Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:44:"9.3 Podpora osob se zdravotním postižením";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Zdravotnictví> 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením

Zdravotnictví - 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením

Aktuálně

vyhlášení 01.09.2017
zahájení příjmu žádostí 01.10.2017
ukončení příjmu žádostí 30.11.2017

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 29.8.2017 schválilo usnesením č. 324/17/ZK podmínky a vyhlášení programu č. 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví pro rok 2017.

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v tomto programu je možné podávat od 1.10.2017 do 30.11.2017.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

2017 - 9.3 Vyhlášení programu Podpora osob se zdravotním postižením

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Nezbytnou součástí pro administrativně úplné podání žádosti o dotaci je současné podání povinných příloh žádosti

  1. Popis projektu: 2017- 9.3 - Popis projektu (povinná příloha)
  2. Doporučení lékaře
  3. Potvrzení zdravotní pojišťovny (2017 - 9.3 Potvrzení zdavotní pojišťovny - formulář)
  4. Potvrzení Úřadu práce ČR (2017 - 9.3 Potvrzení ÚP ČR - formulář)

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Příjemci dotace jsou povinni nejpozději k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předložit:

  • četné prohlášení o vyrovnání závazků,

  • kopii dokladu o zřízení účtu,

  • úřední doklad opravňující jednat jménem příjemce (je-li stanoven zákonný zástupce)

    a další přílohy na žádost správce programu.

Dotace bude ze strany Libereckého kraje uvolněna zpětně až po realizaci projektu a předložení závěrečného vyúčtování projektu (do 30 dnů ode dne, kdy poskytovatel písemně potvrdí příjemci správnost předloženého úplného závěrečného vyúčtování). Tj. žadatel nejprve zrealizuje projekt a uhradí pořízení zdravotní/kompenzační pomůcku/y z vlastních zdrojů. Finanční prostředky mu budou poskytnuty až po uhrazení veškerých závazků souvisejících s projektem a po předložení závěrečného vyúčtování.

 

Vypořádání (vyúčtování)

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace projektu v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě.

2017 - FORMULÁŘ - Závěrečné vypořádání/vyúčtování projektu

 

2017 - FORMULÁŘ - Závěrečná zpráva

Současně s předložením vyúčtování projektu musí být předloženo i čestné prohlášení příjemce prohlašující, že na podpořený projekt nebyly čerpány dotace, či další příspěvky z jiných zdrojů (nadací apod.), které by v celkovém úhrnu (včetně finančních prostředků schválených z rozpočtu Libereckého kraje) přesahovaly celkový rozpočet projektu.

Další kroky

Zpracovávám...