Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Kotlíkové dotace

KOTLÍKOVÉ DOTACE - KOTLÍKOVÉ DOTACE V LIBERECKÉM KRAJI III

Aktuálně

Příjem žádostí je ukončen.

Vyhlášení:
15.07.2019
Zahájení:
23.09.2019
Ukončení:
31.05.2021

AKTUALITY:

 • Máte-li zájem podat žádost do NZÚ, tak nejprve musíte vyřadit Vaši žádost u nás, aby nedošlo k problému s duplicitou. Žádost o vyřazení žádosti_zásobník
 • Program "Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III" je financován ze dvou projektů. Faktury musí být označeny příslušným názvem a číslem projektu dle podepsané smlouvy, viz článek III. odst. 3.2.2:

  • Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009909 

  • Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ SFZP 094823/2020

 • Likvidace původního kotle musí být potvrzena oprávněnou osobou na formulář:  Doklad o likvidaci kotle (formulář je stejný jako v předchozích programech Kotlíkových dotací v Libereckém kraji).

KONTAKTY:

 • Korespondenční adresa je: U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2
 • Konzultace probíhají ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2. 

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ODKAZY:

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášený program: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III

Vyhlášený program: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ

Vyhlášený program: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ, prodloužení příjmu žádostí do 28.2.2021

Vzor smlouvy KD III

Vzor smlouvy KD III - NZÚ

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

 • Adobe Reader (Pokud používáte starší verze Adobe Acrobar Reader, může se při vyplňování formuláře objevit problém s některými znaky češtiny a doplnění datumu. V tomto případě je nutná aktualizace na nejnovější verzi dle odkazu.)
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Příjem žádostí byl ukončen dne 31. 5. 2021.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Příjem žádostí byl ukončen dne 31. 5. 2021.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

PŘED PODPISEM SMLOUVY DORUČTE KOPII SMLOUVY O VEDENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU

Po obdržení informačního emailu, že žádost splnila všechna kritéria hodnocení a bude předložena Radě Libereckého kraje k rozhodnutí o poskytnutí dotace, prosíme o doručení kopie smlouvy, popř. potvrzení z banky o vedení běžného bankovního účtu vedeného na jméno žadatele o dotaci – fyzické osoby nepodnikající. Číslo Vašeho účtu bude součástí smlouvy o kotlíkové dotaci. Kopii smlouvy či potvrzení lze doručit osobně, naskenovanou jako přílohu emailu na adresu kotliky@kraj-lbc.cz nebo poštou na adresu krajského úřadu v obálce označené „Kotlíkové dotace III – NEOTVÍRAT - účet“.

Smlouva o vedení běžného účtu musí být vedena na jméno žadatele. Není akceptovatelná smlouva vedená na manžela/manželku žadatele, i přestože má k účtu disponibilní právo a nemovitost je ve společném jmění manželů.

VÝBĚR NOVÉHO ZDROJE TEPLA

Vybraný zdroj tepla si vyhledejte v Seznamu podporovaných výrobků a technologií na https://svt.sfzp.cz/ . Pro Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III jsou způsobilé zdroje tepla, které jsou schválené a označené „Kotlíkové dotace – 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019). Zkontrolujte si prosím, zda schválený zdroj tepla odpovídá předmětu ve Vaší smlouvě o poskytnutí dotace.

NOVÉ OTOPNÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ NAINSTALOVAT OSOBA OPRÁVNĚNÁ

 • Plynové kotle - osoba s pověřením od výrobce kotle; revizní zpráva
 • Tepelné čerpadlo a kotle výhradně na biomasu (dřevo, pelety, lisované dřevo, ...) - osoba oprávněná pro instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE) (osvědčení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu)

V případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj (plynový kotel nebo kotel výhradně na biomasu), bude nutné k vyúčtování projektu doložit Protokol o revizi spalinové cesty s novým zdrojem tepla (dle Vyhlášky č.34/2016) o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, není možné akceptovat pouze čištění spalinových cest.

 

LIKVIDACE STARÉHO KOTLE

K vyúčtování je potřeba doložit originální Doklad o likvidaci kotle ze sběrného dvora nebo výkupny kovů. Tento doklad nemusí být nutně tento: Doklad o likvidaci kotle, ale musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou obsaženy ve vzorovém formuláři. Nelze akceptovat fakturu např. firmy dodávající nové topné zařízení, kde by bylo uvedeno, že přebírá starý kotel k likvidaci. Tato firma od Vás může kotel převzít, ale je povinna starý kotel předat sběrně a Doklad o likvidaci kotle potvrzený sběrnou Vám předat!

