Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Požární ochrana a prevence kriminality - ostatní

Individuální žádost o dotaci - INTERVENCE V OBLASTI ŠIKANY

Aktuálně

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

 

Získání výpisu je v současnosti dostupné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu nebo prostřednictvím notáře, soudu. 

 

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nemohou zajistit a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu. (místo výpisu vložte požadavek na zajištění výpisu).

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Vyhlášení:
02.01.2023
Zahájení:
01.02.2023
Ukončení:

Další kroky

Přečtěte si pozorně

svůj záměr o podání žádosti nejdříve zkonzultujte

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Podrobný popis projektu

povinné přílohy: vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání žádosti 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o dotaci musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

 • elektronicky - odeslání přes webový portál, odkaz naleznete na konci elektronického formuláře žádosti
 • písemně - podepsaná a s přílohami                                                                                                                       

  a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

  nebo

  b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

  Liberecký kraj

  Krajský úřad Libereckého kraje

  U Jezu 642/2a

  461 80 Liberec 2

  nebo

  c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

  pondělí               7:00 – 17:00

  úterý                    7:00 – 16:00

  středa                  7:00 – 17:00

  čtvrtek                 7:00 – 16:00

  pátek                    7:00 – 15:00.

​​

Elektronická i písemná verze žádosti musí být totožné!!

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 2022 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou průběžnou zprávu o realizaci projektu . V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých. Formulář zde

Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře ke stažení - závěrečná zpráva  a závěrečné vyúčtování

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 50 dnů po ukončení realizace projektu.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

 • kopie účetních dokladů/daňových dokladů/zjednodušených daňových dokladů (faktury, účtenky, paragony)
 • doklady prokazující úhradu (výpis z účtu, výdajový pokladní doklad)
 • doklady, které prokazují splnění parametrů (potvrzení o realizaci, přehled akcí, faktury, fotografie apod. - závisí na zvolených parametrech)
 • důkaz o informování veřejnosti o podpoře z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek)

Poradí vám

Správce:
odbor kancelář hejtmana
Bc. Linda Ehrenbergerová
485 226 204
725 923 712

Přečtěte si