Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace v libereckém kraji v

Aktuálně

Název a číslo projektu: "Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V CZ.05.01.02/03/23_045/0001386"

 

Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti 

Kdo může o dotaci požádat? 

Žadatel – fyzická osoba je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci na území Libereckého kraje, dále jen „místa realizace“, kde zároveň trvale bydlí (kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí).

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:

1.      žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,

2.      žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu),

3.      kombinace předchozích dvou variant.

 

Typ nového zdroje tepla                                                                          Max dotace
Kotel na biomasu s ručním přikládáním, vč. akumulační nádoby     130 000 Kč
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním                                      130 000 Kč
Tepelné čerpadlo                                                                      180 000 Kč
 
 
 
Vyhlášení:
28.06.2023
Zahájení:
04.09.2023
Ukončení:
31.08.2024

KONTAKTY NA KRAJSKÉ PRACOVIŠTĚ pro kotlíkové dotace:

 • Korespondenční adresa je: U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2
 • Konzultace probíhají ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2 (úřední hodiny po a st 8-17h, út, čt, pá 8-14h)

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ODKAZY:

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášený program: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V

Vzor smlouvy KD V

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

 • Návod na stažení aplikace
 • Adobe Reader (Pokud používáte starší verze Adobe Acrobar Reader, může se při vyplňování formuláře objevit problém s některými znaky češtiny a doplnění datumu. V tomto případě je nutná aktualizace na nejnovější verzi dle odkazu.)
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Žádost o poskytnutí Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V Žádost si nejprve uložte k sobě do počítače a až poté vyplňte. 

Příručka pro vyplnění žádosti KD V

 

Přílohy žádosti

Př. č. 1: Fotodokumentace stávajícího/původního kotle na pevná paliva prokazující zejména zapojení původního kotle na otopnou soustavu a komínové těleso (nejlépe foto kotle z čelního pohledu, foto kotle s napojením na otopnou soustavu a komínové těleso z bočního pohledu) a fotodokumentace štítku kotle (pokud je dostupný).

Př. č. 2: Kopie „Dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění“ (podle § 17 odst. 1 písm. H zákona č. 201/2012 Sb.). Doklad se musí vztahovat k adrese místa realizace projektu a musí být vystaven oprávněnou osobou.

Nejčastější dotazy ke kontrole technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů najdete v dokumentu Dotazy k revizím kotlů

Př. č. 3: Doklady prokazující výši příjmů žadatele: (např. potvrzení o druhu pobíraného důchodu; rozhodnutí o přiznání důchodu; oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory – přiznání příspěvku na bydlení) dle skutečnosti.

Př. č. 4: Souhlas většinového spoluvlastníka nemovitosti Písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu.

Př. č. 5: Souhlas spoluvlastníka nemovitosti v rámci společného jmění manželů (SJM) Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření. 

Př. č. 6: Údaje o členu domácnosti  za každého člena domácnosti (kromě žadatele) musí být vyplněna samostatná příloha a doloženy doklady prokazující přijatelnost k podpoře.

Př. č. 7: Doklad prokazující trvalé bydlení ve stavbě pro rodinnou rekreaci více než 24 měsíců (pouze v případě, že je takto nemovitost označena v katastru nemovitostí): žadatel nebo člen domácnosti předloží kopii občanského průkazu nebo výpis z Registru obyvatel.

Př. č. 8: Čestné prohlášení o bydlišti mimo místo realizace vyplní každý, kdo má v nemovitosti trvalý pobyt, ale v nemovitosti skutečně nebydlí.

Př. č. 9: Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis pouze v případech, kdy je v nemovitosti provozována drobná podnikatelská činnost.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Vyplněný formulář žádosti (bez příloh!) odešlete kliknutím na následující odkaz a postupujte dle instrukcí: http://dotace.kraj-lbc.cz/ziskej-dotaci 

Elektronicky odeslanou žádost vytiskněte, podepište a spolu s přílohami do 10 pracovních dní doručte osobně nebo poštou na podatelnu krajského úřadu, a to v zalepené obálce označené:

 • plným jménem žadatele a adresou
 • textem „Neotvírat“
 • názvem programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V“
Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

PŘED PODPISEM SMLOUVY DORUČTE KOPII SMLOUVY O VEDENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU

Po obdržení informačního emailu, že žádost splnila všechna kritéria hodnocení a bude předložena Radě Libereckého kraje k rozhodnutí o poskytnutí dotace, prosíme o doručení kopie smlouvy, popř. potvrzení z banky o vedení běžného bankovního účtu vedeného na jméno žadatele o dotaci – fyzické osoby nepodnikající. Číslo Vašeho účtu bude součástí smlouvy o kotlíkové dotaci. Kopii smlouvy či potvrzení lze doručit osobně, naskenovanou jako přílohu emailu na adresu kotliky@kraj-lbc.cz nebo poštou na adresu krajského úřadu v obálce označené „Kotlíkové dotace V – NEOTVÍRAT“.

