Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.2 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ PROGRAM

Aktuálně

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 17.3.2020  o vyhlášení Programu 2.2 – Regionální inovační program na rok 2020. Žádosti o dotaci je možné podávat od od 1.5.2020 do 17.6.2020 do 14.00 hod.

Vyhlášení:
18.03.2020
Zahájení:
01.05.2020
Ukončení:
17.06.2020

Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí, podpora vzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem a ověření technologického/technického řešení v jakékoliv fázi vývoje.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Přečtěte si prosím pozorně podmínky vyhlášeného programu

2.2 Vyhlášení programu 2020

2.2 Podmínky programu 2020

2.2 vzor žádosti 2020 - NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3

2.2 Hodnotící kritéria 2020

2.2 Hodnotící formulář 2020

2.2 Seznam výzkumných organizací

2.2 Znalostní domény

2.2 Vzor smlouvy 2020

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

2.2 Popis projektu 2020

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k uzavření smlouvy mezi LK a příjemcem:

  1. Doklad prokazující právní subjektivitu, oprávnění k činnosti (výpis z Obchodního rejstříku, doklady obdobné povahy) – tyto doklady zajistí správce programu z registrů

  2. Originál smlouvy o spolupráci mezi příjemcem účelové dotace a poskytovatelem znalostí nebo služeb. Smlouva musí řešit: specifikaci předmětu plnění, cenu, platební podmínky, harmonogram řešení projektu.

  3. V případě, že doklady k uzavření smlouvy bude předkládat pověřená osoba žadatele nebo smlouvu o poskytnutí dotace bude uzavírat pověřená osoba žadatele, tak pověřená osoba žadatele doloží originál nebo úředně ověřenou kopie plné moci, v které žadatel zmocní pověřenou osobu k příslušným úkonům.

  4. Čestné prohlášení ke skutečnostem (formulář zde)

  5. Prohlášení žadatele, že žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu, stručného popisu předmětu projektu, jména (názvu) poskytovatele znalostí, výši poskytnuté finanční podpory.

  6. Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele – příjemce, se kterým již byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v předcházejících obdobích, může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodané požadované přílohy (dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele)

7. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (formulář zde)

Vypořádání (vyúčtování)

2.2 Formulář word závěrečného vyúčtování pro smlouvy z roku 2019 

2.2 Formulář excel závěrečného vyúčtování pro smlouvy z roku 2019 

 

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Eva Benešová
485 226 678
Ing. Vladimíř Pachl
485 226 707