Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Ostatní (OKH)

Upozorňujeme, že Rada kraje rozhodla, že pro letošní rok již nebude poskytovat finanční záštity radních. Žadatelé mohou ale i nadále žádat o nefinanční záštitu.

individuální dotace - Odbor kancelář hejtmana - ostatní

Aktuálně

Individuální dotace ostatní - odbor kancelář hejtmana. Jedná se o žádosti - ostatní, které  jsou schvalovány Radou, případně Zastupitelstvem Libereckého kraje pouze v mimořádných případech a se zvláštním zřetelem na jejich odůvodnění. Nespadají pod záštity. 

Vyhlášení:
01.01.2020
Zahájení:
01.02.2020
Ukončení:
30.11.2020

Tyto žádosti nejsou určeny pro ty, kteří nestihli podat svou žádost v Dotačním fondu Libereckého kraje či v rámci záštit. Žádost do této oblasti je předem projednávána s hejtmanem.

Individuální dotace - ostatní z rozpočtu Libereckého kraje, je poskytnutí finančních prostředků na základě žádosti o poskytnutí dotace (T5), jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z krajem vyhlášených dotačních programů. Finanční podpora je poskytována na významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní nebo jinou událost, kterou žadatel pořádá, přičemž finančně jsou podpořeny projekty/akce jak místního a celokrajského, tak i nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu. Nelze získat na jeden projekt z více zdrojů Libereckého kraje ( např. tato ind. podpora + jiný dotační program otevřený na daný rok). 

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Poradíme Vám, co je pro vyřízení Vaší žádosti potřeba udělat, aby vše proběhlo správně a co nejrychleji. Nepodceňujte tento první krok. Vaše žádost bude  projednána v co nejkratší době. 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Je nutné vyplnit žádost T5. Žádost si po vyplnění uložte a vytiskněte (tuto verzi budete podepsanou doručovat na KÚLK společně s ostatnimí dokumenty viz níže), uloženou žádost budete přes tlačítko (zde) umístěné na samotné žádosti zasílám el. cestou.

  • T5 - žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje
  • a její povinná příloha popis projektu.

    Žádost T5 a popis projektu je nutno dodat v originálu podepsaný na KÚLK, vč. vygenerovaného čárového kódu, který se objeví při el. zaslání žádosti na webu !!
  • k žádosti také přiložte potvrzení o vlastnictví účtu v bance, číslo účtu musí patřit žadateli.

Návod k vyplnění několika částí formuláře T5:

Správce oblasti podpory (str. 1)
Resort (odbor) kancelář hejtmana.

Oblast podpory (str. 1)
Akce podporované Libereckým krajem.

Individuální/systémová (str. 1)

Individuální dotace_ostatní

Žadatel (str. 1)

Do žádosti je NUTNÉ uvádět přesná data názvu a sídla žadatele dle evidence v příslušném rejstříku (např. obchodní rejstřík; Živnostenský rejstřík).

Název projektu (str. 3)

Volte stručný a přesný název, který bude jednotný pro celý Váš projekt (není možné poté akci pojmenovat jinak – po rozhodnutí o poskytnutí dotace by případná změna názvu musela být znovu projednána orgány kraje). 

Účel projektu (str. 3)

Např. podpora kulturních aktivit v obci; snaha zapojit občany do dění regionu; podpora zdraví prospěšných aktivit; podpora ochrany přírody; podpora Libereckého kraje jako turistického cíle; atd.

Odůvodnění žádosti

Např. jedná se o akci celokrajského významu s dlouholetou tradicí, která podporuje zájem o turistiku v Libereckém kraji, a z tohoto důvodu bychom uvítali finanční podporu Libereckého kraje… apod. Připište také: nedostatek vlastních finančních prostředků.

Výstupy parametrů projektu

Zbystřete!  Tyto parametry jsou závazné, jsou uvedeny ve smlouvě a k závěrečnému vyúčtování je nutné doložit jejich plnění min. na 90 %. Postačí uvést jeden parametr.

Mezi často udávané parametry patří např.:

doba trvání akce - den - 1 (doba konání akce - den - 1)

výroba plakátů - počet – 100.

Seznam příloh

Vždy tam bude Popis projektu. Můžete přidat i informace o minulé akci, fotografie, dokumenty s (odkazy na) mediální prezentace apod.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace (T5) musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň bezodkladně

2. PÍSEMNĚ podepsanou a případně orazítkovanou včetně požadovaných příloh (popis projektu + čárový kod), a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí               7:00 – 17:00

úterý                    7:00 – 16:00

středa                  7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Rozhodnutí o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje je žadateli sděleno písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu, nejpozději však 15 dnů od ověření usnesení schvalujícího orgánu kraje.

Žadateli o dotaci bude následně zaslán email, který bude obsahovat předvyplěnou smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace včetně příloh a postup.

vzor smlouvy

Finanční podpora bude poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy (podpis obou stran). Výše zálohy činí až 100% přiznané dotace.

K podepsané smlouvě budete na krajský úřad povinně zasílat také tyto její přílohy:

Čestné prohlášení žadatele o podporu z rozpočtu Libereckého kraje

Čestné prohlášení žadatele o podporu deminimis (v případě, že je to ve smlouvě uvedeno)

 

Důležité!

Příjemce finanční podpory kraje má povinnost informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl finančně podpořen Libereckým krajem, a to zpravidla uvedením loga Libereckého kraje doplněného případně textem o spolufinancování projektu Libereckým krajem (pozvánka/plakát/článek na FB/ média/ atd.).

LOGO kraje

O zaslání loga LK v el. verzi požádejte s uvedením důvodu paní Mgr. Evu Říhovou, e-mail: eva.rihova@kraj-lbc.cz.

Vypořádání (vyúčtování)

Po ukončení termínu realizace projektu je žadatel povinen do 50 dnů předložit

- závěrečnou zprávu a

- závěrečné vyúčtování

v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Závěrečné vyúčtování je dokládáno pouze do výše poskytnuté dotace a musí být předloženo na příslušném formuláři, který je přílohou smlouvy. Dodává se s popisem případně s razítkem v originálu.

Závěrečné vyúčtování finanční podpory z rozpočtu LK

Upozornění: Mezi hlavní nezpůsobilé výdaje patří: investiční výdaje, tabákové výrobky, alkohol a cestovní náhrady, nákup majetku, pojištění, opravy a udržování, poplatky bankám.

Závěrečná zpráva je taktéž přílohou smlouvy a obsahuje informace o průběhu akce a jejími přílohami jsou například informace, jak byl prezentován Liberecký kraj, popř. fotografie a tisková zpráva. Popis realizace v závěrečné zprávě rozepište dle průběhu akce, není žádoucí stručná verze.

Závěrečná zpráva o vynaložení finančních prostředků na projekt/akci.

Poradí vám

Správce:
Odbor kancelář hejtmana
Karolína Jomrichová
485 226 326

Přečtěte si