Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:72:"Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Kultura> Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit

Kultura - Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit

Poradí vám

Správce: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Mgr. Martin Féna
485 226 914
martin.fena@kraj-lbc.cz

Mgr. Jana Damborská
485 226 593, 739 541 562
jana.damborska@kraj-lbc.cz

Aktuálně

vyhlášení 01.01.2017
zahájení příjmu žádostí 08.02.2017
ukončení příjmu žádostí 27.02.2017

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!  Vzhledem ke skutečnosti, že byl nový dotační portál otevřen pro veřejnost 15.2.2017 a stále se objevují technické problémy tohoto systému, prodlužujeme termín pro odevzdání žádosti do 27.2.2017 do 17 hodin. 

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu neprofesionálních kulturních aktivit, jež rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost. Jde o systém postupových přehlídek pod odbornou gescí  NIPOS-ARTAMA, z nichž postupují vybrané soubory či jednotlivci na celostátní úroveň. Dále jsou podporovány tradiční postupové a soutěžní přehlídky na úrovni oblastních a krajských kol. Min. výše podpory: 5.000 Kč, max. výše podpory: 60.000 Kč.

Cílem podpory je zkvalitnění postupových soutěží a přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit v Libereckém kraji.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOLKY:

Vzhledem k požadavku § 3042 nového občanského zákoníku musí od 1.1.2016 název spolku obsahovat buď slovo „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“

Dále vám sdělujeme, že nejpozději do 1.1.2017 musí spolky přizpůsobit požadavkům nového občanského zákoníku i své stanovy (náležitosti jsou v § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a musí je založit spolu s oznámením dalších skutečností podle § 25 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, do veřejného rejstříku. 

Se spolkem, který nebude výše uvedené k datu podání žádosti o dotaci splňovat, nemůže být podepsána smlouva o poskytnutí dotace.

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami vyhlášeného programu pro rok 2017. Pozornost věnujte všem vystaveným dokladům a důležitým termínům. Zejména si pečlivě pročtěte vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a následující formuláře příloh žádosti o dotaci:

-              vyplněný tiskopis „Podrobný popis projektu“ (příloha č. 1 žádosti),

-              vyplněný tiskopis „Podrobný rozpočet projektu“ (příloha č. 2 žádosti),

-              je-li žadatel plátce DPH, doloží k žádosti o dotaci zároveň čestné prohlášení o uplatňování či neuplatňování DPH na vstupu v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována,

-           v případě spolku: kopie výpisu z veřejného rejstříku jako doklad o zápisu zákonem stanovených údajů a listin (označení právní formy v názvu, doplnění stanov a zápisu ve veřejném rejstříku)

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Priloha_c_1_k_zadosti

Priloha_c_2_k_zadosti

Vzor_smlouvy_postupove_prehlidky_2017

Vzor_cestneho_prohlaseni_DPH

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa             7:00 – 17:00

čtvrtek             7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

  • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace (u příspěvkových organizací i zřizovatele) u některého z peněžních ústavů. Na tento účet bude po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace či převedena případná záloha. Má-li příjemce dotace zříceno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich zřízení a vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování;
  • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.

  • Čestné prohlášení žadatele v souladu s čl. 1, odst. 6 Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje.   

  • Pokud byl v souvislosti s oskytnutou dotací z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2016 některý z dokladů již doložen, může být předloženo čestné prohlášení o trvalé platnosti tohoto dokladu.
  • Cestne_prohlaseni_o_platnosti_priloh_k_uzavreni_smlouvy_dodanych_v_roce_2016_-_PO                             

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, do kdy je nutné odevzdat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

- formulář závěrečného vyúčtování/vypořádání projektu (Priloha_c_1_Zaverecne_vyuctovani),

- formulář závěrečné zprávy o realizaci projektu (Priloha_c_2_Zaverecna_zprava),

- kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených   

  daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony),

- kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu

   nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití

   poskytnutých finančních prostředků,

- a další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel podle charakteru Vašeho

  projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace apod.). 

 

Další kroky

Zpracovávám...