Smlouva o vedení běžného účtu musí být vedena na jméno žadatele. Není akceptovatelná smlouva vedená na manžela/manželku žadatele, i přestože má k účtu disponibilní právo a nemovitost je ve společném jmění manželů.

VÝBĚR NOVÉHO ZDROJE TEPLA 

Vybraný zdroj tepla si vyhledejte v Seznamu podporovaných výrobků a technologií na https://svt.sfzp.cz/ . Pro Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V jsou způsobilé zdroje tepla, které jsou schváleny a označeny  „Kotlíkové dotace (2021-2027)“ Zkontrolujte si prosím, zda schválený zdroj tepla odpovídá předmětu ve Vaší smlouvě o poskytnutí dotace.

NOVÉ OTOPNÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ NAINSTALOVAT OSOBA OPRÁVNĚNÁ

 • Tepelné čerpadlo a kotle výhradně na biomasu (dřevo, pelety, lisované dřevo, ...) - osoba oprávněná pro instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE) (osvědčení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  - osoba oprávněná výrobcem instalovat a uvádět nový zdroj do provozu

V případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj (kotel výhradně na biomasu), bude nutné k vyúčtování projektu doložit Protokol o revizi spalinové cesty s novým zdrojem tepla (dle Vyhlášky č.34/2016) o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty kompletní, včetně technické zprávy). Není možné akceptovat pouze čištění spalinových cest.

UVEDENÍ NOVÉHO ZDROJE DO PROVOZU 

V případě, že nový zdroj vytápění je instalován a uváděn do provozu po datu 1.6.2022 je nutné doložit kopii Zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu, kterou potvrdí montážní firma.

LIKVIDACE STARÉHO KOTLE 

K vyúčtování je potřeba doložit originální Doklad o likvidaci kotle ze sběrného dvora nebo výkupny kovů. Tento doklad nemusí být nutně tento: Doklad o likvidaci kotle, ale musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou obsaženy ve vzorovém formuláři. Nelze akceptovat fakturu např. firmy dodávající nové topné zařízení, kde by bylo uvedeno, že přebírá starý kotel k likvidaci. Tato firma od Vás může kotel převzít, ale je povinna starý kotel předat sběrně a Doklad o likvidaci kotle potvrzený sběrnou Vám předat!

Pro kotlíkové dotace můžete využít jakýkoliv sběrný dvůr nebo výkup kovů, které jsou dle zákona o odpadech oprávněny kotel převzít k likvidaci.

Originál výkupního/vážního lístku vydaného likvidujícím subjektem si majitel kotle uchová spolu s dokumentací projektu pro případnou kontrolu.

NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ

Kromě zákonných náležitostí musí být faktury / daňové doklady vystaveny na jméno žadatele a musí být uvedeno místo realizace (odběratel = jméno a adresa žadatele/místo realizace), nikoliv na rodinné příslušníky. Tím je dodržena podmínka vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí účelové dotace: „Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací projektu.“

OZNAČENÍ FAKTUR

Každý originál faktury, jehož kopii bude žadatel předkládat v rámci vyúčtování, musí být označen číslem a názvem projektu: "Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V CZ.05.01.02/03/23_045/0001386"

Pokud předložená kopie faktury nebude obsahovat číslo a název projektu, bude žadatel vyzván k předložení originálu faktury, kterou správce programu dodatečně označí.

Částky na fakturách musí být položkově rozepsány podle jednotlivých aktivit, které jsou předmětem smlouvy (tzn. zvlášť částka za zdroj tepla, jeho instalaci, zvlášť za otopnou soustavu, akumulační nádobu, práci apod.). Faktury, které budou obsahovat jednu souhrnnou položku a nebudou rozepsány (nebudou zřejmé náklady za jednotlivé aktivity projektu), nebudou akceptovány.

Platba všech faktur by měla proběhnout z běžného účtu žadatele uvedeného ve smlouvě na účet dodavatele. Dokladem o zaplacení faktury je předložený výpis z účtu nebo potvrzení o provedení platby, které budou obsahovat jméno a adresu plátce a všechny údaje o provedené platbě. Předkládejte klasický bankovní výpis doručený poštou nebo vytištěný z elektronického bankovnictví (nelze uznat „printscreen“ - tisk obrazovky z elektronického bankovnictví). V odůvodněných případech může být faktura uhrazena i z jiného účtu (což je nutné uvést v popisu projektu ve formuláři vyúčtování), pak je nutné na výpis připojit podpisy příjemce dotace a vlastníka bankovního účtu s uvedením informace o vzájemném (finančním) vypořádání. U hotovostní platby faktur je dokladem o zaplacení „příjmový pokladní doklad“ nebo potvrzení dodavatele o převzetí peněz v hotovosti na samotné faktuře (datum převzetí hotovosti, částka, podpis toho, kdo hotovost převzal). Povolený zákonný limit pro jednorázovou platbu v hotovosti je do výše 270 000 Kč, dle § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

ZMĚNY PROJEKTU

Příjemce je povinen oznamovat správci programu každou změnu, která může ovlivnit účel poskytované podpory a splnění podmínek programu, a to v době od podání žádosti až do konce doby udržitelnosti. Jedná se například o změny identifikačních a kontaktních údajů, změny předmětu projektu, změny skutečností a podmínek obsažených ve smlouvě apod.

