Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.5 podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Aktuálně

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 22.2.2022  o vyhlášení Programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel na rok 2022. Žádosti o dotaci je možné podávat od 28.3.2022 do 11.4.2022 do 14.00 hod.

 

Vyhlášení:
23.02.2022
Zahájení:
28.03.2022
Ukončení:
11.04.2022

Podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.

 

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost,  pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

2.5 Vyhlášení programu 2022   - přečtěte si prosím pozorně podmínky vyhlášeného programu

2.5 Vzor žádost o dotaci 2022- NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3

2.5 Vzor smlouva o poskytnutí dotace 2022

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Povinné přílohy žádosti:

1. 2.5 Textová část projektu 2022 - formulář

2. Certifikát místní značky včetně smlouvy se správcem místní značky nebo doklad o udělení ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, nebo Regionální potravina Libereckého kraje nebo Nositel tradice lidových řemesel nebo Mistr tradiční rukodělné výroby (kopie)

3. Úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby (pouze pro právnické osoby)

4. V případě zaslání žádosti pouze přes webový portál je povinnou přílohou také elektronická  verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

  1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje v časech:

             pondělí            7:00 – 17:00

             úterý               7:00 – 16:00

             středa              7:00 – 17:00

             čtvrtek            7:00 – 16:00

             pátek               7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

    Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady potřebné k uzavření smlouvy:

  • doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Dotace bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní
  • doklad o právní subjektivitě (vyjma obce), zakládací listina, stanovy a doklady podobné povahy
  • kopie dokladu o zřízení účtu
  • Čestné prohlášení žadatele  v souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje
  • Čestné prohlášení příjemce dotace o podporu v režimu de Minimis
  • smlouva o dílo, kupní smlouva, nájemní smlouva, objednávka, pracovní smlouva nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr k projektu (minimálním obsahem musí být předmět díla, cena prací a termín realizace), pokud jsou v danou chvíli vystaveny/uzavřeny
  • žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Eva Benešová
485 226 678