4. 2017.

Zastupitelstvo LK schválilo dne 28. 2. 2017 usnesením č. 93/17/ZK vyhlášení programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu od 1. 4. 2017 – do 25. 4. 2017.

Důvodem podpory je zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy, podpora rozvoje cyklodopravy-

Účelem podpory je spolufinancování výstavby a opravy komunikací pro cyklodopravu strategických směrů cyklodopravy LK (Cyklotrasa Odra Nisa, Greenway Jizera, Zelená cyklomagistrála Ploučnice, Cyklostezka sv. Zdislavy, Cyklostezka Varhany) a záměrů segregované infrastruktury cyklodopravy.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami dotačního programu pro rok 2017. Pozornost věnujte všem požadovaným dokladům a důležitým termínům. Zejména si pečlivě pročtěte vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou zahrnuty podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

 

vyhlášení programu 6.1

vzor žádosti o dotaci

vyhláška 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů

hodnotící formulář

hodnotící formulář, souhrnná tabulka

textový formulář popisu projektu

vzorová smlouva

venkovské oblasti

mapa

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Povinné přílohy formuláře žádosti (pouze písemně nebo datovou schránkou):

 • Textová část popisu projektu (věcný popis projektu včetně již realizovaných aktivit a případných vazeb na další aktivity v území, výstupy řešení – výstavba a oprava komunikací pro cyklodopravu, předpokládaný časový harmonogram projektu) podepsaný statutárním zástupcem – formulář textová část popisu projektu.

 • Mapový zákres řešeného území – situace.

 • Čestné prohlášení žadatele (na předepsaném formuláři) v souladu s čl. 1, odst. 7 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje - formulář čestné prohlášení žadatele .

 • Úředně ověřená kopie či originál oprávnění jednat jménem žadatele (např. doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce, plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele), ověření nesmí být starší než 90 dní, nemusí být dodán, pokud lze ověřit v registrech.

 • Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (vyjma obcí). Výpisy a doklady podobné povahy nesmí být starší než 90 dní.

 • Kopie stanov/zakládací listiny.

 • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu

 • Kopii stavebního povolení (stavebního ohlášení) pro danou akci ve smyslu zákona č., 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), v platném znění a ve smyslu zákona č. 13/1997Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v případech, kdy to charakter akce vyžaduje,

 • V případě umisťování dopravního značení cyklotras - kopii zpracované projektové dokumentace - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané příslušným úřadem obce s rozšířenou působností, který je vydá po předchozím souhlasu Policie ČR.

Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Konzultace žádostí  je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: iveta.moravcova@kraj-lbc.cz, telefonicky (485 226 589) nebo osobně na odboru dopravy, kancelář č. 1627.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                 7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                  7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • je-li žadatel plátce DPH, doloží k žádosti o dotaci zároveň formulář čestné prohlášení DPH o uplatňování či neuplatňování DPH na vstupu v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována,

 • Čestné prohlášení příjemce dotace o podporu v režimu de Minimis (formulář čestné prohlášení de minimis)

  Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

  V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu!

Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře : závěrečné vyúčtování, průběžná/závěrečná zpráva.

 • Dotovaný projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, a to formou závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu na příslušných formulářích.

 • Ukončením realizace projektu se rozumí  předčasné užívání stavby.

 • Ukončení realizace projektu je stvrzeno předáním protokolu k předčasnému užívání stavby, tento doklad se v kopii dokládá k vyúčtování.

 • V případě, že příjemce dotace nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. běžného roku je správce programu povinen požadovat předložení průběžné zprávy o realizaci projektu k 31. 12. příjemcem, s výjimkou projektů, které končí do 31.12 daného roku, a to v rozsahu a termínu stanoveném podmínkami programu nebo smlouvou o poskytnutí dotace. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování projektu (tzv. ex – post).

 • V případě, že je projekt zrealizován před uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, musí být vyúčtován do termínu uvedeného v uzavřené veřejnoprávní smlouvě, nejdéle však do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy.

Hlídejte si ve smlouvě termín, kdy je nutné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Do tohoto data doručte tyto přílohy:

 1. originál závěrečného vyúčtování projektu a originál závěrečné zprávy o realizaci projektu,

 2. kopii protokolu o předání a převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem (doklad o ukončení realizace projektu), ve kterém budou uvedeny parametry, které byly v rámci projektu zhotoveny. (Ukončením realizace projektu se rozumí předčasné užívání stavby, které je stvrzeno předáním protokolu k předčasnému užívání stavby,

 3. dvě fotografie znázorňující místo, kde byl projekt realizován,

 4. kopie účetních resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizovaného projektu (a to ve výši, resp. do výše celkových způsobilých výdajů projektu, ze které plyne nárok pro výpočet dotace z rozpočtu Libereckého kraje),

 5. výpisy z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků poskytovatele,

 6. smlouvu o dílo nebo objednávku, pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr k projektu uvedenému v čl. I. (minimálním obsahem smlouvy o dílo, objednávky, pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr musí být předmět a cena prací a termín realizace),

 7. kopie dokladu, že realizovaný projekt byl podpořen krajem, (příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje např. print screen webových stránek, využití loga LK, tisková zpráva, ústní informace.) Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované před nabytím účinnosti smlouvy.

Další kroky

Zpracovávám...