Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Požární ochrana a prevence kriminality - dotační fond

Správce: Odbor kancelář hejtmana

1.3 Dotace obcím libereckého kraje na činnost jpo ii

Aktuálně

Vyhlášení:
01.02.2024
Zahájení:
04.03.2024
Ukončení:
20.03.2024

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 30. 5. 2023 schválilo rozdělení dotací programu č. 1.3

Vyhlášení programu č. 1.3

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

povinné přílohy:

  • Tabulka pro vyplnění počtu obyvatel obce, vzdálenosti hasičské zbrojnice a údaje o ročních příjmech obce - formulář ke stažení zde - Tabulka k vyplnění
  • Roční zúčtování daňových příjmů obce
  • Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání žádosti - automaticky generovaný při odeslání žádosti
Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení žádosti:

  • POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

  • PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

Žádost zaslaná datovou schránkou musí být zasílána pouze ve formátu *.zfo

  • PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

a) poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje                                                                                          

                                            U Jezu 642/2a       
                                            461 80 Liberec 

b) osobně do podatelny v časech: Po, St: 7:00 - 17:00                                                                                         

                                                                       Út, Čt: 7:00 - 16:00 
                                                                       Pá:       7:00 - 15:00
Elektronická i písemná verze žádosti musí být totožné!!
Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 2023 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou průběžnou zprávu o realizaci projektu . V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.

Vypořádání (vyúčtování)

Formulář ke stažení ve wordu zde a v excelu zde

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 50 dnů po ukončení realizace projektu.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

  • kopie účetních dokladů/daňových dokladů/zjednodušených daňových dokladů (faktury, účtenky, paragony)
  • doklady prokazující úhradu (výpis z účtu, výdajový pokladní doklad)
  • doklady, které prokazují splnění parametrů (faktury, fotografie apod. - závisí na zvolených parametrech)
  • důkaz o informování veřejnosti o podpoře z Dotačního fondu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek)

Poradí vám

Správce:
odbor kancelář hejtmana
Ing. Zita Tomášková
485 226 202
739 541 690