O změnách nemajících vliv na předmět a účel projektu – změny identifikačních a kontaktních údajů je příjemce povinen písemně informovat správce programu nejdéle s předložením "Závěrečného vyúčtování projektu" (např. změna adresy, příjmení, kontaktních údajů, změna čísla bankovního účtu apod.).

V případě podstatných změn majících vliv na předmět a/nebo účel projektu (např. změna zdroje vytápění v čl. I odst. 2., změna majitele nemovitosti v době realizace projektu nebo v době udržitelnosti projektu, změna termínu realizace) podá příjemce  Žádost o změnu projektu KD V, která podléhá schválení v radě/zastupitelstvu kraje. V případě změny předmětu projektu bude příjemci schválena dotace ve výši odpovídající nově zvolenému zdroji tepla, maximálně však do výše původně požadované/schválené dotace dle článku II. odst. 1 (dotaci nelze navyšovat). Žádost o podstatnou změnu lze podat nejpozději 60 dnů před ukončením realizace projektu.

V případě podání žádosti o změnu mající vliv na předmět a/nebo účel projektu po podpisu smlouvy jsou výdaje vztahující se k předmětu změny časově způsobilé od okamžiku oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace do konce realizace projektu uvedeném v čl. III, odst. 2 smlouvy.

Změny v době udržitelnosti projektu mající vliv na udržení jeho výstupů (změna otopného zařízení, změna majitele nemovitosti, změna kontaktních údajů apod.) je nutné oznámit správci programu na základě formuláře  Žádost o změnu projektu v době udržitelnosti KD V .

ODSTOUPENÍ OD PROJEKTU/SMLOUVY

Na vlastní žádost žadatele je možné bez udání důvodu odstoupit od realizace projektu, a to v jakékoliv fázi.

 1. Před vyplacením finančních prostředků (do data podání závěrečného vyúčtování daného ve smlouvě) může žadatel doručit na Krajský úřad Libereckého kraje žádost o vyřazení žádosti (před podpisem smlouvy) nebo žádost o odstoupení od smlouvy, která bude obsahovat: Jméno, příjmení a trvalou adresu žadatele, místo realizace, datum a čas podání žádosti o dotaci nebo číslo smlouvy, datum a podpis žadatele.
 2. Po vyplacení zálohové platby: žadatel doručí odstoupení od smlouvy se stejnými údaji jako v bodě výše a bude vyzván k vrácení vyplacených finančních prostředků na účet poskytovatele dotace. Poté dojde k ukončení smlouvy.

ARCHIVACE DOKUMENTŮ A UDRŽITELNOST PROJEKTU

Za účelem kontroly na místě, která může proběhnout kdykoliv od podání žádosti do konci doby udržitelnosti projektu,  je nutné, aby měl žadatel uchované všechny dokumenty týkající se projektu: originály účetních dokladů, výpisy z účtu související s platbou faktur, Smlouvu o poskytnutí účelové dotace, kopii průběžného/závěrečného vyúčtování včetně všech souvisejících příloh, originál Smlouvy o vedení běžného bankovního účtu a další.

V případě, že žadatel spolu s žádostí doručil originály dokladů, které jsou potřeba k úplnému podání průběžného/závěrečného vyúčtování, budou tyto doklady vráceny při podpisu smlouvy nebo budou předány na vyžádání. Kopie těchto dokladů zůstane ve složce žádosti u správce programu.

Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu výstupů projektu (např. nového otopného zařízení), a to po celou dobu udržitelnosti, to jest 5 let od schválení závěrečného vyúčtování poskytovatelem dotace. Tuto povinnost musí příjemce zajistit i u třetích osob, jimž zcizí nebo přenechá k užívání rodinný dům (místo realizace).

KONTROLY NA MÍSTĚ

Příjemce se zavazuje umožnit provedení kontroly dotace ze strany kontrolních orgánů, zejména ze strany: poskytovatele dotace, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, a poskytnout jim součinnost. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k projektu. Touto kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového otopného zařízení na místě, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly na místě je možné provádět před uzavřením smlouvy, před vyplacením prostředků a v době udržitelnosti.

Vypořádání (vyúčtování)