Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Obchůdek 2021+

Program na podporu malých prodejen na venkově Obchůdek 2021+

Aktuálně

DNE 22.10.2021 BYLA ZVEŘEJNĚNÁ NOVÁ VERZE FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI. PROSÍME VYPLŇTE VAŠI ŽÁDOST DO TÉTO AKTUÁLNÍ VERZE (VIZ KROK3).

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 21.9.2021usnesením č. 395/21/ZK schválilo Vyhlášení a podmínky programu OBCHŮDEK 2021+

Vyhlášení:
22.09.2021
Zahájení:
23.10.2021
Ukončení:
08.11.2021

Program je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR:

www.obchudek2021plus.cz

Účelem podpory je podpora podnikatelského prostředí zaměřená na obslužnost venkova formou dotace na snížení provozních nákladů maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel, nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1 000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Věnujte prosím pozornost při vyplňování účelu a parametrů projektu do formuláře žádosti o dotaci – viz Vyhlášení programu, bod N (pro Vaši informaci "Vzor žádosti o dotaci")

 

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

odkaz pro stažení aplikace Form Filler:

https://dotace.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:452991/2019-12-09%2023:05:46.000000

Návod na stažení aplikace

Stručná příručka k Form Filler

Bezpečnost formulářů

Pro vyplnění přílohy žádosti o dotaci, žádosti o osobní záštitu, potřebujete verzi Microsoft Office 2007 a výše (přípony souborů docx, xlsx). V případě, že disponujete jiným editorem, např. OpenOffice, LibreOffice atd., kontaktujte prosím příslušného zaměstnance (viz Poradí Vám). Dohodnete se na jiném způsobu zaslání potřebných (kompletních) informací.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

 • T7 - Žádost - obchůdek
 • 1. Kopie oprávnění k podnikání na území České republiky (odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt; podporované CZ-NACE spadají do 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.)
 • 2. Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
 • 3. Potvrzení /čestné prohlášení obce k žádosti o dotaci z Programu podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+   (prodejna je v době podání žádosti v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel pouze 1 prodejna a že tato prodejna je otevřena minimálně 5 dnů v týdnu a u obcí do 350 obyvatel minimálně 3 dny v týdnu).
 • 4.Čestné prohlášení žadatele o bezdlužnosti a de minimis, žádajícího o dotaci z Programu OBCHŮDEK 2021+ 
 • 5.Kopie účetních, daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů do výše požadované dotace a doklady prokazující jejich úhradu, tj. výpisy z účtu v případě bezhotovostní platby nebo výdajové pokladní doklady v případě platby v hotovosti. Z dokladů musí být zřejmý účel a způsob využití vynaložených finančních prostředků, který souvisí s provozem prodejny a musí být uskutečněné v období realizace aktivit (1.1.2021 – 31.10. 2021). V případě mzdových výdajů budou doloženy pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr s uvedeným předmětem práce, cenou a termínem realizace a bude doloženo jejich proplacení (mzdy + zákonné odvody). Výdaje za nájem budou doloženy nájemní smlouvou a úhradou nájemného,  energie, vodné a stočné a další služby související s provozem obchodu budou doloženy buď skutečným vyúčtováním nebo úhradou předepsaných záloh za období realizace aktivit, výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu budou doloženy buď skutečným vyúčtováním nebo úhradou předepsaných záloh za období realizace aktivit, výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb budou doloženy dokladem prokazujícím jejich úhradu (výpise z banky).
 • 6. formulář Vyúčtování/vypořádání projektu - Soupiska
 • 7. Indikativní výkaz hospodaření za maloobchodní prodejnu
 • 8. Úplný výpis platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazenými novými údaji, (doloží pouze právnické osoby).  Požadavek dle §10a odst. 3f) 2. zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Získání výpisů je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost musí být doručena nejpozději do 8. 11. 2021 do 17:00 hod. dvěma níže uvedenými formami:

 • elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), systém umožňuje odeslat pouze žádost bez povinných příloh

a zároveň

 • v tištěné podobě nebo prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

ID datové schránky: c5kbvkw

nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

Rozhodující je datum a hodina doručení žádosti.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

 Příjemce je povinen označit na viditelném místě při vstupu do prodejny označení uvedené v příloze č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace.

Příjemce se zavazuje neukončit provoz podpořené prodejny ve lhůtě nejméně 12 měsíců od rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Vypořádání (vyúčtování)

Formulář Vypořádání/vyúčtování dotace se předkládá spolu se žádostí o poskytnutí dotace, viz bod 3, příloha č.6. 

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Jitka Suchánková
485 226 581
739 541 669