Pro kotlíkové dotace můžete využít jakýkoliv sběrný dvůr nebo výkup kovů, které jsou dle zákona o odpadech oprávněny kotel převzít k likvidaci.

NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ

Kromě zákonných náležitostí musí být faktury / daňové doklady vystaveny na jméno žadatele a musí být uvedeno místo realizace (odběratel = jméno a adresa žadatele/místo realizace), nikoliv na rodinné příslušníky. Tím je dodržena podmínka vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí účelové dotace: „Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací projektu.“

OZNAČENÍ FAKTUR

Každý originál faktury, jehož kopii bude žadatel předkládat v rámci vyúčtování, musí být označena číslem a názvem projektu: 

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009909 (v případě projektu KD v LK III)

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - NZÚ SFZP 094823/2020 (v případě projektu KD v LK III - NZÚ)

Pokud předložená kopie faktury nebude obsahovat číslo a název projektu, bude žadatel vyzván k předložení originálu faktury, kterou správce programu dodatečně označí. Číslo a název projektu není možné do faktury dopsat rukou.

Částky na fakturách musí být položkově rozepsány podle jednotlivých aktivit, které jsou předmětem smlouvy (tzn. zvlášť částka za zdroj tepla, jeho instalaci, zvlášť za otopnou soustavu, akumulační nádobu, práci apod.). Faktury, které budou obsahovat jednu souhrnnou položku a nebudou rozepsány (nebudou zřejmé náklady za jednotlivé aktivity projektu), nebudou akceptovány.

Částka za otopnou soustavu by měla být na faktuře rozdělena na základě následujícího členění:

 1. Podlahové vytápění
 2. Termoregulační ventily
 3. Rekonstrukce (výměna) rozvodů
 4. Otopná tělesa
 5. Další systémy řízení a regulace
 6. Jiné

Platba všech faktur by měla proběhnout z běžného účtu žadatele uvedeného ve smlouvě na účet dodavatele. Bankovní účet dodavatele musí být (dle zákona o DPH) uveden v evidenci DPH (je-li plátcem DPH):

http://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg;jsessionid=6769D3963D30076E9B650DA29AEFC9C8.ep4ap2?ZPRAC=FDPHI1Dokladem o zaplacení faktury je předložený výpis z účtu nebo potvrzení o provedení platby, které budou obsahovat jméno a adresu plátce a všechny údaje o provedené platbě. Předkládejte klasický bankovní výpis doručený poštou nebo vytištěný z elektronického bankovnictví (nelze uznat „printscreen“ - tisk obrazovky z elektronického bankovnictví). V odůvodněných případech může být faktura uhrazena i z jiného účtu (což je nutné zdůvodnit ve vyúčtování), pak je nutné na výpis připojit podpisy příjemce dotace a vlastníka bankovního účtu s uvedením informace o vzájemném (finančním) vypořádání. U hotovostní platby faktur je dokladem o zaplacení „příjmový pokladní doklad“ nebo potvrzení dodavatele o převzetí peněz v hotovosti na samotné faktuře (datum převzetí hotovosti, částka, podpis toho, kdo hotovost převzal). Povolený zákonný limit pro jednorázovou platbu v hotovosti je do výše 270 000 Kč, dle § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

ZMĚNY PROJEKTU

Nastane-li v průběhu realizace projektu jakákoliv změna, jste povinen/povinna o ní informovat stanoveným způsobem.   Žádost o změnu KD III

O změnách nemajících vliv na předmět a účel projektu je příjemce povinen informovat správce programu na předepsaném formuláři nejdéle s předložením průběžného/závěrečného vyúčtování projektu (např. změna adresy, změna čísla bankovního účtu apod.).

V případě podstatných změn majících vliv na předmět a/nebo účel projektu (např. změna zdroje vytápění, dále jen předmět projektu) podá příjemce žádost o změnu, která podléhá schválení v radě/zastupitelstvu kraje. V případě změny předmětu projektu bude příjemci schválena dotace ve výši odpovídající nově zvolenému zdroji tepla, maximálně však do výše původně požadované/schválené dotace dle článku II. odst. 1 (dotaci nelze navyšovat). Žádost o podstatnou změnu lze podat nejpozději 60 dnů před ukončením realizace projektu.

