Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:72:"Individuální žádost o dotaci v oblasti péče o kulturní dědictví";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Památková péče> Individuální žádost o dotaci v oblasti péče o kulturní dědictví

Památková péče - Individuální žádost o dotaci v oblasti péče o kulturní dědictví

Poradí vám

Správce: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Ing. Tereza Štochlová
485 226 594, 739 541 563
tereza.stochlova@kraj-lbc.cz

Aktuálně

vyhlášení 01.01.2017
zahájení příjmu žádostí 01.01.2017
ukončení příjmu žádostí 31.12.2017

Potřebujete pomoci s financováním projektu v oblasti památkové péče? Není aktuálně vyhlášen žádný vhodný dotační program? Nebo Váš účel, časové nebo finanční zaměření nejsou obsahem žádného z krajem vyhlášených programů? Informujte se o možnosti individuální dotace.

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

Kontaktujte Ing. Terezu Štochlovou (tereza.stochlova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 594, 739 541 563 nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1425) a informujte se o možnostech odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu individuálně podpořit Váš záměr. Pro konzultaci si připravte zejména popis Vašeho záměru a jeho rozpočet, odhadněte také Váš finanční požadavek.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje a připravte si doplňující přílohy žádosti, na kterých jste se dohodli při konzultaci projektu. Nejčastěji se bude jednat o podrobný popis projektu/objektu, položkový rozpočet, příp. uzavřenou smlouvu o dílo, prohlášení o uplatňování/neuplatňovaní nároku na odpočet DPH na vstupu, fotodokumentaci apod.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí příslušného orgánu Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Čestné prohlášení ve smyslu Zásad pro poskytování fin. podpory z rozpočtu LK

 

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

Formulář žádosti o poskytnutí zálohy

 

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně nás o tom informujte! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

  • formulář závěrečného vyúčtování,
  • formulář závěrečné zprávy,
  • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony),
  • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,
  • a další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji fotodokumentace, výstupy projektu apod.). 

 

Další kroky

Zpracovávám...