Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.2 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ PROGRAM

Aktuálně

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 30.1.2024  o vyhlášení Programu 2.2 – Regionální inovační program na rok 2024. Žádosti o dotaci je možné podávat od od 1.3.2024 do 10.4.2024 do 14.00 hod.

Vyhlášení:
31.01.2024
Zahájení:
01.03.2024
Ukončení:
10.04.2024

Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí, podpora vzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem a ověření technologického/technického řešení v jakékoliv fázi vývoje.

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete zde).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

.

Další kroky

Přečtěte si pozorně
Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Povinné přílohy:

1. Popis projektu 2.2 pro rok 2024 - povinná příloha

2. Úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby (pouze pro právnické osoby)

3. V případě zaslání žádosti pouze přes webový portál je povinnou přílohou také elektronická  verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

4. V případě, že žádost o poskytnutí dotace podá za žadatele pověřená osoba žadatele, musí předložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, ve které žadatel zmocní pověřenou osobu k úkonům spojeným s podáním žádosti.

5. DT 1 – Originál smlouvy o smlouvě budoucí na poskytování služeb v rámci smluvního výzkumu mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí. Smlouva musí řešit: specifikaci předmětu plnění, cenu, platební podmínky, harmonogram řešení projektu.

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

  1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

 nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese v časech:

pondělí            8:00 – 17:00

úterý               8:00 – 14:00

středa              8:00 – 17:00

čtvrtek            8:00 – 14:00

pátek               8:00 – 14:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k uzavření smlouvy mezi LK a příjemcem:

  1. Doklad prokazující právní subjektivitu, oprávnění k činnosti (výpis z Obchodního rejstříku, doklady obdobné povahy) – tyto doklady zajistí správce programu z registrů

  2. Originál smlouvy o spolupráci mezi příjemcem účelové dotace a poskytovatelem znalostí nebo služeb. Smlouva musí řešit: specifikaci předmětu plnění, cenu, platební podmínky, harmonogram řešení projektu.

  3. V případě, že doklady k uzavření smlouvy bude předkládat pověřená osoba žadatele nebo smlouvu o poskytnutí dotace bude uzavírat pověřená osoba žadatele, tak pověřená osoba žadatele doloží originál nebo úředně ověřenou kopie plné moci, v které žadatel zmocní pověřenou osobu k příslušným úkonům.

  4. Čestné prohlášení ke skutečnostem (formulář zde)

  5. Prohlášení žadatele, že žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu, stručného popisu předmětu projektu, jména (názvu) poskytovatele znalostí, výši poskytnuté finanční podpory.

  6. Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele – příjemce, se kterým již byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v předcházejících obdobích, může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodané požadované přílohy (dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele)

7. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (formulář zde)

Vypořádání (vyúčtování)

2.2 Formulář word závěrečného vyúčtování 

2.2 Formulář excel závěrečného vyúčtování 

 

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Jana Frontzová
485 226 323
Ing. Vladimír Pachl
485 226 707