Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.1 program obnovy venkova

Aktuálně

Zastupitelstvo LK na svém zasedání dne 19.12.2023 usnesením č. 606/23/ZK rozhodlo o vyhlášení programu č.2.1 - POV na rok 2024.  Žádosti je možné podávat nejpozději do 16.2.2024 do 14.00 hod.

Vyhlášení:
20.12.2023
Zahájení:
22.01.2024
Ukončení:
16.02.2024

Účel programu:

Obnova a údržba technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, podpora vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově:

DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

DT 2 – komplexní úprava návsí, náměstí

DT 3 – obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady

DT 4 – oprava a výstavba komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť a zpevněných ploch včetně ploch pro kontejnerová stání na tříděný odpad

DT 6 – projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

DT 7 - integrované projekty venkovských mikroregionů

DT 9 – válečné hroby

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu

Vyhlášení programu POV 2024

Podmínky pro poskytování dotaci z programu POV 2024  Libereckého kraje z Oblasti podpory č. 2 regionální rozvoj - program č. 2.1 Program obnovy venkova (dále jen Podmínky)

Vzor Žádosti o poskytnutí dotace POV 2024 - NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3.

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace POV 2024

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 

V případě jakýchkoliv problému s vyplňováním žádosti můžete použít formulář Žádost o poskytnutí dotace POV 2024 předvyplněná . V této předvyplněné verzi žádosti je uveden maximální termín realizace aktivit dle Vyhlášeného programu od 1. 1. 2024  do 30. 9. 2025. DOPORUČUJEME takto nastavený termín aktivit PONECHAT!

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

1.    Textová část popisu projektu 2024 (formulář ZDE)

2.    OBCE

  • výpis usnesení zastupitelstva obce, ve kterém schvalují podání žádosti na daný projekt v dané výši a doklad o vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce nebo čestné prohlášení statutárního zástupce obce, že zastupitelstvo obce schválilo účast obce na projektu i vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl žadatele

SVAZKY OBCÍ

  • kopie zápisu z jednání svazku obcí, ve kterém je schváleno podání žádosti na danou akci v dané výši a doklad, že v rozpočtu svazku obcí jsou vyčleněny prostředky na vlastní podíl žadatele, nebo čestné prohlášení statutárního zástupce svazku obcí, že příslušný orgán svazku obcí schválil účast svazku obcí na daném projektu i vyčlenění finančních prostředků na vlastní podíl žadatele
  1. OBCE
  • čestné prohlášení statutárního zástupce obce, že daný projekt je v souladu s aktuálním strategickým rozvojovým dokumentem obce, schváleným zastupitelstvem obce

SVAZKY OBCÍ

  • čestné prohlášení statutárního zástupce svazku obcí, že daný projekt je v souladu se strategickým dokumentem svazku obcí
Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

  1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese v časech:

pondělí            8:00 – 17:00

úterý               8:00 – 14:00

středa              8:00 – 17:00

čtvrtek            8:00 – 14:00

pátek               8:00 – 14:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k uzavření smlouvy:

Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.    

Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře pro závěrečné vyúčtování/vypořádání  ve wordu a závěrečné vyúčtování/vypořádání v excelu pro roky 2022,2023 a 2024

 Formuláře pro průběžnou zprávu ve wordu pro roky 2022, 2023 a 2024

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Jitka Suchánková
485 226 581
739 541 669

Přečtěte si