Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Cestovní ruch

7.6 ŘEMESLNÁ A ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA 2021 

Aktuálně

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání 23. 2. 2021 usnesením č. 77/21/ZK vyhlášení programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2021. 

Vyhlášení:
01.03.2021
Zahájení:
01.04.2021
Ukončení:
15.04.2021

Účelem programu je podpora rozšíření turistické nabídky a tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí. Podpořeny budou turistické produkty v oblasti tradic a tradičních řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami dotačního programu. Pozornost věnujte způsobilým výdajům programu, důležitým termínům a dokladům, které je potřeba při podání žádosti doložit. Pročtěte si vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, ve které jsou uvedeny podmínky, které musí příjemce plnit, je-li mu dotace přidělena, a jaké mu při jejich nedodržení hrozí sankce.

Vyhlášení programu 7.6

Vzor smlouvy programu 7.6

Jeden žadatel může v tomto programu podat jednu žádost o dotaci.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a požadované formuláře příloh:

Doporučení pro správné vyplnění dotace

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované)

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštuPísemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

V případě rozhodnutí příslušného orgánu Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany zašlete všechna paré společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace (u příspěvkových organizací i zřizovatele) u některého z peněžních ústavů. Na tento účet bude po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace či převedena případná záloha. Má-li příjemce dotace zříceno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich zřízení a vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování;

 • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.

 • Čestné prohlášení žadatele - právnická osoba
 • Čestné prohlášení žadatele - fyzická osoba
 • Čestné prohlášení de minimis - pokud je pro Vás relevantní     
 • Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy až do výše 50 % z přiznané částky na základě čestného prohlášení -  Žádost o zálohu
 • Pokud byl v souvislosti s poskytnutou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v minulém období některý z dokladů již doložen, může být předloženo čestné prohlášení o trvalé platnosti tohoto dokladu -  Čestné prohlášení o platnosti příloh
 • Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12.12. je povinen předložit průběžnou zprávu (Průběžná zpráva 2021) o realizaci projektu k 31.12., a to nejpozději do 10.1. roku následujícího. Průběžnou zprávu příjemce nepředkládá, pokud projekt končí k 31.12. nebo v případě, že bude celková výše dotace příjemci vyplacena až po závěrečném vyúčtování.
 • Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.  Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované před nabytím účinnosti smlouvy.  Podmínkou užití logotypu LK je zaslání návrhu materiálů s krajským logotypem ke schválení dříve než půjdou do tisku, případně než dojde k jejich elektronické či jiné formě zveřejnění (stačí printscreen stránky/dokumentu atd.). Vše posílejte na adresu eva.rihova@kraj-lbc.cz.

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, do kdy je nutné odevzdat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Do tohoto data doručte (poštou či osobně):

Závěrečné vyúčtování a zpráva

- kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony),

- kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,

- a další přílohy, které jsou stanoveny ve smlouvě - 

 • elektronicky nejméně 3 fotografie v tiskové kvalitě včetně autorských práv - ukázky řemesla, zážitkového programu, turistického produktu atd.
 • printscreeny webových stránek s uvedením informací o produktu, logem Libereckého kraje
 • tiskové zprávy, články informující o projektu
 • výtisky tiskovin vydaných k projektu

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Kateřina Horáčková
739 541 733