Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Cestovní ruch

7.6 ŘEMESLNÁ A ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA 2024

Aktuálně

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání dne 28. 11. 2023 usnesením č. 553/23/ZK vyhlášení programu 7.6 Řemeslná a zážitková turistika 2024. 

Pokud se vám tyto webové stránky nezobrazují správně, doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome (ke stažení na https://www.google.com/intl/cs_CZ/chrome/).

Vyhlášení:
04.12.2023
Zahájení:
15.01.2024
Ukončení:
29.02.2024

Účelem programu je podpora rozšíření turistické nabídky a tvorby, a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na zážitkovou turistiku a řemeslné tradice na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí Český ráj, Jizerské hory,  Lužické hory, Krkonoše a Máchův kraj. 

Podpořeny budou projekty zaměřené na tvorbu turistických produktů v oblasti tradic, řemesel, regionálních produktů a zážitkových programů. 

V rámci řemeslné turistiky nebudou podpořeny projekty zahrnující pouze jednodenní nebo dvoudenní / víkendové akce (pokud akce není součástí rozsáhlejšího dlouhodobějšího projektu, tzn. akce je součástí celoročního projektu s min. 5 akcemi za rok). 

V rámci zážitkové turistiky budou podpořeny projekty trvalého charakteru s udržitelností min. 5 let. 

Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje.

Jeden žadatel může podat jednu žádost o dotaci v tomto programu. Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje. 

Minimální výše podpory je 25 000 Kč, maximální výše podpory je 50 000 Kč.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Důležitým krokem pro řádné a včasné předložení žádosti o dotaci je důkladné seznámení žadatele se všemi podmínkami dotačního programu: 

Vyhlášení dotačního programu 7.6

Vzor dotační smlouvy k programu 7.6

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a požadované formuláře příloh:

 • Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - V prvním řádku zvolte správce oblasti podpory "Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu", ve třetím řádku zvolte program "7.6 Řemeslná a zážitková turistika"
 • Příloha číslo 1Popis projektu

 • Příloha číslo 2 - Podrobný rozpočet projektu

 • Příloha číslo 3 - v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů platný ke dni podání žádosti a který není starší než 90 dnů. Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí, církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Doporučení pro správné vyplnění žádosti o dotaci

Doporučujeme využít možnosti konzultace žádosti, a to v dostatečném předstihu před jejím odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: veronika.vanerova@kraj-lbc.cz nebo telefonicky  na +420 485 226 420. Jedná se o konzultaci projektových záměrů, ne o kontrolu vyplnění formulářů!

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být doručena nejpozději do 29. 2. 2024 do 14:00 hod. Rozhodující je datum a hodina doručení podepsané žádosti.

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL – touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.  (Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.)

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

V případě rozhodnutí příslušného orgánu Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany zašlete všechna paré společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně nalezneme řešení Vašeho problému.

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace (u příspěvkových organizací i zřizovatele) u některého z peněžních ústavů. Na tento účet bude po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace či převedena případná záloha. Má-li příjemce dotace zříceno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich zřízení a vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování;

 • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.

 • Čestné_prohlášení_právnické_osoby
 • Čestné_prohlášení_fyzické_osoby
 • Čestné prohlášení de minimis - pokud je pro Vás relevantní     
 • Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy až do výše 50 % z přiznané částky na základě čestného prohlášení -  Žádost o zálohu
 • Pokud byl v souvislosti s poskytnutou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v minulém období některý z dokladů již doložen, může být předloženo čestné prohlášení o trvalé platnosti tohoto dokladu -  Čestné prohlášení o platnosti příloh
 • Pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12.12. je povinen předložit průběžnou zprávu (Průběžná zpráva 2024) o realizaci projektu k 31.12., a to nejpozději do 10.1. roku následujícího. Průběžnou zprávu příjemce nepředkládá, pokud projekt končí k 31.12. nebo v případě, že bude celková výše dotace příjemci vyplacena až po závěrečném vyúčtování.
 • Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.  Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované před nabytím účinnosti smlouvy.  Podmínkou užití logotypu LK je zaslání návrhu materiálů s krajským logotypem ke schválení dříve než půjdou do tisku, případně než dojde k jejich elektronické či jiné formě zveřejnění (stačí printscreen stránky/dokumentu atd.). Vše posílejte na adresu andrea.fulkova@kraj-lbc.cz.  

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, do kdy je nutné odevzdat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Do tohoto data doručte (poštou, osobně nebo do datové schránky):

Závěrečné vyúčtování

- kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony) ve výši celkových způsobilých výdajů projektu (tzn. včetně vlastních zdrojů), 

- kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,

- a další přílohy, které jsou stanoveny v dotační smlouvě:  

 • elektronicky nejméně 3 fotografie v tiskové kvalitě včetně autorských práv - ukázky řemesla, zážitkového programu, turistického produktu atd.
 • printscreeny webových stránek s uvedením informací o produktu, logem Libereckého kraje
 • tiskové zprávy, články informující o projektu
 • výtisky tiskovin vydaných k projektu

Poznámka: Elektronické přílohy musí být dokládány v základních formátech nikoli v ZIP formátu.

 

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Veronika Vanerová
+420 485 226 420
+420 778 546 312

Přečtěte si