Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Požární ochrana a prevence kriminality - ostatní

dotace pro sh čms - OKRESNÍ sdružení hasičů libereckého kraje

Aktuálně

Vyhlášení:
21.02.2024
Zahájení:
21.02.2024
Ukončení:
06.03.2024

Další kroky

Přečtěte si pozorně

svůj záměr o podání žádosti nejdříve zkonzultujte

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

povinné přílohy:

  • čestné prohlášení žadatele o finanční podporu z rozpočtu LK - formulář zde
  • úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti
  • vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání žádosti 
Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení žádosti:

  • POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

  • PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

Žádost zaslaná datovou schránkou musí být zasílána pouze ve formátu *.zfo

 

  • PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

a) poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje                                                                                          

                                            U Jezu 642/2a       
                                            461 80 Liberec 

b) osobně do podatelny v časech: Po, St: 7:00 - 17:00                                                                                         

                                                                       Út, Čt: 7:00 - 16:00 
                                                                       Pá:       7:00 - 15:00
Elektronická i písemná verze žádosti musí být totožné!!
Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 2024 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou průběžnou zprávu o realizaci projektu . V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých. Formulář zde

Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře ke stažení - závěrečná zpráva  a závěrečné vyúčtování

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 50 dnů po ukončení realizace projektu.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

  • kopie účetních dokladů/daňových dokladů/zjednodušených daňových dokladů (faktury, účtenky, paragony)
  • doklady prokazující úhradu (výpis z účtu, výdajový pokladní doklad)
  • doklady, které prokazují splnění parametrů (faktury, fotografie apod. - závisí na zvolených parametrech)
  • důkaz o informování veřejnosti o podpoře z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek)

Poradí vám

Správce:
odbor kancelář hejtmana
Bc. Marie Medunová
485 226 201
778 726 839

Přečtěte si