Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Cestovní ruch

7.10 INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU - doprovodná cyklo infrastruktura

Aktuálně

Dne 19. 4. 2023 proběhl na Krajském úřadě Libereckého kraje úvodní seminář pro žadatele z nového programu 7.10 doprovodná cyklo infrastruktura. Prezentaci, parametry cyklostojanů a úschovny kol ze semináře najdete v sekce "Ke stažení". 

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání dne 20. 2. 2024 usnesením č. 85/24/ZK vyhlášení programu 7.10 Infrastruktura cestovního ruchu - doprovodná cyklo infrastruktura. 

Vyhlášení:
21.02.2024
Zahájení:
01.03.2024
Ukončení:
02.04.2024

Účelem program je podpora zkvalitnění a budování doprovodné infrastruktury a příslušenství, které slouží pro cyklistiku a cykloturistiku na již existujících cyklostezkách a cyklotrasách na území Libereckého kraje.

Jedná se o drobný mobiliář se zaměřením na vybavení pro aktivní trávení volného času, odpočívadel, přístřešků, stojanů na kola, servisních a nabíjecích stanic pro elektrokola. Další doprovodná infrastruktura směřující k dosažení certifikátu „Cyklisté vítáni“, výhradně budování technického zázemí pro splnění podmínek certifikace (např. místnost či odstavná plocha pro uschování jízdních kol, servisní místo, prostor pro umytí kola aj.).

Důležité pojmy 

 • Cyklostezka - je pro účel této výzvy samostatná komunikace pro cyklisty s vyloučeným nebo omezeným provozem silničních motorových vozidel. Cyklostezka může být také se smíšeným provozem, tedy pro cyklisty a chodce dohromady.
 • Cyklotrasa – je vyznačení cesty v terénu pomocí orientačních cyklistických značek. Jedná se o návod kudy a kam jet. Cyklotrasa může vést i po cyklostezce, silnici, lesní nebo polní cestě.
 • Stojan na kolo – technické vybavení pro bezpečné odkládání nebo parkování jízdního kola, pevně zabudované do země, s pevnou konstrukcí na uchycení rámu či samotného kola, s dostatečnou kapacitou prostoru pro manipulaci s kolem a roztečí mezi stáním pro kola.
 • Úschovna kol/kolárna – kvalitní prostor a způsob bezpečného uskladnění kola, čistá, bezpečná a uzamykatelná místnost/prostor, určená pouze pro kola, opatřena vhodnými stojany či závěsnými háky.

 • Nabíjecí stanice pro elektrokola – samostatná nabíjecí stanice, součást jiného vybavení (např. stojan na kola)

 • Servisní místo/sada – místo nabízející základní nářadí pro jednoduché opravy kol (např. pumpa, klíče aj.), lékárnička, přístup k vodě a prostor na mytí kol. Může být i zpoplatněno.

 • Cyklisté vítáni - je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. V České republice má certifikaci na starosti Partnerství, o.p.s.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami dotačního programu: 

Vyhlášení dotačního programu 7.10

Vzor dotační smlouvy k programu 7.10

Jeden žadatel může v tomto programu podat jednu žádost o dotaci.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a požadované formuláře příloh:

 • T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - V prvním řádku zvolte správce oblasti podpory "Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu", ve třetím řádku zvolte program "7.10 - Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury - doprovodná cyklo infrastruktura"
 • Příloha číslo 1Popis projektu

 • Příloha číslo 2Podrobný rozpočet projektu

 • Příloha číslo 3 - v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti a který není starší než 90 dnů. Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 

Doporučení pro správné vyplnění žádosti o dotaci

Doporučujeme využít možnosti konzultace žádosti, a to v dostatečném předstihu před jejím odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: vendula.kanajlo_vaclavska@kraj-lbc.cz nebo telefonicky  na +420 485 226 593, +420 739 541 639. Jedná se o konzultaci, ne o kontrolu vyplnění formulářů!

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být doručena nejpozději do 2. 4. 2024 do 14:00 hod. Rozhodující je datum a hodina doručení podepsané žádosti.

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL – touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), odešlete pouze žádost bez povinných příloh. 

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.  (Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.)

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

V případě rozhodnutí příslušného orgánu Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany zašlete všechna paré společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace (u příspěvkových organizací i zřizovatele) u některého z peněžních ústavů. Na tento účet bude po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace či převedena případná záloha. Má-li příjemce dotace zříceno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich zřízení a vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování;

 • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.

 • Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
 • Čestné prohlášení žadatele - fyzické osoby
 • Čestné prohlášení de minimis    
 • Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy až do výše 50 % z přiznané částky na základě čestného prohlášení - Žádost o zálohu
 • Pokud byl v souvislosti s poskytnutou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v minulém období některý z dokladů již doložen, může být předloženo čestné prohlášení o trvalé platnosti tohoto dokladu -  Čestné prohlášení o platnosti příloh 2024
 • Pokud příjemce nemůže předložit závoěrečné vyúčtování do 12.12. je povinen předložit průběžnou zprávu (Průběžná zpráva 2024) o realizaci projektu k 31.12., a to nejpozději do 10.1. roku následujícího. Průběžnou zprávu příjemce nepředkládá, pokud projekt končí k 31.12. nebo v případě, že bude celková výše dotace příjemci vyplacena až po závěrečném vyúčtování.
 • Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. Příjemce se zavazuje k tomu, aby po dobu realizace a také po dobu udržitelnosti projektu umístil na místě realizace projektu na viditelném místě logo Libereckého kraje tak, jak je zobrazeno v Příloze číslo 4 smlouvy (zde ke stažení). Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované před nabytím účinnosti smlouvy. ​ 
Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, do kdy je nutné odevzdat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Do tohoto data doručte (elektronicky, poštou či osobně):

Závěrečné vyúčtování a zpráva

- kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony) ve výši celkových způsobilých výdajů projektu (tzn. včetně vlastních zdrojů) 

- kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků

- a další přílohy, které jsou stanoveny ve smlouvě: 

 • elektronicky nejméně 3 fotografie doprovodné infrastruktury v tiskové kvalitě včetně autorských práv k užití poskytovatele dotace

Pozn. V případě elekronického podání prostřednictvím datové schránky nejsou podporovány dokumenty ve formátech zip.

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Vendula Kanajlo Václavská
485 226 593
739 541 639

Přečtěte si