Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:9:"Záštity";}}

Akce podporované Libereckým krajem - Záštity

Aktuálně

vyhlášení 02.01.2017
zahájení příjmu žádostí 02.01.2017
ukončení příjmu žádostí 31.12.2017

Finanční podpora alokována pro individuální dotace v rámci ZÁŠTIT je pro rok 2017 VYČERPÁNA

Individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje je poskytnutí finančních prostředků na základě žádosti o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených dotačních programů. Finanční podpora je poskytována například na žadatelův projekt, či významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní nebo jinou událost, kterou žadatel pořádá, přičemž finančně jsou podpořeny zejména projekty/akce celokrajského, případně místního významu, nebo akce nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu. 

 

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu, uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh. Žádost musí splňovat veškeré podmínky dané zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017.

Žádost o záštitu

Popis projektu

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje je žadateli sděleno písemně, nebo elektronicky, bez zbytečného odkladu, nejpozději však 15 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje. 

Žadateli o dotaci bude následně zaslána smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace včetně příloh.

Finanční podpora bude poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy. Výše zálohy činí až 100% přiznané dotace.

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla uvedením loga LK doplněného případně textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem. 

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu LK

Čestné prohlášení žadatele o podporu z rozpočtu Libereckého kraje

Závěrečné vyúčtování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

Závěrečná zpráva o účelu vynaložení finanční podpory na projekt /akci

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu DE MINIMIS

Vypořádání (vyúčtování)

Po ukončení termínu realizace projektu je žadatel povinen do 50 dnů předložit závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

  • Závěrečné vyúčtování je dokládáno pouze do výše poskytnuté dotace a musí být předloženo na příslušném formuláři, který je žadateli zaslán společně s návrhem smlouvy, případně je uveden zde.
  • Závěrečná zpráva obsahuje informace o průběhu akce a jejími přílohami jsou například informace, jak byl prezentován Liberecký kraj, popř. fotografie a tisková zpráva. 

Závěrečné vyúčtování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

Závěrečná zpráva o účelu vynaložení finanční podpory na projekt /akci

 

Další kroky

Zpracovávám...