Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Požární ochrana a prevence kriminality - dotační fond

Správce: Odbor kancelář hejtmana

1.4 PREVENCE KRIMINALITY

Aktuálně

Pro správné fungování dotačního webu používejte k jeho otevření prohlížeč Google Chrome.

Dotace je určena obcím Libereckého kraje na opatření vedoucí k eliminaci sociálně patologických jevů a snižování trestné činnost (není určena na primární prevenci na školách).

Vyhlášení:
24.02.2021
Zahájení:
29.03.2021
Ukončení:
13.04.2021

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 23. 2. 2021 schválilo usnesením č.73/21/ZK vyhlášení programu č. 1.4 - Výzvu k předkládání žádostí naleznete v kroku č. 1.

Dotace obcím Libereckého kraje na neinvestiční projekty zaměřené na snižování kriminality. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu: 29. 3. - 13. 4. 2021

 

vyhlášení programu viz krok č. 1

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Výzva programu 1.4

Přílohy k programu 1.4

 (včetně vzorové smlouvy)

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Parametry projektu jsou závazné, budou uvedené ve smlouvě. Volte takové, které u kterých jste si jisti, že je splníte. Při vyúčtování dokládáte splnění parametrů (fakturami, fotografiemi atp.). 

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

povinné přílohy:

  • Popis projektu: formuář ke stažení zde
  • Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání žádosti - automaticky generované při odeslání žádosti. Potvrzení o odeslání si ihned uložte, nejde znovu vygenerovat a budete ho potřebovat odeslat s žádostí (je jednou z povinných příloh). 

Obě verze žádosti musí být shodné!

Žádost odeslaná přes portál a žádost odevzdaná poštou, DS nebo osobně musí být shodná (neměňte ani datum). K žádosti odevzdané mimo portál nezapomeňte přiložit všechny povinné přílohy.

 

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o dotaci musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

  • elektronicky - odeslání přes webový portál, odkaz naleznete na konci elektronického formuláře žádosti
  • písemně - podepsaná a s přílohami, jedním ze třech způsobů:

a)  prostřednictvím datové schránky: c5kbvkw                                                      nebo

b) poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje                                                                                                                  U Jezu 642/2a                                                                                                                       461 80 Liberec 2                                                           

Rozhodující je datum doručení, nikoliv datum podání na poštu.               nebo

c) osobně do podatelny v časech: Po, St: 8:00 - 17:00                                                                                                               Út, Čt, Pá: 8:00 - 14:00   

Elektronická i písemná verze žádosti musí být totožné!!

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 2020 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou průběžnou zprávu o realizaci projektu . V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.

Vypořádání (vyúčtování)

Formulář ke stažení ve wordu zde a v excelu zde

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 50 dnů po ukončení realizace projektu.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

  • kopie účetních dokladů/daňových dokladů/zjednodušených daňových dokladů (faktury, účtenky, paragony)
  • doklady prokazující úhradu (výpis z účtu, výdajový pokladní doklad)
  • doklady, které prokazují splnění parametrů (faktury, fotografie apod. - závisí na zvolených parametrech)
  • důkaz o informování veřejnosti o podpoře z Dotačního fondu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek)

Poradí vám

Správce:
odbor kancelář hejtmana
Bc. Pavlína Arientová
485 226 204
725 923 712

Přečtěte si


Zadejte text