Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Cestovní ruch

7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury - karavanová stání 2022 

Aktuálně

Dne 23. 02. proběhl  online seminář pro žadatele z programu 7.10. Prezentaci ze semináře najdete v sekce "Ke stažení". 

 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost,  pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob...

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem.  Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu

Doporučujeme, před podáním žádosti k soudu, zkontrolovat, zda jste v evidenci skutečných majitelů zaregistrováni:  https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

 

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání dne 21. 12. 2021 usnesením č. 556/21/ZK vyhlášení programu 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury - karavanová stání 2022. 

Vyhlášení:
22.12.2021
Zahájení:
24.01.2022
Ukončení:
22.04.2022

Účelem programu je podpora vybudování karavanových stání, a to pořízením servisní technologie pro obytná vozidla (obytný automobil nebo obytný přívěs = karavan), která zahrnuje výlevku chemických WC, výlevku na šedou vodu, elektrickou a vodovodní přípojku, a případně další vybavovací prvky karavanového stání, a potřebnými souvisejícími terénními úpravami.

Parametry karavanového stání –

 • Minimální velikost stání je stanovena pro dva obytné automobily nebo obytný přívěs (minimální rozměr jednoho místa, tj. pro jedno obytné auto je minimálně 9 x 5 m a pro obytný přívěs 18 x 5 m).
 • Obslužné komunikace by měly mít šířku min. 5,5 m nebo s vyhýbacími výklenky
 • Karavanové stání by se mělo nacházet na rovině

Důležité pojmy 

 • Obytné vozidlo – obytný automobil nebo obytný přívěs (karavan)
 • Karavanové stání (stellplatz) – je určeno pro krátkodobé stání (typicky 24 – 72 hodin, zpoplatněné i bezplatné) obytných vozidel. Jeho součástí je servisní stanice vybavená potřebnou technologií.
 • Servisní technologie – výpusť pro odpadní vody (šedá voda), výlevka pro chemické WC, elektrická přípojka 230 V a vodovodní přípojka s pitnou vodou

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami dotačního programu - 

Výzva - dotační program 7.10

Vzor smlouvy - dotační program 7.10

Jeden žadatel může v tomto programu podat jednu žádost o dotaci.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a požadované formuláře příloh:

 • T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - V prvním řádku zvolte správce oblasti podpory "Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu", ve třetím řádku zvolte program "7.10 - Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury - karavanová stání"
 • Příloha číslo 1Příloha číslo 1 - Podrobný popis projektu

 • Příloha číslo 2Příloha číslo 2 - Podrobný rozpočet projektu

 • Příloha číslo 3 - v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti a který není starší než 90 dnů. Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 

Doporučení pro správné vyplnění žádosti o dotaci

Doporučujeme využít možnosti konzultace žádosti, a to v dostatečném předstihu před jejím odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: katerina.horackova@kraj-lbc.cz nebo telefonicky  na 485 226 420. Jedná se o konzultaci, ne o kontrolu vyplnění formulářů!

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být doručena nejpozději do 22.4. 2022 do 14:00 hod. Rozhodující je datum a hodina doručení podepsané žádosti.

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL – touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.  (Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.)

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

V případě rozhodnutí příslušného orgánu Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany zašlete všechna paré společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace (u příspěvkových organizací i zřizovatele) u některého z peněžních ústavů. Na tento účet bude po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace či převedena případná záloha. Má-li příjemce dotace zříceno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich zřízení a vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování;

 • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.

 • Čestné prohlášení žadatele - právnická osoba
 • Čestné prohlášení žadatele - fyzická osoba
 • Čestné prohlášení de minimis    
 • Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy až do výše 50 % z přiznané částky na základě čestného prohlášení - Žádost o zálohu
 • Pokud byl v souvislosti s poskytnutou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v minulém období některý z dokladů již doložen, může být předloženo čestné prohlášení o trvalé platnosti tohoto dokladu -  Čestné prohlášení o platnosti příloh
 • Pokud příjemce nemůže předložit závoěrečné vyúčtování do 12.12. je povinen předložit průběžnou zprávu (Průběžná zpráva) o realizaci projektu k 31.12., a to nejpozději do 10.1. roku následujícího. Průběžnou zprávu příjemce nepředkládá, pokud projekt končí k 31.12. nebo v případě, že bude celková výše dotace příjemci vyplacena až po závěrečném vyúčtování.
 • Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. Příjemce se zavazuje k tomu, aby po dobu realizace a také po dobu udržitelnosti projektu umístil na místě realizace projektu na viditelném místě logo Libereckého kraje tak, jak je zobrazeno v Příloze číslo 4 smlouvy (zde ke stažení). Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované před nabytím účinnosti smlouvy. ​ 
Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, do kdy je nutné odevzdat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

Závěrečné vyúčtování a zpráva

- kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony),

- kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků

- a další přílohy, které jsou stanoveny ve smlouvě - 

 • elektronicky nejméně 3 fotografie karavanového stání v tiskové kvalitě včetně autorských práv k užití poskytovatele dotace

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Vendula Václavská
485 226 593
739 541 639

Přečtěte si