a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:50:"Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - 2. výzva";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Kotlíkové dotace> Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - 2. výzva

Kotlíkové dotace - Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - 2. výzva

Poradí vám

Správce:

Oddělení řízení grantových schémat
485 226 579
kotliky@kraj-lbc.cz

PŘEČTĚTE SI

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 03.04.2017
ukončení příjmu žádostí 30.04.2017

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO TÉTO VÝZVY JE UKONČEN. Pokud uvažujete do budoucna o využití této dotace, zašlete nám Vaše kontakty na kotliky@kraj-lbc.cz, budeme Vás průběžně informovat.

 • název projektu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
 • číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000008

AKTUALITY:

 • Konzultace probíhají v nových kancelářích ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2. Telefonní a e-mailové kontakty na projektové manažery zůstanou beze změn.
  • pondělí, středa: 8:00 - 17:00
  • úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:00

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ODKAZY:

 • Seznam podporovaných výrobků a technologií https://svt.sfzp.cz/ (pro 2. výzvu jsou podporovány kotle a TČ s dotací 80 %)
 • Seznam energetických specialistů http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx (je nutné vybrat u "druhu oprávnění" buď energetický audit nebo energetickou certifikaci budov). Energetický specialista vyhotoví buď Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), kterým je prokazována klasifikační třída energetické náročnosti budovy min. "C" nebo doporučí vhodné Mikro energetické opatření (dotace počítána z max. částky 20 tis. Kč) u budov s energetickou náročností "D" a horší.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášený program 2. výzva

Vzor Smlouvy 2. výzva

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Adobe Reader

Pokud používáte starší verze Adobe Acrobar Reader, může se při vyplňování formuláře objevit problém s některými znaky češtiny a doplnění datumu. V tomto případě je nutná aktualizace na nejnovější verzi dle odkazu viz. výše!!!

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Žádost 2. výzva (žádost si nejprve uložte k sobě do počítače a až poté vyplňte)

Příloha žádosti č. 1 (názorná ilustrace fotodokumentace stávajícího/původního kotle na tuhá paliva, zejména zapojení na otopnou soustavu, komínové těleso, výrobní označení kotle)

Příloha žádosti č. 2 (fotodokumentace stávajícího/původního stavu místa, kde dojde k realizaci Mikro energetického opatření - detail, celkový pohled, pokud není doložen PENB "C")

Příloha žádosti č. 3 (Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.). Tuto přílohu vyplňují majitelé rodinného domu (RD), kde je 1 nebo více bytových jednotek, ale majitelé RD jsou podílovými vlastníky např. 1/2, 1/3 atd. celé stavby.

Příloha žádosti č. 4 (Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.). Tuto přílohu vyplňují majitelé rodinného domu (RD) nebo bytového domu, kde je v katastru nemovitosti uveden jako vlastník pouze bytové jednotky nikoliv celé stavby.

Příloha žádosti č. 5 (Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.)

Příloha žádosti č. 6 (Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.)

Příloha žádosti č. 7 (Doporučená Mikro energetická opatření.)

 

UPŘESNĚNÍ K VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Vyhledání počtu bytových jednotek v rodinných/bytových domech nebo zemědělské usedlosti je v databázi katastru nemovitosti zde: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/vyhledej 

 • vyplňte"obec", "část obce" a zadejte "stavební objekt číslo" tj. číslo popisné = enter/"vyhledat"
 • výběr řádku a "klik" na "lupu" v posledním sloupci "detail"
 • Pole "Katastrální území" můžete uvést jak číslo katastrální území, tak název nebo obojí.
 • Volba typu nově pořízeného kotle a jeho zařazení v žádosti musí respektovat Seznam výrobků a technologií.
 • !!! při volbě typu nového kotle a typu paliva je nutné respektovat Seznam výrobků a technologií (i když výrobce ve svých materiálech uvádí i jinou možnost)!!!

Určení velikosti akumulační nádoby

 • Nutnost respektovat Seznam výrobků a technologií, kde je u každého výrobku uveden "Jmenovitý tepelný výkon v kW". Výrobci mohou uvádět výkon v určitém rozpětí, pro velikost akumulační nádoby pro kotlíkové dotace je však platná hodnota ze Seznamu výrobků a technologií. Pro uplatnění výdajů v rámci projektu je nutné zakoupení nové akumulační nádoby.
 • Do objemu a ceny akumulační nádoby je možné zahrnout i nový bojler, který je nahříván novým tepelným zdrojem nebo kombinovaný.

