Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:50:"Individuální žádost o dotaci v oblasti dopravy";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Doprava> Individuální žádost o dotaci v oblasti dopravy

Doprava - Individuální žádost o dotaci v oblasti dopravy

Aktuálně

vyhlášení 01.01.2017
zahájení příjmu žádostí 01.01.2017
ukončení příjmu žádostí 31.12.2017

Žádost o individuální dotaci je možné podat pouze v případě, kdy její účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených programů. Průběžný příjem žádostí.

 

Možnosti zaměření :

- podpora dopravní výchovy dětí, která je stanovena v ročním plánu činností BESIP v Libereckém kraji na rok 2017 (schváleno Radou Libereckého kraje dne 24. 1. 2017). Jedná se tedy o systematickou dopravní výchovu, která je součástí vzdělávání dětí v oblasti dopravní bezpečnosti (výuka se skládá z teoretické části, prováděné na učebnách a následně z praktického nácviku jízdy podle pravidel na venkovních plochách dětských dopravních hřišť (DDH)). Systematická dopravní výchova probíhá pro žáky 4. ročníků v rozsahu normy znalostí teorie a praxe s ukončením závěrečného přezkoušení a při splnění požadované normy znalostí získání „Průkazu cyklisty“ podle tématického plánu Ministerstva dopravy.

-  zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů, včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje a krajské bezkontaktní čipové karty v Libereckém kraji v roce 2017.

- aktivity v oblasti dopravy, pokud na ně není možné podat žádost o dotaci v žádném ze standardně vyhlašovaných programů v daném roce, je možné požádat o dotaci z rozpočtu LK v oblasti dopravy formou individuální žádosti o dotaci.

- aj.

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM.

Prosím o konzultaci vždy.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu DE MINIMIS (po konzultaci)

Čestné prohlášení DPH

Čestné prohlášení - závazky

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Dotace je určena na činnost vztahující se k roku 2017. Před uzavřením smlouvy dodejte Čestné prohlášení závazků žadatele - formulář Čestné prohlášení - závazky a Čestné prohlášení DPH - formulář Čestné prohlášení DPH

Vypořádání (vyúčtování)

Pokud se bude jednat o podporu výuky dopravní výuky dětí na DDH, k vyúčtování se bude dokládat:

a) výkaz o realizované dopravní výchově na DDH za rok 2017 (viz také příloha č. 2 smlouvy), 

b) závěrečné vyúčtování za rok 2017 (viz také přílohu č. 1 smlouvy),

c)kopie dokladu provedené publicity, že realizovaná činnost byla podpořena krajem.

 

Pokud se bude jednat o dotaci na jiný účel (např. nostalgické jízdy), k vyúčtování se bude dokládat:

a) závěrečné vyúčtování za rok 2017 (viz také příloha č. 1 smlouvy),

b) závěrečná zpráva 

c) kopie dokladu provedené publicity, že realizovaná činnost byla podpořena krajem.

 

Další kroky

Zpracovávám...