Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:42:"7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Kultura> 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

Kultura - 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

Aktuálně

vyhlášení 31.01.2017
zahájení příjmu žádostí 06.03.2017
ukončení příjmu žádostí 31.03.2017

Chcete pořádat zajímavou kulturní akci? Myslíte si, že má krajský rozměr? Vyhlašujeme dotační program 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, ve kterém můžete žádat o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje. Příjem žádostí probíhá od 6.3.2017 do 31.3.2017 do 14 hodin. Min. výše podpory: 10.000 Kč, max. výše podpory: 50.000 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Právě Právě probíhá kontrola administrativního souladu žádostí s podmínkami vyhlášeného dotačního programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji. Hodnocení hodnotící komisí proběhne ve čtvrtek 25.4.2017. Hodnotící komise doporučí vybrané projekty Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí, po předchozím projednání Radou Libereckého kraje. Termín projednání radou kraje: 16.5.2017, termín rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí/neposkytnutí dotace: 30.5.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dne 30.5.2017 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 203/17/ZK o poskytnutí dotací v oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, v programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji. Usnesení ZK s výsledky naleznete zde: Výsledky dotačního řízení - program 7.1 Kulturní aktivity v LK

Účelem podpory je spolufinancování kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOLKY:

Vzhledem k požadavku § 3042 nového občanského zákoníku musí od 1.1.2016 název spolku obsahovat buď slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“

Dále vám sdělujeme, že nejpozději do 1.1.2017 musí spolky přizpůsobit požadavkům nového občanského zákoníku i své stanovy (náležitosti jsou v § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a musí je založit spolu s oznámením dalších skutečností podle § 25 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, do veřejného rejstříku. 

Se spolkem, který nebude výše uvedené k datu podání žádosti o dotaci splňovat, nemůže být podepsána smlouva o poskytnutí dotace.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami dotačního programu pro rok 2017. Pozornost věnujte všem vystaveným dokladům a důležitým termínům. Zejména si pečlivě pročtěte vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Vyhlaseni_programu_7_1_2017

Vzor žádosti o dotaci 2017 - POUZE VZOR - NEVYPLŇUJTE!

Příloha č.1 k žádosti 7.1

Příloha č.2 k žádosti 7.1

Vzor smlouvy 7.1

Vzor čestného prohlášení DPH 7.1

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Vyplňte žádost o dotaci a následující formuláře příloh žádosti o dotaci:

  • vyplněný tiskopis „Podrobný popis projektu“ (příloha č. 1 žádosti),
  • vyplněný tiskopis „Podrobný rozpočet projektu“ (příloha č. 2 žádosti),
  • je-li žadatel plátce DPH, doloží k žádosti o dotaci zároveň čestné prohlášení o uplatňování či neuplatňování DPH na vstupu v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována,
  • v případě spolku: kopie výpisu z veřejného rejstříku jako doklad o zápisu zákonem stanovených údajů a listin (označení právní formy v názvu, doplnění stanov a zápisu ve veřejném rejstříku)

Neváhejte také využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu před jejím finálním odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: martin.fena@kraj-lbc.cz, telefonicky (485 226 914) nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1426 nebo:  jana.damborska@kraj-lbc.cz, telefonicky (485 226593), osobně v kanceláři č. 1427. Konzultací žádosti mohou být odstraněny chyby ve formulářích, které by mohly vést k vyřazení žádosti zejména pro administrativní nesoulad.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Požadované doklady před podpisem smlouvy! Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

- formulář závěrečného vyúčtování (Priloha_c_1_Zaverecne_vyuctovani),

- formulář závěrečné zprávy (Priloha_c_2_Zaverecna_zprava),

- kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu;

- kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,

- čestné prohlášení o čerpání dalších dotačních prostředků na realizaci projektu (např. z programu ministerstva kultury),

- příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace realizované akce, informace o spolufinancování akce Libereckým krajem - logo apod.)

Další kroky

Zpracovávám...