Duplicita žádostí

 • jedna žádost = 1 rodinný dům nebo 1 byt v bytovém domě (v případě rodinného domu může být podána pouze jedna žádost v rámci celého programu tj. všech jeho výzev)
 • příjem 1 žádosti poštou a 1 žádosti osobním doručení pro stejný projekt, budeme respektovat pouze tu žádost, která bude kompletní a v případě, že žádost kompletní nebude, bude žadatel vyzván k doplnění a tím ztrácí pořadí prvně doručené žádosti

Žádost včetně případných příloh doručte

Žádost o dotaci je podána prostřednictvím formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji – 2. výzva“, a to v jednom podepsaném originále v českém jazyce včetně všech předepsaných příloh (dále jen žádost o dotaci). Žádost o dotaci včetně jejich příloh je nutné vyplnit strojopisem, nikoliv ručně, vyjma přílohy č. 7 „Doporučená Mikro energetická opatření“, která jako jediná může být vyplněná ručně.

Žádost o dotaci, předkládá žadatel v zalepené obálce označené ... a může být nadepsána RUČNĚ:

 • plným jménem žadatele a adresou

 • textem „Neotvírat“

 • názvem programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - 2. výzva“

  Doručení žádosti:

 • podáním na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje (dále KÚLK) U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2, nejdříve dne 3. 4. 2017 od 7:00. V následující pracovní dny budou žádosti přijímány na podatelně KÚLK v těchto časech:

  pondělí                7:00 – 17:00

  úterý                     7:00 – 16:00

  středa                   7:00 – 17:00

  čtvrtek                 7:00 – 16:00

  pátek                    7:00 – 15:00  

 1. zasláním prostřednictvím poštovních služeb na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2

Žádosti přijaté před 3. 4. 2017, 7:00 nebudou ze strany správce programu otevřeny a budou žadateli vráceny zpět na adresu uvedenou na obálce. Žadatel má možnost opětovného podání žádosti v řádném termínu.

Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo datovou schránkou) či ručně vyplněné budou vyřazeny.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

LIKVIDACE STARÉHO KOTLE

K vyúčtování je potřeba doložit originální doklad o likvidaci kotle ze sběrného dvora nebo výkupny kovů. Tento doklad nemusí být nutně tento: Doklad o likvidaci kotle, ale musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou obsaženy ve vzorovém formuláři. Nelze akceptovat fakturu např. firmy dodávající nové topné zařízení, kde bude uvedeno, že přebírá starý kotel k likvidaci. Tato firma může od žadatele kotel převzít, ale je povinna starý kotel předat sběrně a potvrzení o likvidaci kotle od sběrny žadateli předat!!!

Pro kotlíkové dotace můžete využít jakýkoliv sběrný dvůr nebo výkup kovů, který je dle zákona o odpadech oprávněná kotel převzít k likvidaci (o informaci o nejbližší sběrně se obraťte na Váš obecní úřad, nebo například na www.sberne-dvory.cz nebo na http://www2.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/index.php?akce=all&page=1).

VÝBĚR ZDROJE TEPLA

Kvůli snaze o zabránění nedorozumění při vyúčtování projektu Vám doporučujeme, abyste při výběru kotle konzultovali Vámi vybraný výrobek na uvedených kontaktech, aby nedocházelo k tomu, že byl v žádosti chybně zvolen typ kotle (znamenalo by to nedodržení podmínek Smlouvy a následné nevyplacení schválené dotace).  Seznam podporovaných výrobků a technologií najdete na: https://svt.sfzp.cz/

ZMĚNY PROJEKTU

Nastane-li v průběhu realizace projektu jakákoliv změna, jste povinen/povinna o ní informovat následujícím způsobem:

 1. změny nemající vliv na předmět a účel projektu (např. změna adresy, změna čísla bankovního účtu, apod.), nejdéle do 30 dnů od uskutečnění změny nebo od data podpisu smlouvy (podle toho, který termín nastane déle). Nejzazší termín pro informování o těchto nepodstatných změnách je s předložením závěrečného vyúčtování projektu,
 2. změny mající vliv na předmět a účel projektu (např. změna zdroje vytápění, změna mikro energetických opatření, změna doby realizace projektu apod.), minimálně 30 dnů před jejich uskutečněním.

Změna projektu PŘED podpisem smlouvy

Pokud již nyní plánujete změnu projektu mající vliv na předmět a účel projektu, prosíme o její nahlášení včetně odůvodnění prostřednictvím změnového formuláře! Po vyhodnocení žádosti o změnu budete telefonicky či e-mailem informováni o tom, zda byla změna schválena nebo doporučena radě kraje ke schválení (v případě podstatných změn majících vliv na předmět a účel projektu).