V případě podání žádosti o změnu mající vliv na předmět a/nebo účel projektu po podpisu smlouvy jsou výdaje vztahující se k předmětu změny časově způsobilé od okamžiku oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace do konce realizace projektu uvedeném v čl. III, odst. 2 smlouvy.

Změny v době udržitelnosti projektu mající vliv na udržení jeho výstupů (změna otopného zařízení, změna majitele nemovitosti, změna kontaktních údajů apod.) je nutné oznámit správci programu na základě formuláře KD III Žádost o změnu projektu v době udržitelnosti.

ODSTOUPENÍ OD PROJEKTU/SMLOUVY

Na vlastní žádost žadatele je možné bez udání důvodu odstoupit od realizace projektu, a to v jakékoliv fázi.

 1. Před vyplacením finančních prostředků (do data podání závěrečného vyúčtování daného ve smlouvě) může žadatel doručit na Krajský úřad Libereckého kraje žádost o vyřazení žádosti (před podpisem smlouvy) nebo žádost o odstoupení od smlouvy, která bude obsahovat: Jméno, příjmení a trvalou adresu žadatele, místo realizace, datum a čas podání žádosti o dotaci nebo číslo smlouvy, datum a podpis žadatele.
 2. Po vyplacení zálohové platby: žadatel doručí odstoupení od smlouvy se stejnými údaji jako v bodě výše a bude vyzván k vrácení vyplacených finančních prostředků na účet poskytovatele dotace. Poté dojde k ukončení smlouvy.

ARCHIVACE DOKUMENTŮ A UDRŽITELNOST PROJEKTU

Za účelem kontroly na místě, která může proběhnout kdykoliv po dobu 5 let od podpisu smlouvy, je nutné, aby měl žadatel uchované všechny dokumenty týkající se projektu: originály účetních dokladů, výpisy z účtu související s platbou faktur, Smlouvu o poskytnutí účelové dotace, kopii průběžného/závěrečného vyúčtování včetně všech souvisejících příloh, originál Smlouvy o vedení běžného bankovního účtu a další.

V případě, že žadatel spolu s žádostí doručil originály dokladů, které jsou potřeba k úplnému podání průběžného/závěrečného vyúčtování, budou tyto doklady vráceny při podpisu smlouvy nebo budou předány na vyžádání. Kopie těchto dokladů zůstane ve složce žádosti u správce programu.

Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu výstupů projektu (např. nového otopného zařízení), a to po celou dobu udržitelnosti, to jest 5 let ode dne podpisu smlouvy. Tuto povinnost musí příjemce zajistit i u třetích osob, jimž zcizí nebo přenechá k užívání rodinný dům (místo realizace).

KONTROLY NA MÍSTĚ

Příjemce se podpisem smlouvy zavazuje umožnit provedení kontroly dotace ze strany kontrolních orgánů, zejména ze strany: poskytovatele dotace, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, a poskytnout jim součinnost. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k projektu. Touto kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového otopného zařízení na místě, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly na místě je možné provádět před uzavřením smlouvy, před vyplacením prostředků a v době užívání (lhůta 5 let od podpisu smlouvy mezi krajem a konečným uživatelem).

Vypořádání (vyúčtování)

Formulář vyberte dle projektu, z něhož je Vaše výměna tepelného zdroje financována (projekt Kotlíkové dotace v LK III,  nebo projekt Kotlíkové dotace v LK III - NZÚ):

Formulář vyúčtování KD III

Formulář vyúčtování KD III - NZÚ

Výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení o provedení platby dokládající úhradu faktur musí být vždy opatřeny originálním podpisem příjemce dotace (tj. žadatelem o kotlíkovou dotaci)!!! Originál bankovního výpisu si příjemce uschová pro případnou kontrolu. V případě, že jste již předložili průběžné/závěrečné vyúčtování bez podepsaného výpisu z bankovního účtu, budete vyzváni k podpisu při kontrole vyúčtování.

 

Výdaje za zpracování žádosti o kotlíkovou dotaci nejsou v rámci Kotlíkových dotací v Libereckém kraji uznatelné. Výdaje za vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci či za její podání nebudou příjemci v případě zahrnutí do nákladů projektu proplaceny.

 

Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat (v jakékoliv sběrně) a nechat si sběrnou potvrdit Doklad o likvidaci kotle

Poradí vám

Správce:
Oddělení řízení grantových schémat
485 226 579

Přečtěte si