Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Kultura

Významné akce Libereckého kraje - oblast kultury

Aktuálně

Vyhlášení:
10.01.2024
Zahájení:
10.01.2024
Ukončení:
31.12.2024

Významné kulturní a společenské akce, které k Libereckému kraji dlouhodobě patří, mají nadregionální, celostátní nebo mezinárodní význam. 

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Žádost v tomto dotačním titulu mohou podat pouze žadatelé, jejichž akce je zařazena na seznamu Významných akcí podporovaných Libereckým krajem.

 

Nepodporované aktivity

 • vydávání periodického tisku, novin a časopisů v tištěné i digitální podobě
 • vydávání knižních publikací, včetně e-knih
 • tvorba audiovizuálních produktů
 • realizace filmů
 • akce obecního charakteru (např. výročí měst, obcí a spolků, srazy rodáků z obce, obecní slavnosti, jarmarky, trhy, dětské dny, sousedská setkání apod.) včetně jakýchkoliv dílčích aktivit s tím souvisejících
 • pořádání akcí společenského a gastronomického charakteru (např. plesy, karnevaly, food festivaly apod.)

 

Vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Významné akce Libereckého kraje jsou podporovány formou individuálních dotací uzavíraných většinou na více let.

Liberecký kraj může poskytovat individuální účelové dotace v oblasti kultury také v režimu obecného nařízení Komise EU o blokových výjimkách. Podmínky poskytnutí dotace v režimu blokové výjimky najdete zde:

Opatření podpory pro poskytovaní individuálních účelových dotací Libereckého kraje v oblasti kultury - v režimu blokové výjimky

Vzor smlouvy o poskytnutí víceleté neinvestiční dotace v režimu blokové výjimky

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

 

Vyplňte žádost a požadované formuláře příloh:

Doporučení pro vyplnění žádosti o dotaci

 • Formulář žádosti o poskytnutí dotace - v prvním řádku zvolte správce oblasti podpory "Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu", ve druhém řádku oblast podpory "Kultura, památková péče a cestovní ruch" a ve třetím řádku zvolte program "Významné akce Libereckého kraje - oblast kultury"
 • příloha č. 1 k žádostiPodrobný popis projektu 
 • příloha č. 2 k žádosti:  Podrobný rozpočet projektu
 • příloha č. 3 k žádosti: v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

  Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete ZDE).

  Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

  Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

  Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

  Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

   V případě dotazů se obraťte na kontaktní osobu uvedenou u tohoto programu.

 • Podpora v režimu blokové výjimky
 • Podrobný rozpočet projektu - režim blokové výjimky 

  Podrobný popis projektu

  Čestné prohlášení - inkasní příkaz a podnik v obtížích

 • je-li žadatel plátce DPH a chce uplatňovat v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována, nárok na odpočet DPH na vstupu, doloží k žádosti o dotaci zároveň:  Čestné prohlášení o uplatnění odpočtu DPH na vstupu
 
 
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace může být na krajský úřad doručena následujícími způsoby:

 

1. ELEKTRONICKY POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem),  odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti, včetně všech povinných příloh, které se posílají přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY

a zároveň

přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY musí být spolu s přílohami Žádosti vložena i elektronická verze Žádosti ve formátu PDF a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

2. ELEKTRONICKY PŘES WEBOVÝ PORTÁL A ZÁROVEŇ DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem),  odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti - odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) - odešlete Žádost a všechny povinné přílohy.

ID datové schránky: c5kbvkw

 

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronické podání přes webový portál (nikoli e-mailem),  odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti - odešlete pouze Žádost bez povinných příloh

a zároveň

doručíte Žádost v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami. (Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné.)

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

 

* Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po rozhodnutí Rady/Zastupitelstva Libereckého kraje o poskytnutí dotace Vám bude zaslán koncept smlouvy o poskytnutí dotace včetně výzvy k doložení příloh potřebných k uzavření smlouvy. Smlouvu si před podpisem pozorně přečtěte! Po podpisu smlouvy z Vaší strany ji zašlete společně s požadovanými přílohami zpět na Krajský úřad Libereckého kraje.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny, zejména v závazných parametrech projektu, termínu realizace (prodloužení) a účelu projektu, dále změny týkající se Vaší osoby a okolností, za kterých byla dotace přiznána, neprodleně o tom informujte správce programu!

 

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, do kdy máte odevzdat závěrečné vypořádání/vyúčtování Vašeho projektu.

Vyúčtování je možné doručit buď vytištěné (poštou, osobně) nebo datovou schránkou (pokud máte elektronický uznávaný podpis). Formulář vyúčtování, ani kopie dokladů se neodevzdávají prostřednictvím emailu.

 • Průběžná zpráva o realizaci projektu - pokud příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. běžného roku, je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. daného roku, a to nejpozději do 10. 1. roku následujícího. Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. daného roku. 
 • Formulář závěrečného vyúčtování projektu a závěrečné zprávy 

  odevzdává se v každém roce realizace projektu a po jeho ukončení 

 • Formulář závěrečného vyúčtování projektu a závěrečné zprávy ve Wordu

 • Pokud je dotace poskytnuta v režimu de minimis - odevzdává se vyúčtování do výše poskytnuté dotace. 

  Pokud je dotace poskytnuta v režimu blokové výjimky - odevzdává se vyúčtování do výše poskytnuté dotace a k tomu oddělená průkazná účetní evidence ve výši celkových způsobilých výdajů celého projektu Čestné prohlášení o  výši poskytnuté veřejné podpory.

 • kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony), a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu;
 • kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu  (výpisy z bankovního účtu pro platby převodem nebo výdajové pokladní doklady pro platby v hotovosti), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků;
 • fotodokumentace - min. 2 fotografie z akce, která byla v rámci projektu realizována;
 • propagace -1 výtisk od každé tiskoviny, která byla realizována v rámci projektu (plakáty, letáky apod.), příp. doložení on-line reklamy (printscreeny webových stránek);
 • publicita – příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým krajem – dokládá se např. printscreeny webových stránek, tiskovými zprávami apod.

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Anna Masáková
485 226 265

Přečtěte si