Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:34:"7.3 Stavebně historický průzkum";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Památková péče> 7.3 Stavebně historický průzkum

Památková péče - 7.3 Stavebně historický průzkum

Aktuálně

vyhlášení 31.01.2017
zahájení příjmu žádostí 06.03.2017
ukončení příjmu žádostí 31.03.2017

Dne 30. května 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 203/17/ZK o poskytnutí dotací v oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, v programech 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 stavebně historický průzkum. Usnesení ZK s výsledky naleznete zde: Výsledky dotačního řízení 2017 - program 7.3.  

Program 7.3 Stavebně historický průzkum je zaměřen na podporu zpracování průzkumů a dokumentace nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje. Cílem programu je podpora komplexního poznání historie, stavebního vývoje a současného stavu kulturních památek. Zpracovaný stavebně historický průzkum Vám může sloužit jako podklad pro kvalitní obnovu Vaší kulturní památky.

 

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Seznamte se podrobně s podmínkami dotačního programu pro letošní rok. Pozornost věnujte zejména důležitým termínům. Projděte si také vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena.

Vyhlášení programu 7.3 2017

Vzor žádosti o dotaci 2017 - POUZE VZOR - NEVYPLŇUJTE!

Vzor smlouvy 7.3 FO nepodnikající 2017

Vzor smlouvy 7.3 PO a FO podnikající 2017

Příloha k žádosti č.1.7.3

Příloha k žádosti č.2 souhlas vlastníka FO 7.3

Příloha k žádosti č.2 souhlas vlastníka PO 7.3

Plná moc 7.3

Vzor čestného prohlášení DPH 7.3

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a následující formuláře příloh žádosti o dotaci:

 • příloha č. 1 k žádosti s popisem objektu/projektu (všichni žadatelé),
 • příloha č. 2 (FO, PO) – souhlas vlastníka s realizací projektu (vyplňujte v případě, kdy je žadatelem, resp. příjemcem dotace osoba odlišná od vlastníka dotčené kulturní památky a ta ponese odpovědnost za realizaci prací a dodržení podmínek čerpání dotace),
 • plná moc (vyplňujte v případě spoluvlastnictví objektu),
 • čestné prohlášení o uplatňování/neuplatňování nároku na odpočet DPH na vstupu (vyplňují pouze plátci DPH).

Vyberte vždy pouze ty přílohy, které se Vás týkají!

 

Kromě těchto příloh nezapomeňte přiložit také:

 • fotodokumentaci objektu (min. 3 fotografie),
 • kopii smlouvy o dílo (případně závazné objednávky) včetně rozpočtu projektu na rok 2017,
 • kopii závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, pokud stanovuje zpracování SHP jako podmínku realizace obnovy kulturní památky,
 • kopii dokumentu, kterým správní orgán uložil podmínku zpracovat SHP z důvodu zrušení prohlášení objektu za kulturní památku, je-li SHP zpracováváno z tohoto důvodu.

Při vyplňování žádosti můžete využít „Několik doporučení pro správné vyplnění žádosti“, ve kterém naleznete návod, jak úspěšně vyplnit žádost, na jaké nejčastější chyby si dát pozor apod.

 

Neváhejte také využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu před jejím finálním odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese tereza.stochlova@kraj-lbc.cz, telefonicky (tel: 485 226 594, 739 541 563) nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1425. Konzultací žádosti mohou být odstraněny chyby ve formulářích, které by mohly vést k vyřazení žádosti zejména pro administrativní nesoulad.

 

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

 

Několik doporučení pro správné vyplnění žádosti

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Formuláře čestných prohlášení jako příloh k uzavření smlouvy (vyberte pouze ty pro Vás vhodné):

Čestné prohlášení ve smyslu Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu LK - FO

Čestné prohlášení ve smyslu Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu LK - PO

Čestné prohlášení o platnosti dodaných příloh k uzavření smlouvy v roce 2016 - FO

Čestné prohlášení o platnosti dodaných příloh k uzavření smlouvy v roce 2016 - PO

Čestné prohlášení de minimis

 

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

Formulář žádosti o poskytnutí zálohy

 

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

 • formulář závěrečného vyúčtování,
 • formulář závěrečné zprávy,
 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu; 
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,
 • čestné prohlášení o shodě kopií dokladů s jejich originálem - formulář fyzická osoba, formulář právnická osoba,
 • kopii zápisu o převzetí projektu mezi příjemcem a zhotovitelem projektu, ze kterého bude patrný skutečný termín realizace projektu,
 • kopii dodatku ke smlouvě o dílo nebo nové objednávky v případě změny v rozsahu projektu,
 • 1 paré zpracovaného SHP, resp. dokumentace, která byla předmětem podpory + elektronickou verzi na CD. 

 

Další kroky

Zpracovávám...