Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Kultura

7.11 ROK ČESKÉ HUDBY - 2024

Aktuálně

Dne 28. 11. 2023 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje o vyhlášení dotačního programu 7.11 Rok české hudby v roce 2024.

Pokud se vám tyto webové stránky nezobrazují správně, doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome (ke stažení na https://www.google.com/intl/cs_CZ/chrome/).

Vyhlášení:
04.12.2023
Zahájení:
17.01.2024
Ukončení:
14.02.2024

Rok české hudby je mimořádnou kulturní událostí, která každých 10 let připomíná významná výročí osobností české hudby. Účelem podpory je spolufinancování hudebních a divadelních projektů zaměřených na klasickou hudbu - koncertní akce, divadelní a baletní představení a výstavy vytvořené a realizované na území Libereckého kraje.

Projekt musí vzniknout/být vytvořen v Libereckém kraji.

Projekt musí být realizován na území Libereckého kraje.

Jeden žadatel může podat jednu žádost o dotaci v tomto programu.

Minimální výše podpory je 50 000 Kč, maximální výše podpory je 100 000 Kč.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Důležitým krokem pro řádné předložení žádosti o dotaci je seznámení se žadatele s podmínkami dotačního programu:

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte žádost o dotaci a požadované formuláře příloh:

Doporučení pro vyplnění formuláře žádosti

 • Formulář žádosti o poskytnutí dotace - v prvním řádku zvolte správce oblasti podpory "Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu", ve třetím řádku zvolte program "7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji"
 • příloha č. 1 k žádostiPodrobný popis projektu pro rok 2024
 • příloha č. 2 k žádostiPodrobný rozpočet projektu pro rok 2024
 • příloha č. 3 k žádostiv souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

  Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete ZDE).

  Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

  Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

  Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

  Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

   V případě dotazů se obraťte na kontaktní osobu uvedenou u tohoto programu.

 • je-li žadatel plátce DPH a chce uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu, doloží k žádosti o dotaci zároveň  čestné prohlášení v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována: Čestné prohlášení k uplatňování odpočtu DPH

Doporučujeme využít možnosti konzultace žádosti, a to v dostatečném předstihu před jejím odevzdáním. Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese: anna.masakova@kraj-lbc.cz, telefonicky  na 485 226 265 nebo osobně na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kancelář č. 1426. Jedná se o konzultaci, ne o kontrolu vyplnění formulářů!

Žádost včetně případných příloh pošlete

Nejpozdější datum pro přijetí elektronických i písemných žádostí o dotaci je 14. 2. 2024 ve 12:00 hodin. Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas doručení podepsané žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje

Žádost o poskytnutí dotace může být na krajský úřad doručena následujícími způsoby:

 

1. ELEKTRONICKY POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL: 

tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem), odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti, včetně všech povinných příloh, které se posílají přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY

a zároveň

přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY musí být spolu s přílohami Žádosti vložena i elektronická verze Žádosti ve formátu PDF a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

2. ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVEŇ DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem),  odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti - odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) - odešlete Žádost a všechny povinné přílohy.

ID datové schránky: c5kbvkw

 

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem),  odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti - odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

doručíte Žádost v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. (Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.)

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

 

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

 

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu! Společně najdeme řešení.

 

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

Po podpisu smlouvy ze strany Libereckého kraje, můžete v souladu s podmínkami smlouvy požádat o poskytnutí zálohy až do výše 50 % z přiznané částky na základě písemné žádosti:  Žádost o zálohu

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě datum, do kdy máte odevzdat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Vyúčtování je možné doručit buď vytištěné (poštou, osobně) nebo datovou schránkou (pokud máte elektronický uznávaný podpis). Formulář vyúčtování, ani kopie dokladů se neodevzdávají prostřednictvím emailu.

 • Formulář závěrečného vyúčtování projektu a závěrečné zprávy v Excelu - vyúčtování odevzdáváte ve výši celkových způsobilých výdajů projektu (tzn. včetně vlastních zdrojů)  Formulář závěrečného vyúčtování projektu a závěrečné zprávy ve Wordu
 • všechny daňové doklady musí být označeny pořadovými čísly shodnými s pořadovými čísly z prvního sloupce soupisu účetních dokladů, doklady o zaplacení musí být označeny pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje;
 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu;
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu  (výpisy z bankovního účtu pro platby převodem nebo výdajové pokladní doklady pro platby v hotovosti), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;
 • Formulář pro vykázání dobrovolnické práce v projektu 2024 - pokud jste neziskovou organizací a vykazujete v projektu činnost dobrovolníků, doložte k vyúčtování tento vyplněný formulář;
 • fotodokumentace - min. 2 fotografie z akce, která byla v rámci projektu realizována;
 • propagace -1 výtisk od každé tiskoviny, která byla realizována v rámci projektu (plakáty, letáky apod.), příp. doložení on-line reklamy (printscreeny webových stránek);
 • publicita – příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem – dokládá se např. printscreeny webových stránek, tiskovými zprávami apod.
 
 

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Anna Masáková
485 226 265

Přečtěte si