Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.5 podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Aktuálně

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 20.2.2024  o vyhlášení Programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel na rok 2024. Žádosti o dotaci je možné podávat od 27.3.2024 do 12.4.2023 do 14.00 hod.

 

Vyhlášení:
21.02.2024
Zahájení:
27.03.2024
Ukončení:
12.04.2024

Podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.

 

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souladu s ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě zákona č.  37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost, pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem, veřejných výzkumných organizací, výčet naleznete zde).

Získání výpisu je možné po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu. Výpis lze získat přímo z webové stránky evidence (ZDE), a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace.

Obecně pak výpisy umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Tato možnost je však zpoplatněna.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

2.5 Vyhlášení programu 2024   - přečtěte si prosím pozorně podmínky vyhlášeného programu

2.5 Vzor žádosti o dotaci 2024- NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3

2.5 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 2024

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Povinné přílohy žádosti:

1. 2.5 Textová část projektu 2024- formulář

2. Certifikát místní značky včetně smlouvy se správcem místní značky nebo doklad o udělení ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, nebo Regionální potravina Libereckého kraje nebo Nositel tradice lidových řemesel nebo Mistr tradiční rukodělné výroby (kopie)

3. Úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby (pouze pro právnické osoby)

4. V případě zaslání žádosti pouze přes webový portál je povinnou přílohou také elektronická  verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

  1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

Požadavky na elektronická podání prostřednictvím datové schránky naleznete na https://ginisweb.kraj-lbc.cz/Gordic/Ginis/App/POE/

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje v časech:

             pondělí            7:00 – 17:00

             úterý               7:00 – 16:00

             středa              7:00 – 17:00

             čtvrtek            7:00 – 16:00

             pátek               7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

    Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady potřebné k uzavření smlouvy:

  • doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Dotace bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní
  • doklad o právní subjektivitě (vyjma obce), zakládací listina, stanovy a doklady podobné povahy
  • kopie dokladu o zřízení účtu
  • Čestné prohlášení žadatele  v souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje
  • Čestné prohlášení příjemce dotace o podporu v režimu de Minimis
  • smlouva o dílo, kupní smlouva, nájemní smlouva, objednávka, pracovní smlouva nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr k projektu (minimálním obsahem musí být předmět díla, cena prací a termín realizace), pokud jsou v danou chvíli vystaveny/uzavřeny
  • žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Eva Benešová
485 226 678