Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Požární ochrana a prevence kriminality - dotační fond

Správce: Odbor kancelář hejtmana

1.2 podpora sdružení hasičů čech, moravy a slezska libereckého kraje

Aktuálně

Vyhlášení:
26.01.2022
Zahájení:
28.03.2022
Ukončení:
11.04.2022

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání  rozhodlo usnesením č. 164/22/ZK o poskytnutí dotací  z Programu 1.2:

Rozhodnutí o přidělení dotací

Dne 30. 8. 2022 rozhodlo Zastupitelstvo LK o nepřidělení dotace z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu.

Rozhodnutí o neposkytnutí dotace

Smlouvy k podpisu budou žadatelům předávány od poloviny srpna. Smlouvy nabývají účinnosti po podpisu obou smluvních stran, z tohoto důvodu je možné předat Závěrečné vyúčtování nejdříve po podepsání smlouvy hejtmanem LK. Vyúčtování k předkontrole můžete zasílat na e-mailovou adresu správce programu. 

Lhůty pro závěrečné vyúčtování:

50 dnů od podpisu smlouvy hejtmanem LK,  nebo 50 dnů od data posledního účetního dokladu, zde je podmínkou již podepsaná smlouva.  Pro závěrečné vyúčtování doporučujeme používat excelový formulář, který je ke stažení v levé části stránky. 

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Před vyplněním si přečtěte: Doporučení pro vyplnění žádosti

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

povinné přílohy:

  • Podrobný popis projektu 
  • Potvrzení o účtu v bance
  • Příloha k registračnímu listu
  • Úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti
  • Čestné prohlášení o vyrovnání závazků vůči zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a Libereckému kraji 
  •  Potvrzení o elektronickém odeslání žádosti - automaticky generované při odeslání žádosti
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2022“ (nutno použít aktuální verzi pro příslušný kalendářní rok).

Žádost musí být doručena v termínu od 28. 3. 2022 - 11. 4. 2022 do 17:00 hod.

Za datum doručení žádosti se považuje datum doručení do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje, nikoliv datum podání na poště.

Možné formy doručení žádosti:

1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

2. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kancelář hejtmana

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec         

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

 

Úřední hodiny podatelny:                                                               

Po, St:        7:00 - 17:00
Út, Čt:            7:00 - 16:00   
Pá:  7:00 - 15:00

 

Elektronická i písemná verze žádosti musí být totožné!!

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 2022 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou průběžnou zprávu o realizaci projektu. V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.

Vypořádání (vyúčtování)

Formulář ke stažení ve wordu zde a v excelu zde

Doporučujeme použít formulář v excelu s vysvětlivkami a automatickým doplňováním.

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 50 dnů po ukončení realizace projektu.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

  • kopie účetních dokladů/daňových dokladů/zjednodušených daňových dokladů (faktury, účtenky, paragony)
  • doklady prokazující úhradu (výpis z účtu, výdajový pokladní doklad)
  • doklady, které prokazují splnění parametrů (faktury, fotografie apod. - závisí na zvolených parametrech)
  • důkaz o informování veřejnosti o podpoře z Dotačního fondu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek)

Poradí vám

Správce:
odbor kancelář hejtmana
Bc. Pavlína Arientová
485 226 204
725 923 712

Přečtěte si