Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.5 podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Aktuálně

!!! POZOR ZMĚNA!!!

ZK LK v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR na svém mimořádném zasedání dne 17. března 2020 usnesením schválilo změnu podmínek vyhlášeného dotačního programu Podpora regionálních produktů, výrobců a tradičních řemesel spočívající v posunu termínu pro podání žádostí a s ním souvisejících administrativních termínů pro poskytnutí dotací.

Detailní informace naleznete níže v dokumentu "Vyhlášení programu 2.5   - ZMĚNA"

NOVÝ TERMÍN pro podání žádostí je od 21. 4. 2020 do 6. 5. 2020

Konzultace žádostí je nadále možná přes email správce programu.

 

 

Vyhlášení:
26.02.2020
Zahájení:
21.04.2020
Ukončení:
06.05.2020

Podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

program 2.5 Výzva 2020 17.3.2020  ZMĚNA - přečtěte si prosím pozorně podmínky vyhlášeného programu

2.5 Vzor formulář žádosti 2020- NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3

2.5 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 2020

 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

2.5 Textová část projektu - povinná příloha žádosti

Certifikát místní značky včetně smlouvy se správcem místní značky nebo doklad o udělení ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, nebo Regionální potravina Libereckého kraje nebo Nositel tradice lidových řemesel nebo Mistr tradiční rukodělné výroby (kopie)

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady potřebné k uzavření smlouvy:

  • doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Dotace bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní
  • doklad o právní subjektivitě (vyjma obce), zakládací listina, stanovy a doklady podobné povahy
  • kopie dokladu o zřízení účtu
  • čestné prohlášení žadatelev souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje
  • čestné prohlášení příjemce dotace o podporu v režimu de minimis
  • smlouva o dílo, kupní smlouva, nájemní smlouva, objednávka, pracovní smlouva nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr k projektu (minimálním obsahem musí být předmět díla, cena prací a termín realizace), pokud jsou v danou chvíli vystaveny/uzavřeny
  • žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Eva Benešová
485 226 678