Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:60:"Individuální žádost o dotaci v oblasti cestovního ruchu";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Cestovní ruch> Individuální žádost o dotaci v oblasti cestovního ruchu

Cestovní ruch - Individuální žádost o dotaci v oblasti cestovního ruchu

Aktuálně

vyhlášení 01.01.2017
zahájení příjmu žádostí 01.01.2017
ukončení příjmu žádostí 31.12.2017

Není účel, časové nebo finanční zaměření Vašeho projektu obsahem žádného z vyhlášených dotačních programů? Informujte se o možnosti požádat o poskytnutí individuální dotace.

 

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM.

Podání žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu doporučujeme nejprve zkonzultovat.  Pro konzultaci si připravte popis záměru, výši finančního požadavku a předběžný rozpočet projektu.

Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a připravte si doplňující přílohy žádosti, na kterých jste se dohodli při konzultaci projektu. Nejčastěji se bude jednat o podrobný popis projektu včetně jeho výstupů a položkový rozpočet.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí           7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek              7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

V případě rozhodnutí příslušného orgánu Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany zašlete všechna paré společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Pokud se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně nás o tom informujte! 

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, do kdy je nutné odevzdat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

- formulář závěrečného vyúčtování/vypořádání projektu, Závěrečné vyúčtování/vypořádání projektu

- formulář závěrečné zprávy o realizaci projektu, Průběžná/závěrečná zpráva o realizaci projektu

- kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony),

- kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,

- a další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace apod.). 

 

Další kroky

Zpracovávám...