Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.2 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ PROGRAM

Aktuálně

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 29.3.2022  o vyhlášení Programu 2.2 – Regionální inovační program na rok 2022. Žádosti o dotaci je možné podávat od od 1.5.2022 do 15.6.2022 do 14.00 hod.

Vyhlášení:
01.04.2022
Zahájení:
01.05.2022
Ukončení:
15.06.2022

Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí, podpora vzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem a ověření technologického/technického řešení v jakékoliv fázi vývoje.

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost,  pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Přečtěte si prosím pozorně podmínky vyhlášeného programu

2.2 Vyhlášení programu 2022

2.2 Podmínky programu 2022

2.2 Vzor žádosti 2022 - NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3

2.2 Hodnotící kritéria 2022

2.2 Hodnotící formulář 2022

2.2 Znalostní domény RIS3 2022

2.2 Vzor smlouvy 2022

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Upřesnění k formuláři „Žádost o poskytnutí dotace“ v části FINANČNÍ ROZVAHA PROJEKTU:

 Žadatelé vy plní tuto část v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a příslušnou vyhláškou upravující některá ustanovení zákona o účetnictví, kterou se žadatel řídí a v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění.

 (Uvedený komentář s odkazy na Finanční rozvahu projektu je vzorovým členěním výdajů vybraných účetních jednotek, které se řídí vyhláškou 410/2009 Sb., tzn. ÚSC, DSO nebo příspěvkové organizace.)

 

2.2 Popis projektu 2022

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

  1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

 nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje na výše uvedené adrese v časech:

pondělí            8:00 – 17:00

úterý               8:00 – 14:00

středa              8:00 – 17:00

čtvrtek            8:00 – 14:00

pátek               8:00 – 14:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k uzavření smlouvy mezi LK a příjemcem:

  1. Doklad prokazující právní subjektivitu, oprávnění k činnosti (výpis z Obchodního rejstříku, doklady obdobné povahy) – tyto doklady zajistí správce programu z registrů

  2. Originál smlouvy o spolupráci mezi příjemcem účelové dotace a poskytovatelem znalostí nebo služeb. Smlouva musí řešit: specifikaci předmětu plnění, cenu, platební podmínky, harmonogram řešení projektu.

  3. V případě, že doklady k uzavření smlouvy bude předkládat pověřená osoba žadatele nebo smlouvu o poskytnutí dotace bude uzavírat pověřená osoba žadatele, tak pověřená osoba žadatele doloží originál nebo úředně ověřenou kopie plné moci, v které žadatel zmocní pověřenou osobu k příslušným úkonům.

  4. Čestné prohlášení ke skutečnostem (formulář zde)

  5. Prohlášení žadatele, že žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu, stručného popisu předmětu projektu, jména (názvu) poskytovatele znalostí, výši poskytnuté finanční podpory.

  6. Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele – příjemce, se kterým již byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v předcházejících obdobích, může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodané požadované přílohy (dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele)

7. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (formulář zde)

Vypořádání (vyúčtování)

2.2 Formulář word závěrečného vyúčtování pro smlouvy z roku 2019 a 2020

2.2 Formulář excel závěrečného vyúčtování pro smlouvy z roku 2019 a 2020

 

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Eva Benešová
485 226 678
Ing. Vladimíř Pachl
485 226 707