Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Kotlíkové dotace

KOTLÍKOVÉ DOTACE - KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI - 1. VÝZVA (UDRŽITELNOST DÍLČÍCH PROJEKTŮ)

Aktuálně

Příjem žádostí do této výzvy je ukončen. Pokud uvažujete do budoucna o využití této dotace, zašlete nám Vaše kontakty na kotliky@kraj-lbc.cz, budeme Vás průběžně informovat. U dílčích projektů běží doba udržitelnosti, která trvá 5 let od podpisu smlouvy.

Vyhlášení:
23.12.2015
Zahájení:
25.01.2016
Ukončení:
31.03.2017
  • název projektu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
  • číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000008

AKTUALITY:

  • Konzultace probíhají ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2.
    • pondělí, středa: 8:00 - 17:00
    • úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:00
  • ZMĚNY PROJEKTU: Nastane-li v průběhu udržitelnosti projektu jakákoliv změna, jste povinen/povinna o ní informovat správce programu. Vyplňte formulář Žádost o změnu projektu v době udržitelnosti výzva podepsaný doručte na Krajský úrad LK.
  • ARCHIVACE DOKUMENTŮ PROJEKTU: Za účelem kontroly na místě, která může proběhnout kdykoliv po dobu 5 let od podpisu smlouvy, je nutné, abyste měli všechny dokumenty týkající se projektu: originály účetních dokladů, výpisy z účtu související s platbou faktur, Smlouvu o poskytnutí účelové dotace, kopii průběžného/závěrečného vyúčtování včetně příloh (jako je kopie: dokladu o likvidaci kotlového tělesa, osvědčení o získání profesní kvalifikace, atd.), originál Smlouvy o vedení běžného bankovního účtu, a další.
  • KONTROLY NA MÍSTĚ: Příjemce se podpisem smlouvy zavazuje umožnit provedení kontroly dotace ze strany kontrolních orgánů, zejména ze strany: poskytovatele dotace, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, a poskytnout jim součinnost. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k projektu. Touto kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového otopného zařízení na místě, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly na místě je možné provádět před uzavřením smlouvy, před vyplacením prostředků a v době užívání (lhůta 5 let od podepsání smlouvou mezi krajem a konečným uživatelem).

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ODKAZY:

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášený program 1. výzva

Vzor smlouvy 1. výzva

Příjem žádostí ukončen dne 31. 3. 2017. 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Příjem žádostí ukončen dne 31. 3. 2017.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Příjem žádostí ukončen dne 31. 3. 2017.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Příjem žádostí ukončen dne 31. 3. 2017.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Uzavřené projekty jsou v době udržitelnosti, která trvá 5 let od podpisu smlouvy.

Vypořádání (vyúčtování)

Uzavřené projekty jsou v době udržitelnosti, která trvá 5 let od podpisu smlouvy.

Poradí vám

Správce:
Oddělení řízení grantových schémat
485 226 579

Přečtěte si