Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:50:"7.5 Poznáváme kulturu pro školní rok 2016/2017";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Kultura> 7.5 Poznáváme kulturu pro školní rok 2016/2017

Kultura - 7.5 Poznáváme kulturu pro školní rok 2016/2017

Aktuálně

vyhlášení 01.09.2016
zahájení příjmu žádostí 03.10.2016
ukončení příjmu žádostí 30.04.2017

Pro školní rok 2017 / 2018 se žádosti o dotaci předkládají od 2. října 2017 průběžně do vyčerpání částky určené pro tento program, nejpozději však do 30. dubna 2018. Aktuální dokumenty naleznete v bodu 1 Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu.

 

Žádosti můžete předkládat průběžně od 3.9.2016 do vyčerpání částky určené pro tento program, nejpozději však do 30.4.2017, do 12 hodin.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Právě probíhá projednání posledních projektů Radou Libereckého kraje - 6.6.2017. Termín rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí dotace: 27.6.2017.   

Podpora účasti žáků jednotlivých tříd základních škol v Libereckém kraji a jejich doprovodu na připravených aktivitách příspěvkových organizací Libereckého kraje pro oblast kultury. Rozvoj regionální kultury a kulturně vzdělávacích aktivit v příspěvkových organizacích Libereckého kraje:

  • Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 37/11, 460 01 Liberec 1
  • Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1
  • Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, 511 01 Turnov
  • Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, nám. Osvobození 297/1, 470 34 Česká Lípa

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Aktuální formuláře pro školní rok 2017/2018

P01_Vyhlaseni_programu_7.5_Poznavame_kulturu

P02_Priloha_c_1_k_zadosti_7_5

P03_Vzor_zadosti_o_dotaci_2017 - POUZE VZOR - NEVYPLŇUJTE!

P04_Katalog_aktivit

P05_Vzor_smlouvy

 

Formuláře pro skončený školní rok 2016/2017

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami dotačního programu pro rok 2016/2017. Pozornost věnujte všem vystaveným dokladům a důležitým termínům. Zejména si pečlivě pročtěte vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Vyhlaseni_programu_7_5

Vzor_Formular_Zadost_o_dotaci - POUZE VZOR - NEVYPLŇUJTE!

Priloha_c. 1_zadosti_program_7_5

Vzor_smlouvy_7_5

Vzor_cestneho_prohlaseni_DPH_7_5

Katalog_aktivit_programu_7_5

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a následující formuláře příloh žádosti o dotaci:

-              vyplněný tiskopis „Podrobný popis projektu“ (příloha č. 1 žádosti),

-           je-li žadatel plátce DPH, doloží k žádosti o dotaci zároveň čestné prohlášení o uplatňování či neuplatňování DPH na vstupu v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována,

 

Neváhejte také využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu před jejím finálním odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: martin.fena@kraj-lbc.cz, telefonicky (485 226 914) nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1426 nebo:  jana.damborska@kraj-lbc.cz, telefonicky (485 226593), osobně v kanceláři č. 1427. Konzultací žádosti mohou být odstraněny chyby ve formulářích, které by mohly vést k vyřazení žádosti zejména pro administrativní nesoulad.

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Vzor_Formular_Zadost_o_dotaci

Priloha_c. 1_zadosti_program_7_5

Vzor_smlouvy_7_5

Vzor_cestneho_prohlaseni_DPH_7_5

Katalog_aktivit_programu_7_5

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Dotace bude poskytnuta po realizaci a předložení závěrečného vyúčtování projektu bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce uvedený ve smlouvě o dotaci (tzn. že si žadatel celý projekt předfinancuje).

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

  • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace (u příspěvkových organizací i zřizovatele) u některého z peněžních ústavů. Na tento účet bude po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace či převedena případná záloha. Má-li příjemce dotace zříceno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich zřízení a vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování;
  • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.

  • Čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje.   

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

 

Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

- formulář závěrečného vyúčtování (Priloha_c_1_Zaverecne_vyuctovani),

- formulář závěrečné zprávy (Priloha_c_2_Zaverecna_zprava),

- kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu;

- kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,

- příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace realizované akce, informace o spolufinancování akce Libereckým krajem - logo apod.)

Další kroky

Zpracovávám...