Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Sociální služby

PODPORA ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ Z ROZPOČTU LK (PŘEDFINANCOVÁNÍ 2021)  

Aktuálně

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 (předfinancování)

Dne 25.8.2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 267/20/ZK poskytnutí neivestičních dotací z rozpočtu LK na rok 2021. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem: Podpořené subjekty (soubor pdf)

                                                                                                             Nepodpořené subjekty (soubor pdf)

Vyhlášení:
14.04.2020
Zahájení:
15.05.2020
Ukončení:
29.05.2020

Další kroky

Přečtěte si pozorně
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena pouze:

ELEKTRONICKY s elektronickým podpisem přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

Elektronicky nepodepsanou žádost zašlete společně s Přílohou č. 1 a  s Přílohou č. 2 - Elektronicky podepsaná žádost (příloha musí být elektronicky podepsána).

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po schválení v orgánech kraje dodají  příjemci finanční podpory, před podpisem smlouvy, následující přílohy:

Příloha č. 1: Čestné prohlášení o vyrovnání závazků

Příloha č. 2: Kopie dokladu o zřízení účtu

Příloha č. 3: Doklad opravňující jednat jménem příjemce

Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Vypořádání (vyúčtování)

Poradí vám

Správce:
Odbor sociálních věcí
Diana Ahmadi
485 226 441

Přečtěte si