Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:40:"Asistenční vouchery Libereckého kraje";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Regionální rozvoj> Asistenční vouchery Libereckého kraje

Regionální rozvoj - Asistenční vouchery Libereckého kraje

Poradí vám

Správce: Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ing. Zuzana Antlová
485 226 655
zuzana.antlova@kraj-lbc.cz

Ing. Ivana Ptáčková
485 226 577
ivana.ptackova@kraj-lbc.cz

Aktuálně

vyhlášení 01.06.2017
zahájení příjmu žádostí 03.07.2017
ukončení příjmu žádostí 30.11.2018

Dne 30. 5. 2017 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 210/17/ZK vyhlášení a podmínky programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“.
Dne 28. 6. 2017 se uskutečnil seminář pro žadatele. Prezentaci ze semináře najdete zde.

Účelem tohoto programu je pomoci identifikovat a rovněž připravit projekty, které naplňují tzv. RIS3 strategii (tj. Strategii inteligentní specializace), jejímž cílem je efektivní zacílení finančních prostředků.

 

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu, uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

Vyhlášení programu Asistenční vouchery

Přílohy k vyhlášení programu

P01 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace - NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3.

P02 - Textová část projektu přípravy

P03 - Popis záměru strategické intervence/projektu

P04 - Čestné prohlášení o veřejnoprávním subjektu

P05 - Hodnotící formulář projektu

P06 - Vzor smlouvy o poskytnutí dotace Asistenční vouchery

P07 - Seznam generických domén

Povinné přílohy k požadované žádosti:

1) Textová část popisu projektu přípravy a zpracování dokumentace projektového záměru strategické intervence/projektu (Příloha č. P02 programu).

2) Popis záměru strategické intervence/projektu, tj. projektová fiše, kterou chce žadatel rozpracovat do podoby dokumentace projektového záměru (Příloha č. P03 programu).

3) Čestné prohlášení sloužící k prokázání, že je žadatel veřejnoprávním subjektem dle odst. A tohoto programu (Příloha č. P04 programu). Lze přiložit i další podpůrné doklady ve formě prosté kopie (stanovy apod.).

4) V případě, že žadatel je subjekt, který nemá v Libereckém kraji sídlo, ale pracoviště, je nutné doložit čestné prohlášení o působení subjektu v Libereckém kraji s uvedením adresy pracoviště a popisem činností prováděných tímto pracovištěm.

P5) V případě, že žádost o poskytnutí dotace podá za žadatele pověřená osoba žadatele, musí předložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, ve které žadatel zmocní pověřenou osobou k úkonům spojeným s podáním žádosti.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

 

Žádost o dotaci předkládá žadatel v zalepené obálce označení na přední straně obálky:

  • plným názvem žadatele a adresou
  • názvem projektu přípravy
  • textem "Neotvírat"
  • názvem programu "Asistenční vouchery Libereckého kraje"

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k podpisu smlouvy:

a) Originál nebo úředně ověřená kopie dokladu (plné moci) opravňující pověřenou osobu žadatele jednat jménem příjemce dotace. Doklad nesmí být starší než 90 dní

b) Originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele

c) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (je-li relevantní)

d) Čestné prohlášení o splnění kritérií způsobilosti

 

Dokumenty, kterými je žadatel povinen se řídit v průběhu realizace:

Vypořádání (vyúčtování)

Další kroky

Zpracovávám...