Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Kultura

7.1 KULTURNÍ AKTIVITY V LIBERECKÉM KRAJI - 2022

Aktuálně

O poskytnutí dotací rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 26. 4. 2022 usnesením č. 172/22/ZK.

Upozorňujeme žadatele na novou povinnost danou zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, že vybrané právnické osoby (informace najdete zde), jsou povinny spolu se žádostí doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.

Výpis je možné získat prostřednictvím datové schránky, pokud ji máte zřízenou, u soudu nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu..

Doporučujeme, před podáním žádosti k soudu, zkontrolovat, zda jste v evidenci skutečných majitelů zaregistrováni:  https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

 

Dne 30. 11. 2021 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje o vyhlášení dotačního programu 7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2022.

 

Pokud se vám tyto webové stránky nezobrazují správně, doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome (ke stažení na https://www.google.com/intl/cs_CZ/chrome/).

Vyhlášení:
06.12.2021
Zahájení:
17.01.2022
Ukončení:
17.02.2022

Účelem podpory je spolufinancování kulturních a uměleckých akcí a projektů se zaměřením na hudbu, divadlo, výtvarné umění, tanec, tradiční lidovou kulturu a folklor.

Podpora je určena především na akce a projekty se širším společenským přínosem (regionální a nadregionální charakter), na akce rozvíjející regionální kulturu a na uchování kulturních tradic.

Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje.

Jeden žadatel může podat jednu žádost o dotaci v tomto programu.

Minimální výše podpory je 10 000 Kč, maximální výše podpory je 50 000 Kč.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Důležitým krokem pro řádné předložení žádosti o dotaci je seznámení se žadatele s podmínkami dotačního programu:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a požadované formuláře příloh:

    Doporučení pro vyplnění formuláře žádosti

 • formulář žádosti o dotaci: T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - v prvním řádku zvolte správce oblasti podpory "Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu", ve třetím řádku zvolte program "7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji"
 • příloha č. 1 k žádostiPodrobný popis projektu pro rok 2022
 • příloha č. 2 k žádostiPodrobný rozpočet projektu pro rok 2022
 • příloha č. 3 k žádosti: v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti a který není starší než 90 dnů. Podrobné informace a přehled povinných právnických osob:  Informace k povinnosti doložit Úplný výpis z evidence skutečných majitelů.                                                                                                                                     

  Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti po dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

  Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 • je-li žadatel plátce DPH a chce uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu, doloží k žádosti o dotaci zároveň  čestné prohlášení v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována: Čestné prohlášení k uplatňování odpočtu DPH

Doporučujeme využít možnosti konzultace žádosti, a to v dostatečném předstihu před jejím odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: anna.masakova@kraj-lbc.cz, telefonicky  na 485 226 265 nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1426. Jedná se o konzultaci, ne o kontrolu vyplnění formulářů!

 
Žádost včetně případných příloh pošlete

Nejpozdější datum pro přijetí elektronických i písemných žádostí o dotaci je 17. 2. 2022. Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas doručení podepsané žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje

Žádost o poskytnutí dotace může být na krajský úřad doručena následujícími způsoby:

1. ELEKTRONICKY POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem),  odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti, včetně všech povinných příloh, které se posílají přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY

a zároveň

přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY musí být spolu s přílohami Žádosti vložena i elektronická verze Žádosti ve formátu PDF a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

2. ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVEŇ DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem),  odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti - odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) - odešlete Žádost a všechny povinné přílohy.

ID datové schránky: c5kbvkw

 

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem),  odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti - odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

doručíte Žádost v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. (Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.)

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

                 nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

 

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně najdeme řešení.

 

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy až do výše 50 % z přiznané částky na základě písemné žádosti:  Žádost o zálohu

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě datum, do kdy máte odevzdat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Do tohoto data doručte (poštou nebo osobně):

 • Formulář závěrečného vyúčtování projektu a závěrečné zprávy - vyúčtování odevzdáváte ve výši celkových způsobilých výdajů projektu (tzn. včetně vlastních zdrojů) 
 • všechny daňové doklady musí být označeny pořadovými čísly shodnými s pořadovými čísly z prvního sloupce soupisu účetních dokladů, doklady o zaplacení musí být označeny pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje;
 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu;
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu  (výpisy z bankovního účtu pro platby převodem nebo výdajové pokladní doklady pro platby v hotovosti), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;
 • fotodokumentace - min. 2 fotografie z akce, která byla v rámci projektu realizována;
 • propagace -1 výtisk od každé tiskoviny, která byla realizována v rámci projektu (plakáty, letáky apod.), příp. doložení on-line reklamy (printscreeny webových stránek);
 • publicita – příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem – dokládá se např. printscreeny webových stránek, tiskovými zprávami apod.

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Anna Masáková
485 226 265