Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Cestovní ruch

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 

Aktuálně

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém 10. zasedání dne 28. listopadu 2023 usn. č. 516/23/ZK finanční alokaci pro individuální dotace v oblasti cestovního ruchu na rok 2024 v celkové výši 12,1 mil. Kč.

Formou invidiuálních dotací budou podpořeny projekty a instituce s celokrajským významem a dopadem např. turistické regiony Libereckého kraje, památky UNESCO na území Libereckého kraje, Klub českých turistů, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji, projekt Skalní města České republiky a filmová (audiovizuální) tvorba. 

V roce 2024 již není možné žádné další projekty prostřednictvím individuálních dotací podpořit.

Vyhlášení:
08.01.2024
Zahájení:
08.01.2024
Ukončení:
29.11.2024

Není účel, časové nebo finanční zaměření Vašeho projektu obsahem žádného z vyhlášených dotačních programů? Informujte se o možnosti požádat o poskytnutí individuální dotace. Veškeré projektové záměry a možnosti poskytnutí dotace je nutné konzultovat předem na oddělení cestovního ruchu Libereckého kraje.  

Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje a jeho turistických oblastí Český ráj, Jizerské hory, Lužické hory, Máchův kraj a Krkonoše a také mít celokrajský význam. 

Na jeden projekt nelze využít více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Podání žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu je nutné nejprve zkonzultovat. Pro konzultaci si připravte popis záměru, výši finančního požadavku a předběžný rozpočet projektu.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a požadované formuláře příloh: 

 • Žádost o poskytnutí dotace - v prvním řádku zvolte správce oblasti podpory "Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu", ve druhém řádku oblast podpory "Kultura, památková péče a cestovní ruch" a ve třetím řádku zvolte program "Individuální žádost o dotaci v oblasti cestovního ruchu" 
 • Příloha číslo 1Popis projektu
 • Příloha číslo 2Podrobný rozpočet projektu
 • Příloha číslo 3 - v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob aj. Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete ZDE)

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace může být na krajský úřad doručena následujícími způsoby:

1. ELEKTRONICKY POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem),  odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti, včetně všech povinných příloh, které se posílají přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY

a zároveň

přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY musí být spolu s přílohami Žádosti vložena i elektronická verze Žádosti ve formátu PDF a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

2. ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVEŇ DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem), odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti - odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) - odešlete Žádost a všechny povinné přílohy.

ID datové schránky: c5kbvkw

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem), odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti - odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

doručíte Žádost v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. (Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.)

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Rady / Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu!

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

 • Čestné prohlášení ve smyslu Zásad o poskytování finanční podpory - Čestné prohlášení žadatele - právnické osobyČestné prohlášení žadatele - fyzické osoby
 • Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace (u příspěvkových organizací i zřizovatele) u některého z peněžních ústavů. Na tento účet bude po předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace či převedena případná záloha. Má-li příjemce dotace zříceno více bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, doloží doklad o jejich zřízení a vlastnictví nejpozději k závěrečnému vyúčtování;
 • Pokud byl v souvislosti s poskytnutou dotací z rozpočtu Libereckého kraje v minulém období některý z dokladů již doložen, může být předloženo čestné prohlášení o trvalé platnosti tohoto dokladu - Čestné prohlášení o platnosti příloh

 • Čestné prohlášení de minimis- pokud je pro Vás relevantní        

 • Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy až do výše 50 % z přiznané částky na základě písemné žádosti -  Žádost o zálohu

Příjemce je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.  Tato povinnost se nevztahuje na projekty realizované před nabytím účinnosti smlouvy.  Podmínkou užití logotypu LK je zaslání návrhu materiálů s krajským logotypem ke schválení dříve, než půjdou do tisku, případně než dojde k jejich elektronické či jiné formě zveřejnění (stačí printscreen stránky/dokumentu atd.).  Vše posílejte k odsouhlasení na adresu andrea.fulkova@kraj-lbc.cz

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Do tohoto data doručte (poštou či osobně): 

 • Formulář závěrečného vyúčtování projektu a závěrečné zprávy
 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis z bankovního účtu nebo výdajový pokladní doklad), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků,
 • příp. další přílohy, které stanoví ve smlouvě poskytovatel dotace podle charakteru Vašeho projektu (nejčastěji výstupy projektu, fotodokumentace realizované akce, informace o spolufinancování akce Libereckým krajem - logo apod.).

 

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ivana Maršálková- záměr
485 226 489
Ing. Vendula Kanajlo Václavská Dis. - administrace
485 226 593, 739 541 639
vendula.kanajlo_vaclavska@kraj-lbc.cz 

Přečtěte si