Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Kotlíkové dotace

KOTLÍKOVÉ DOTACE - KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI II. (UDRŽITELNOST DÍLČÍCH PROJEKTŮ)

Aktuálně

Příjem žádostí do této výzvy je ukončen. Pokud uvažujete do budoucna o využití této dotace, zašlete nám Vaše kontakty na kotliky@kraj-lbc.cz, budeme Vás průběžně informovat. U dílčích projektů běží doba udržitelnosti, která trvá 5 let od podpisu smlouvy.

Vyhlášení:
29.09.2017
Zahájení:
30.11.2017
Ukončení:
31.12.2018
 • název projektu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
 • číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005164

AKTUALITY:

 • Korespondenční adresa je: U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2
 • Konzultace probíhají  ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2.
  • pondělí, středa: 8:00 - 17:00
  • úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:00
 • ZMĚNY PROJEKTU: Nastane-li v průběhu udržitelnosti projektu jakákoliv změna, jste povinen/povinna o ní informovat správce programu. Vyplňte formulář KD II Žádost o změnu projektu v době udržitelnosti podepsaný doručte na Krajský úrad LK.
 • ARCHIVACE DOKUMENTŮ PROJEKTU: Za účelem kontroly na místě, která může proběhnout kdykoliv po dobu 5 let od podpisu smlouvy, je nutné, abyste měli všechny dokumenty týkající se projektu: originály účetních dokladů, výpisy z účtu související s platbou faktur, Smlouvu o poskytnutí účelové dotace, kopii průběžného/závěrečného vyúčtování včetně příloh (jako je kopie: dokladu o likvidaci kotlového tělesa, osvědčení o získání profesní kvalifikace, atd.), originál Smlouvy o vedení běžného bankovního účtu, a další.
 • KONTROLY NA MÍSTĚ: Příjemce se podpisem smlouvy zavazuje umožnit provedení kontroly dotace ze strany kontrolních orgánů, zejména ze strany: poskytovatele dotace, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, a poskytnout jim součinnost. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k projektu. Touto kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového otopného zařízení na místě, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly na místě je možné provádět před uzavřením smlouvy, před vyplacením prostředků a v době užívání (lhůta 5 let od podepsání smlouvou mezi krajem a konečným uživatelem).

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ODKAZY:

 • Seznam podporovaných výrobků a technologií https://svt.sfzp.cz/ pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP od 2017)

Další kroky

Přečtěte si pozorně
Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Příjem žádostí byl ukončen dne 31.12.2018.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Příjem žádostí byl ukončen dne 31.12.2018.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Příjem žádostí byl ukončen dne 31.12.2018.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Uzavřené projekty jsou v době udržitelnosti, která trvá 5 let od podpisu smlouvy.

Vypořádání (vyúčtování)

Uzavřené projekty jsou v době udržitelnosti, která trvá 5 let od podpisu smlouvy.

Poradí vám

Správce:
Oddělení řízení grantových schémat
485 226 579

Přečtěte si