Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Požární ochrana a prevence kriminality - dotační fond

Správce: Odbor kancelář hejtmana

1.2 podpora sdružení hasičů čech, moravy a slezska libereckého kraje

Aktuálně

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 30. ledna 2024 schválilo usnesením číslo 49/24/ZK  vyhlášení programu č. 1.2  Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.

Vyhlášení dotačního programu 1.2_ 2024

 

Vyhlášení:
01.02.2024
Zahájení:
04.03.2024
Ukončení:
20.03.2024

Nyní probíhá hodnocení žádostí.

 

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení dotačního programu 1.2_ 2024

Vzor žádosti pro rok 2024   (Do účelu projektu =  účel podpory uvádějte jednu z podpor tohoto programu, jsou celkem čtyři. Neleznete je ve Vyhlášení dotačního programu 1.2. 2024) 

Podrobný popis projektu - formulář pro rok 2024

Vzor smlouvy 1.2_2024

Hodnotící formulář

 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Před vyplněním si přečtěte: Doporučení pro vyplnění žádosti

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

povinné přílohy:

  • Podrobný popis projektu 
  • Potvrzení o elektronickém odeslání žádosti - automaticky generované při odeslání žádosti . Potvrzení o odeslání si ihned uložte, nejde znovu vygenerovat a budete ho potřebovat odeslat s žádostí (je jednou z povinných příloh). ​​
  • Kopie potvrzení o bankovním účtu žadatele 
  • Kopie dokladu o statutárním zástupci = příloha k registračnímu listu
  • Úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti (nejedná se o výpis ze spolkového rejstříku). Výpis pořídíte přes datovou schránku.
  • Čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji. Vzor zde:  Čestné prohlášení

Pokud byla žadateli poskytnuta dotace z programu 1.2 v minulém období (2023, 2022 nebo 2021) a byla doložena požadovanými přílohami, napíše žadatel čestné prohlášení o platnosti dříve požadovaných příloh, které doloží k žádosti. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální (bod F vyhlášení). Vzor zde: Čestné prohlášení o dříve doložených přílohách 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2024“ (nutno použít aktuální verzi pro příslušný kalendářní rok).

Žádost musí být doručena v termínu od 4. 3. 2024 do 20. 3. 2024.

Možné formy doručení žádosti:

1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL

Tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

Portálem se odesílá vyplněná Žádost (nepodepsaná, v systému podepsat nelze) včetně všech povinných příloh, z nichž jedna bude elektronicky podepsaná Žádost (formát PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem*.)

Odkaz na portál naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti, přílohy odešlete přes tlačítko ODESLAT PŘÍLOHY.

2. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU

Portálem se odesílá vyplněná Žádost (nepodepsaná, v systému podepsat nelze) bez příloh. Odkaz na portál naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti.

Datovou schránkou žadatele se odesílá Žádost a všechny povinné přílohy.
ID datové schránky: c5kbvkw.

Žádost zaslaná datovou schránkou musí být zasílána pouze ve formátu *.zfo

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

Portálem se odesílá vyplněná Žádost (nepodepsaná, v systému podepsat nelze) bez příloh. Odkaz na portál naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti

V tištěné podobě Žádost s vlastnoručním podpisem a všechny povinné přílohy. Doručí se poštou nebo osobně na podatelnu krajského úřadu.

Za doručení žádosti se považuje datum doručení do podatelny krajského úřadu, nikoliv datum podání na poště.

Adresa pro doručení:

Krajský úřad Libereckého kraje

oddělení krizového řízení

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

 

Úřední hodiny podatelny:                                                               

Po, St:        7:00 - 17:00
Út, Čt:            7:00 - 16:00   
Pá:  7:00 - 15:00

 

Elektronická i písemná verze žádosti musí být totožné!!

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Při realizaci projektu se řiďte smlouvou o poskytnutí dotace, naleznete v ní i všechny důležité termíny.

V případě, že se během realizace projektu objeví nějaké změny,  neprodleně informujte správce programu! Společně najdeme řešení.

 

Vypořádání (vyúčtování)

Formulář ke stažení word zde a excel zde .

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 50 dnů po ukončení realizace projektu. Vyúčtování lze zaslat datovou schránkou.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

  • kopie účetních dokladů/daňových dokladů/zjednodušených daňových dokladů (faktury, účtenky, paragony)
  • doklady prokazující úhradu (výpis z účtu žadatele - příjemce dotace, výdajový pokladní doklad)
  • doklady, které prokazují splnění parametrů (faktury, fotografie apod. - závisí na zvolených parametrech)
  • důkaz o informování veřejnosti o podpoře z Dotačního fondu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek)

Poradí vám

Správce:
odbor kancelář hejtmana
Bc. Linda Ehrenbergerová
485 226 204
725 923 712

Přečtěte si