Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Obchůdek 2021+

Program na podporu malých prodejen na venkově Obchůdek 2021+

Aktuálně

 

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 19.12.2023 schválilo Vyhlášení a podmínky programu OBCHŮDEK 2021+ pro rok 2023

Vyhlášení:
20.12.2023
Zahájení:
20.01.2024
Ukončení:
20.02.2024

Program je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR:

www.obchudek2021plus.cz

Účelem programu je  podpora podnikatelského prostředí zaměřená na obslužnost venkova formou dotace na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel (Obec do 1000 obyvatel může mít také místní část/i) nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejichž místní část/i mají do 1 000 obyvatel, a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Věnujte prosím pozornost při vyplňování účelu a parametrů projektu do formuláře žádosti o dotaci – viz Vyhlášení programu, bod N (pro Vaši informaci "Vzor žádosti o dotaci")

 

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

odkaz pro stažení aplikace Form Filler:

https://www.602.cz/form-filler#form-filler-downloads

Návod na stažení aplikace

Stručná příručka k Form Filler

Bezpečnost formulářů

Pro vyplnění přílohy žádosti o dotaci, žádosti o osobní záštitu, potřebujete verzi Microsoft Office 2007 a výše (přípony souborů docx, xlsx). V případě, že disponujete jiným editorem, např. OpenOffice, LibreOffice atd., kontaktujte prosím příslušného zaměstnance (viz Poradí Vám). Dohodnete se na jiném způsobu zaslání potřebných (kompletních) informací.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

 • T7 - Žádost - obchůdek
 • 1. Kopie oprávnění k podnikání na území České republiky (odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt;  maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.)
 • 2. Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
 • 3. Potvrzení /čestné prohlášení obce k žádosti o dotaci z Programu podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+   (prodejna je v době podání žádosti v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel pouze 1 prodejna a že tato prodejna je otevřena minimálně 5 dnů v týdnu a u obcí do 350 obyvatel minimálně 3 dny v týdnu).
 • 4.Čestné prohlášení žadatele o bezdlužnosti a de minimis, žádajícího o dotaci z Programu OBCHŮDEK 2021+ 
 • 5. Kopie účetních, daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů a doklady prokazující jejich úhradu, tj. výpisy z účtu v případě bezhotovostní platby nebo výdajové pokladní doklady v případě platby v hotovosti. Z dokladů musí být zřejmý účel a způsob využití vynaložených finančních prostředků, který souvisí s provozem prodejny a musí být uskutečněné v období realizace aktivit (1.1.2023 – 31.12. 2023). U paušálních výdajů čestné prohlášení, že tyto výdaje hradí žadatel.  V případě mzdových výdajů budou doloženy pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr s uvedeným předmětem práce, cenou a termínem realizace a bude doloženo jejich proplacení (mzdy + zákonné odvody). Výdaje za nájem budou doloženy nájemní smlouvou a úhradou nájemného. Výdaje na pořízení neinvestičního majetku – bude doloženo účetním nebo daňovým dokladem a dokladem prokazujícím úhradu. Vytápění, osvětlení (el. energie, plyn, uhlí, dřevo) a další služby (např. vodné stočné) související s provozem obchodu se vykazují paušální částkou max. 6.000 Kč za měsíc a čestným prohlášením, že tyto náklady hradí žadatel. Jiné doklady příjemce nedokládá. Výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu se vykazují paušální částkou max. 500 Kč za měsíc a čestným prohlášením, že tyto náklady hradí žadatel. Jiné doklady příjemce nedokládá. Výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb se vykazují paušální částkou max. 500 Kč za měsíc a čestným prohlášením, že tyto náklady hradí žadatel. Jiné doklady příjemce nedokládá.
 • 6. formulář Vyúčtování/vypořádání projektu - Soupiska_2023
 • 7. Indikativní výkaz hospodaření za maloobchodní prodejnu_2023
 • 8. Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

  V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

  Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete ZDE).

  Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence , a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

  Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

  Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

  Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

   

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být doručena nejpozději do 20. 2. 2024 do 14:00 hod. dvěma níže uvedenými formami:

 • elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), systém umožňuje odeslat pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň

 • v tištěné podobě nebo prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

ID datové schránky: c5kbvkw

nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

Rozhodující je datum a hodina doručení žádosti.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

 Příjemce je povinen označit na viditelném místě při vstupu do prodejny označení uvedené v příloze č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace.

Příjemce se zavazuje neukončit provoz podpořené prodejny ve lhůtě nejméně 12 měsíců od rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Vypořádání (vyúčtování)

Formulář Vypořádání/vyúčtování dotace se předkládá spolu se žádostí o poskytnutí dotace, viz bod 3, příloha č.6. 

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Petra Kašparová
485 226 686
739 541 592