Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Požární ochrana a prevence kriminality - dotační fond

Správce: Odbor kancelář hejtmana

1.4 PREVENCE KRIMINALITY

Aktuálně

Pro správné fungování dotačního webu používejte k jeho otevření prohlížeč Google Chrome.

Dotace je určena obcím Libereckého kraje na opatření vedoucí k eliminaci sociálně patologických jevů a snižování trestné činnost (není určena na primární prevenci na školách).

 

Vyhlášení:
01.02.2023
Zahájení:
06.03.2023
Ukončení:
22.03.2023

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 31. 1. 2023 schválilo  vyhlášení programu č. 1.4  Prevence kriminality

Výzvu k předkládání žádostí naleznete v kroku č. 1.

Dotace pro obce Libereckého kraje na neinvestiční projekty zaměřené na snižování kriminality. 

Žádosti lze podávat od 6. března 2023!

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Parametry projektu jsou závazné, budou uvedené ve smlouvě. Volte takové, které u kterých jste si jisti, že je splníte. Při vyúčtování dokládáte splnění parametrů (fakturami, fotografiemi atp.). 

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

povinné přílohy:

  • Popis projektu
  • Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání žádosti - automaticky generované při odeslání žádosti. Potvrzení o odeslání si ihned uložte, nejde znovu vygenerovat a budete ho potřebovat odeslat s žádostí (je jednou z povinných příloh). 

Obě verze žádosti musí být shodné!

Žádost odeslaná přes portál a žádost odevzdaná poštou, DS nebo osobně musí být shodná (neměňte ani datum). K žádosti odevzdané mimo portál nezapomeňte přiložit všechny povinné přílohy.

 

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2022“ (nutno použít aktuální verzi pro příslušný kalendářní rok).

Žádost musí být doručena v termínu od 6. 3. 2023 až 22. 3. 2023 do 17:00 hod.

Za datum doručení žádosti se považuje datum doručení do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje, nikoliv datum podání na poště.

Možné formy doručení žádosti:

1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

2. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor kancelář hejtmana

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec         

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

                                                   

Rozhodující je datum doručení, nikoliv datum podání na poštu.          nebo

c) osobně do podatelny v časech:    

Po, St:      

 7:00

- 17:00

Út, Čt:          

 7:00

- 16:00   

Pá:

 7:00

- 15:00

                                                                         

Elektronická i písemná verze žádosti musí být totožné!!

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 2022 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou průběžnou zprávu o realizaci projektu . V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.

Vypořádání (vyúčtování)

Formulář ke stažení ve wordu zde a v excelu zde

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 50 dnů po ukončení realizace projektu.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

  • kopie účetních dokladů/daňových dokladů/zjednodušených daňových dokladů (faktury, účtenky, paragony)
  • doklady prokazující úhradu (výpis z účtu, výdajový pokladní doklad)
  • doklady, které prokazují splnění parametrů (faktury, fotografie apod. - závisí na zvolených parametrech)
  • důkaz o informování veřejnosti o podpoře z Dotačního fondu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek)

Poradí vám

Správce:
odbor kancelář hejtmana
Bc. Linda Ehrenbergerová
485 226 204
725 923 712

Přečtěte si