Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:59:"Fond ochrany vod - Program vodohospodářských akcí (PVA)";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury> Fond ochrany vod - Program vodohospodářských akcí (PVA)

Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury - Fond ochrany vod - Program vodohospodářských akcí (PVA)

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 31.03.2017
ukončení příjmu žádostí 13.04.2017

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání dne 28. února 2017 podmínky a vyhlášení dotačního programu.

Cílem programu je obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl (ČOV, kanalizační a vodovodní řády, vodárenské objekty, náhradní zdroje pitné vody..) ve vlastnictví resp. do vlastnictví příjemce v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. Oprávněný žadatel je obec do 4.000 obyvatel v působnosti Libereckého kraje nebo svazek obcí v působnosti Libereckého kraje.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami programu. Zejména si pečlivě pročtěte vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Neváhejte využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu prostřednictvím emailu: katerina.jandlova@kraj-lbc.cz, telefonu: 485 226 671 či osobně v kanceláři 1217.

Program vodohospodářských akcí 2017

 

Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z FOV 2017

Změnový list

Čestné prohlášení 2017

Čestné prohlášení de minimis

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T2 - Žádost o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje

Neváhejte využít možnosti konzultace žádosti v dostatečném předstihu před jejím finálním odevzdáním prostřednictvím emailu: katerina.jandlova@kraj-lbc.cz, telefonu: 485 226 671 či osobně v kanceláři 1217.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

 

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

1. V případě, že při podání Žádosti o poskytnutí dotace nebylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby/projektu a dojde ke změně způsobilých výdajů, parametrů apod. - doloží žadatel Změnový list se závaznými údaji na základě, kterých bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.

 

2. Ukončením realizace dané akce se rozumí dokončení veškerých aktivit na akci a zároveň:

a) podle druhu stavby v případě, že by stavba vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení:

  • kolaudační souhlas (podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) nebo
  • oznámení záměru stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby včetně zde vyznačeného data vzniku práva užívat stavbu od příslušného speciálního stavebního úřadu (podle § 120 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) nebo
  • pravomocné kolaudační rozhodnutí podle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon (u staveb pravomocně povolených přede dnem účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon),

b) podle druhu projektové dokumentace:

  • pravomocné stavební povolení, případně souhlas s ohlášení stavby
  • pravomocné územní rozhodnutí

V případě, že není možné z objektivních důvodů zajistit požadované dokumenty a tím ukončit akci v termínu pro ukončení realizace projektu uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod, je nutné podat žádost o prodloužení termínu realizace akce správci programu minimálně měsíc a půl před vypršením daného termínu.  

 

3. Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek, využití loga LK, tisková zpráva..) - tuto skutečnost je nutné doložit k vyúčtování projektu.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě:

  • nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu,
  • zda máte všechny požadované přílohy, které musíte doložit k vyúčtování.

Průběžné/závěrečné vyúčtování 2017

Další kroky

Zpracovávám...