Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:63:"Individuální žádost o dotaci v oblasti regionální kultury";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Kultura> Individuální žádost o dotaci v oblasti regionální kultury

Kultura - Individuální žádost o dotaci v oblasti regionální kultury

Poradí vám

Správce: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Mgr. Martin Féna
485 226 914
martin.fena@kraj-lbc.cz

Mgr. Jana Damborská
485 226 593
jana.damborska@kraj-lbc.cz

Aktuálně

vyhlášení 01.01.2017
zahájení příjmu žádostí 01.01.2017
ukončení příjmu žádostí 31.12.2017

Není účel, časové nebo finanční zaměření Vašeho projektu obsahem žádného z vyhlášených dotačních programů? Informujte se o možnosti požádat o poskytnutí individuální dotace.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOLKY:

Vzhledem k požadavku § 3042 nového občanského zákoníku musí od 1.1.2016 název spolku obsahovat buď slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“

Dále vám sdělujeme, že nejpozději do 1.1.2017 musí spolky přizpůsobit požadavkům nového občanského zákoníku i své stanovy (náležitosti jsou v § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a musí je založit spolu s oznámením dalších skutečností podle § 25 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, do veřejného rejstříku. 

Se spolkem, který nebude výše uvedené k datu podání žádosti o dotaci splňovat, nemůže být podepsána smlouva o poskytnutí dotace.

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

Podání žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury doporučujeme nejprve zkonzultovat.  Pro konzultaci si připravte popis záměru, výši finančního požadavku a předběžný rozpočet projektu.

Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a připravte si doplňující přílohy žádosti, na kterých jste se dohodli při konzultaci projektu. Nejčastěji se bude jednat o podrobný popis projektu a jeho výstupů, položkový rozpočet apod.

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Priloha_c_1_k_zadosti

Priloha_c_2_k_zadosti

Vzor_cestneho_prohlaseni_DPH

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

 

Požadované doklady před podpisem smlouvy! Důležité informace k průběhu realizace

V případě rozhodnutí příslušného orgánu Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany zašlete všechna paré společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Pokud se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně nás o tom informujte! 

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

  • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace (u příspěvkových organizací i zřizovatele) u některého z peněžních ústavů. Na tento účet bude po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace či převedena případná záloha. Má-li příjemce dotace zříceno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich zřízení a vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování;
  • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.

  • Čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje.   

  • Pokud byl v souvislosti s poskytnutou dotací z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2016 některý z dokladů již doložen, může být předloženo čestné prohlášení o trvalé platnosti tohoto dokladu.
  • Cestne_prohlaseni_o_platnosti_priloh_k_uzavreni_smlouvy_dodanych_v_roce_2016_-_PO
  • Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy až do výše 50 % z přiznané částky na základě čestného prohlášení:
  • Formular_zadosti_o_zalohu
  • Cestne_prohlaseni_de_minimis - pokud je pro Vás relevantní

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, do kdy je nutné odevzdat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

- formulář závěrečného vyúčtování/vypořádání projektu (Priloha_c_1_Zaverecne_vyuctovani),

- formulář závěrečné zprávy o realizaci projektu (Priloha_c_2_Zaverecna_zprava),

- kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených   

  daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony),

- kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu

   nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití

   poskytnutých finančních prostředků,

- a další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel podle charakteru Vašeho

  projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace apod.). 

 

 

Další kroky

Zpracovávám...