Změna projektu PO podpisu smlouvy

Pokud je již podepsaná Smlouva o poskytnutí dotace, je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, proto je nutné změnu projektu mající vliv na předmět a účel projektu (např. změnu zdroje vytápění), nahlásit včetně odůvodnění prostřednictvím změnového formuláře a příloha č.1, která upravuje článek II. odst. 2. Smlouvy (způsobilé výdaje projektu). Doporučujeme tyto změny konzultovat s poskytovateli dotace.

Po vyhodnocení žádosti o změnu budete telefonicky či e-mailem informováni o tom, zda byla změna schválena nebo doporučena radě kraje ke schválení (v případě podstatných změn majících vliv na předmět a účel projektu).

ODSTOUPENÍ OD PROJEKTU/SMLOUVY

Na vlastní žádost žadatele je možné bez udání důvodu odstoupit z realizace projektu a to v jakékoliv fázi.

 1. před vyplacením finančních prostředků (do data podání závěrečného vyúčtování daného ve smlouvě) může žadatel doručit na Krajský úřad Libereckého kraje žádost o vyřazení žádosti (před podpisem smlouvy) nebo žádost o odstoupení od smlouvy, která bude obsahovat: Jméno, příjmení a trvalou adresu žadatele, místo realizace, datum a čas podání žádosti o dotaci nebo číslo smlouvy, datum a podpis žadatele

 2. po vyplacení zálohové platby: žadatel doručí odstoupení od smlouvy se stejnými údaji jako v bodě a) a bude vyzván k vrácení vyplacených finančních prostředků na účet poskytovatele dotace. Poté dojde k ukončení smlouvy

Zároveň je možné požádat o vrácení originálních příloh žádosti.

NÁLEŽITOSTI FAKTUR kromě zákonných náležitostí musí obsahovat také:  

Faktura a jiné daňové doklady musí být na jméno žadatele (odběratel = jméno a adresa žadatele), nikoliv na rodinné příslušníky. Tím je dodržena podmínka vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí účelové dotace „Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací projektu dle čl. I. této smlouvy“

Platba všech faktur by měla proběhnout z běžného účtu žadatele, uvedeného ve smlouvě.  V odůvodněných případech může být faktura uhrazena i z jiného účtu (což popíšete ve vyúčtování). Dokladem o zaplacení faktury převodem z účtu je předložený výpis z běžného účtu, který bude součástí předloženého průběžného/závěrečného vyúčtování. U hotovostní platby faktur je doklad o zaplacení „příjmový pokladní doklad“ nebo potvrzení dodavatele o převzetí peněz v hotovosti na samotné faktuře (datum převzetí hotovosti, částka, podpis toho, kdo hotovost převzal).

OZNAČENÍ FAKTUR

Každý originál faktury, jehož kopii bude žadatel předkládat v rámci vyúčtování, musí být označena číslem a názvem projektu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000008. Pokud předložená kopie faktury nebude obsahovat název a číslo projektu, bude žadatel vyzván k předložení originálu faktury, kterou správce programu dodatečně označí.

Částky na fakturách musí být rozepsány podle jednotlivých aktivit, které jsou uvedené ve smlouvě (tzn. zvlášť částka za kotel, jeho instalaci, zvlášť za otopnou soustavu, akumulační nádobu, náklady za realizace mikro energetického opatření apod.). Faktury, které budou obsahovat jednu položku a nebudou rozepsány (nebudou zřejmé náklady za jednotlivé aktivity projektu), nebudou akceptovány.

Částka za otopnou soustavu by měla být na faktuře rozdělena na základě následujícího členění:

 1. Podlahové vytápění
 2. Termoregulační ventily
 3. Rekonstrukce (výměna) rozvodů
 4. Otopná tělesa
 5. Další systémy řízení a regulace
 6. Jiné

ARCHIVACE DOKUMENTŮ PROJEKTU

Za účelem kontroly na místě, která může proběhnout kdykoliv po dobu 5 let od podpisu smlouvy, je nutné, abyste měli všechny dokumenty týkající se projektu: originály účetních dokladů, výpisy z účtu související s platbou faktur, Smlouvu o poskytnutí účelové dotace, kopii průběžného/závěrečného vyúčtování včetně příloh (jako je kopie: dokladu o likvidaci kotlového tělesa, osvědčení o získání profesní kvalifikace, atd.), originál Smlouvy o vedení běžného bankovního účtu, a další.

V případě, že jste spolu s žádostí doručili originály dokladů, které jsou potřeba k úplnému podání průběžného/závěrečného vyúčtování, budou Vám tyto doklady vráceny při podpisu smlouvy nebo budou předány na vyžádání. Kopie těchto dokladů zůstane ve složce žádosti u správce programu.

