Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Požární ochrana a prevence kriminality - dotační fond

Správce: Odbor kancelář hejtmana

1.4 PREVENCE KRIMINALITY

Aktuálně

 

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo na svém zasedání dne 28. května 2024 o poskytnutí účelových dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.4 Prevence kriminality.

Tabulka podpořených projektů v roce 2024 zde: 2024_Výsledky_hodnotící_formulář

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání  30. ledna 2024 schválilo usnesením číslo 49/24/ZK  vyhlášení programu č. 1.2  Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje.

Vyhlášení dotačního programu 1.4_ 2024

Dotace  je určena OBCÍM Libereckého kraje na opatření vedoucí k eliminaci sociálně patologických jevů a snižování trestné činnost (není určena na primární prevenci na školách).

Pro správné fungování dotačního webu používejte k jeho otevření prohlížeč Google Chrome.

 

Vyhlášení:
01.02.2024
Zahájení:
04.03.2024
Ukončení:
20.03.2024

 

Nyní probíhá hodnocení žádostí.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení dotačního programu 1.4_ 2024

Vzor žádosti pro rok 2024

Podrobný popis projektu 2024 v popisu projektu je i dotaz na strategické cíle Strategie prevence kriminality v ČR, což je zároveň jedním z kritérií (č.3) pro bodové hodnocení projektu. Strategii  naleznete zde:  https://www.mvcr.cz/clanek/nova-strategie-prevence-kriminality-v-cr-na-leta-2022-2027-byla-schvalena-vladou.aspx 

Vzor smlouvy 2024

Hodnotící formulář

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Parametry projektu jsou závazné, budou uvedené ve smlouvě. Volte takové, které u kterých jste si jisti, že je splníte. Při vyúčtování dokládáte splnění parametrů (fakturami, fotografiemi atp.). 

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

povinné přílohy:

  • Popis projektu (slouží pro bodové hodnocení projektu, KRITÉRIA pro hodnocení, bodová škála kritérií, váhy kritérií naleznete ve Vyhlášení programu v bodu G.)
  • Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání žádosti - automaticky generované při odeslání žádosti. Potvrzení o odeslání si ihned uložte, nejde znovu vygenerovat a budete ho potřebovat odeslat s žádostí (je jednou z povinných příloh). ​​

Obě verze žádosti musí být shodné!

Žádost odeslaná přes portál a žádost odevzdaná poštou, DS nebo osobně musí být shodná (neměňte ani datum). K žádosti odevzdané mimo portál nezapomeňte přiložit všechny povinné přílohy.

 

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení žádosti:

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně prostřednictvím úplného standardizovaného formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2024“ (nutno použít aktuální verzi pro příslušný kalendářní rok).

Žádost musí být doručena v termínu od 4. 3. 2024 do 20. 3. 2024.
Možné formy doručení žádosti:

1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL

Tuto formu mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

Portálem se odesílá vyplněná Žádost (nepodepsaná, v systému podepsat nelze) včetně všech povinných příloh, z nichž jedna bude elektronicky podepsaná Žádost (formát PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem*.)

Odkaz na portál naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti, přílohy odešlete přes tlačítko ODESLAT PŘÍLOHY.

2. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

Portálem se odesílá vyplněná Žádost (nepodepsaná, v systému podepsat nelze) bez příloh. Odkaz na portál naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti.

Datovou schránkou se odesílá Žádost a všechny povinné přílohy.
ID datové schránky: c5kbvkw.

Žádost zaslaná datovou schránkou musí být zasílána pouze ve formátu *.zfo

3. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

Portálem se odesílá vyplněná Žádost (nepodepsaná, v systému podepsat nelze) bez příloh. Odkaz na portál naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti

V tištěné podobě Žádost s vlastnoručním podpisem a všechny povinné přílohy. Doručí se poštou nebo osobně na podatelnu krajského úřadu.

Za doručení žádosti se považuje datum doručení do podatelny krajského úřadu, nikoliv datum podání na poště.

Adresa pro doručení:

Krajský úřad Libereckého kraje                                                                                                                      oddělení krizového řízení                                                                                                                                               U Jezu 642/2a                                                                                                                                                                   461 80 Liberec

Podatelna KÚ LK je otevřena:   

Po, St:      

 7:00

- 17:00

Út, Čt:          

 7:00

- 16:00   

Pá:

 7:00

- 15:00

 

  • Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Elektronická i písemná verze žádosti musí být totožná!!

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 2024 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou průběžnou zprávu o realizaci projektu . V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.

Vypořádání (vyúčtování)

Formulář ke stažení ve wordu zde a v excelu zde

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 50 dnů po ukončení realizace projektu.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

  • kopie účetních dokladů/daňových dokladů/zjednodušených daňových dokladů (faktury, účtenky, paragony)
  • doklady prokazující úhradu (výpis z účtu obce, výdajový pokladní doklad)
  • doklady, které prokazují splnění parametrů (faktury, fotografie apod. - závisí na zvolených parametrech)
  • důkaz o informování veřejnosti o podpoře z Dotačního fondu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek)

Poradí vám

Správce:
odbor kancelář hejtmana
Bc. Linda Ehrenbergerová
485 226 204
725 923 712

Přečtěte si