a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:42:"Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Kotlíkové dotace> Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.

Kotlíkové dotace - Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.

Aktuálně

vyhlášení 29.09.2017
zahájení příjmu žádostí 30.10.2017
ukončení příjmu žádostí 31.12.2018
  • název projektu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
  • číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005164

AKTUALITY:

  • Konzultace probíhají v nových kancelářích ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2.
    • pondělí, středa: 8:00 - 17:00
    • úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:00
  • Korespondenční adresa je: U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2
  • V průběhu října 2017 se konají semináře na ORP (Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod + Mimoň, Rokytnice nad Jizerou), kde bude vyhlášený program představen. Pozvánku na semináře najdete v oddílu "přečtěte si" na této webové stránce, je k dispozici i prezentace (pokud máte možnost, vytiskněte a přineste s sebou na seminář).

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ODKAZY:

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášený program - Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.

Vzor smlouvy II.

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Žádost II. (žádost si nejprve uložte k sobě do počítače a až poté vyplňte)

Příloha žádosti II. č. 1 (fotodokumentace stávajícího/původního kotle na tuhá paliva, zejména zapojení na otopnou soustavu, komínové těleso, výrobní označení kotle)

Příloha žádosti II. č. 2 (Kopie Dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (podle § 17 odst. 1 písm. H zákona č. 201/2012 Sb.) – slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího/původního kotle;

- nebo v případě, že byl zdroj vyměněn před 1. 1. 2017 a žadatel nedisponuje výše zmíněným Dokladem, doloží jiný doklad prokazující emisní třídu nebo rok výroby původního kotle (např. výrobní štítek kotle, záruční list) včetně kopie Dokladu o likvidaci již zlikvidovaného kotlového tělesa;

- nebo v případě, že byl zdroj vyměněn před 1. 1. 2017, a že již nebude existovat relevantní dokumentace, která by prokázala emisní třídu nahrazovaného kotle, předloží žadatel čestné prohlášení, že daný kotel nesplňuje 3. – 5. emisní třídu (např. na základě přibližného stáří kotle) včetně kopie Dokladu o likvidaci již zlikvidovaného kotlového tělesa; poskytovatel si vyhrazuje právo tyto případy posuzovat individuálně.

Příloha žádosti II. č. 3  (Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.). Tuto přílohu vyplňují majitelé rodinného domu (RD), kde je 1 nebo více bytových jednotek, ale majitelé RD jsou podílovými vlastníky např. 1/2, 1/3 atd. celé stavby. - originál

Příloha žádosti II. č. 4 (Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.). Tuto přílohu vyplňují majitelé rodinného domu (RD) nebo bytového domu, kde je v katastru nemovitosti uveden jako vlastník pouze bytové jednotky nikoliv celé stavby. - originál

Příloha žádosti II. č. 5 (Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů. - originál)

Příloha žádosti II. č. 6 (Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází. - originál)

Žádost elektronicky odešlete a poté doručte listinně

Vyplněný formulář žádosti (bez příloh!) odešlete kliknutím na následující odkaz a postupujte dle instrukcí:

 

=zde bude po vyhlášení výzvy odkaz=

(Odkaz bude aktivní nejpozději od data vyhlášeného příjmu žádostí tj. 30.10.2017 od 16.h. Žádosti zaslané před tímto časem budou vyřazeny.)

 

Poté žádost vytiskněte, podepište a spolu s přílohami nejpozději do 10 pracovních dní doručte osobně nebo poštou na podatelnu krajského úřadu.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Připravuje se ...

Vypořádání (vyúčtování)

Vyúčtování II.

Výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení o provedení platby, dokládající úhradu faktur, MUSÍ BÝT VŽDY OPATŘENA ORIGINÁLNÍM PODPISEM PŘÍJEMCE DOTACE (tj. žadatelem o kotlíkovou dotaci)!!! Originál bankovního výpisu si příjemce uschová pro případnou kontrolu. V případě, že jste již předložili průběžné/závěrečné vyúčtování bez podepsaného výpisu z bankovního účtu, budete vyzván k podpisu při kontrole vyúčtování.

Dále je nutné předložit mimo jiné i fotodokumentaci odpojeného  (odříznutého) starého (původního) kotle.

Výdaje za zpracování žádosti o kotlíkovou dotaci nejsou v rámci Kotlíkových dotací v Libereckém kraji uznatelné. Výdaje za vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci, případně za její podání, nebudou příjemci v případě zahrnutí do nákladů projektu proplaceny.

Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat (v jakékoliv sběrně) a nechat si sběrnou potvrdit DOKLAD O LIKVIDACI KOTLOVÉHO TĚLESA. Formulář je k dispozici k vytištění v levém sloupci, v sekci "Přečtěte si".

Postupujte v následujících krocích

Zpracovávám...