SMLOUVA O VEDENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU

Po obdržení informačního emailu, že žádost splnila všechna kritéria hodnocení a bude předložena Radě Libereckého kraje k rozhodnutí o poskytnutí dotace, můžete doručit kopii smlouvy o běžném účtu vedeného na jméno žadatele, popř. potvrzení z banky, že vedou běžný účet na jméno žadatele. Kopii smlouvy či potvrzení lze  doručit osobně, naskenovanou jako přílohu emailu na adresu kotliky@kraj-lbc.cz nebo poštou na adresu Krajského úřadu v obálce označené „Kotlíkové dotace – NEOTVÍRAT - účet“

Smlouva o vedení běžného účtu musí být vedena na jméno žadatele. Není akceptovaná smlouva vedená na manžela/manželku žadatele i přes to, že má k účtu disponibilní právo.

KONTROLY NA MÍSTĚ

Příjemce se podpisem smlouvy zavazuje umožnit provedení kontroly dotace ze strany kontrolních orgánů, zejména ze strany: poskytovatele dotace, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, a poskytnout jim součinnost. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k projektu. Touto kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového otopného zařízení na místě, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly na místě je možné provádět před uzavřením smlouvy, před vyplacením prostředků a v době užívání (lhůta 5 let od podepsání smlouvou mezi krajem a konečným uživatelem).

Osoby oprávněné pro instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE), naleznete například zde, zde a zde

 • instalace tepelného čerpadla
 • instalace kotle výhradně na biomasu (dřevo, peletky, lisované dřevo, ...)

Jmenný seznam vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých stránkách http://www.mpo.cz/dokument167893.html  (dole "přílohy ke stažení")

Profesní kvalifikace osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Evropská komise vydala Směrnici 2009/28/ES na kterou zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který uvádí povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou tyto instalace provádět.

Od 1. 1. 2015 platí povinnost pro všechny instalace zařízení využívající obnovitelné zdroje a od 1. 7. 2015 dle novely č. 103/2015 Sb. se tato povinnost týká pouze instalací, které jsou financované z programu podpory ze státních, evropských finančních prostředků (také tzv. kotlíkové dotace) nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

Osoba oprávněná provádět instalaci je dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb. povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne starší než 5 let.

Osoba oprávněná musí zajistit, aby samotnou instalaci zařízení provedla fyzická osoba vlastnící příslušné osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Profesní kvalifikaci jsou zavedeny v Národní soustavě kvalifikací. Pro zařízení využívající OZE v rámci kotlíkových dotací jsou relevantní tyto:

 • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M) - platí pro instalace plochých i trubicových solárních kolektorů.
 • Topenář - montér kotlů na biomasu (36-149-H) - platí pro instalace kotlů na dřevo, pelety, štěpku a jiné druhy biomasy.
 • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geoterminálních systémů (26-074-M) - platí pro instalaci veškerých typů tepelných čerpadel - vzduch/voda, voda/voda i země/voda.

Osvědčení o profesní kvalifikaci je platné po dobu 5 let.

Sankce a pokuty za instalaci bez profesní kvalifikace Zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., pamatuje ve věci osob oprávněných i na sankce za přestupky, které popisuje dle § 12 takto: Fyzické osoby se dopouštějí tím, že vykonávají bez příslušného oprávnění činnost osoby oprávněné provádět instalaci a stavebník nebo vlastník budovy se dopouští přestupku tím, že nezajistí instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů osobou oprávněnou podle § 10d. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč (toto platí pro obě strany - stavebníka i montážníka).

Vypořádání (vyúčtování)

Vyúčtování 2. výzva

Výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení o provedení platby, dokládající úhradu faktur, MUSÍ BÝT VŽDY OPATŘENA ORIGINÁLNÍM PODPISEM PŘÍJEMCE DOTACE (tj. žadatelem o kotlíkovou dotaci)!!! Originál bankovního výpisu si příjemce uschová pro případnou kontrolu. V případě, že jste již předložili průběžné/závěrečné vyúčtování bez podepsaného výpisu z bankovního účtu, budete vyzván k podpisu při kontrole vyúčtování.

Dále je nutné předložit mimo jiné i fotodokumentaci odpojeného  (odříznutého) starého (původního) kotle.

Výdaje za zpracování žádosti o kotlíkovou dotaci nejsou v rámci Kotlíkových dotací v Libereckém kraji uznatelné. Výdaje za vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci, případně za její podání, nebudou příjemci v případě zahrnutí do nákladů projektu proplaceny.

Postupujte v následujících krocích

Zpracovávám...