Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.6 PODPORA MÍSTNÍ AGENDY 21

Aktuálně

!!! POZOR ZMĚNA!!!

ZK LK v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR na svém mimořádném zasedání dne 17. března 2020 usnesením schválilo změnu podmínek vyhlášeného dotačního programu MA 21spočívající v posunu termínu pro podání žádostí a s ním souvisejících administrativních termínů pro poskytnutí dotací.

Detailní informace naleznete níže v dokumentu "Vyhlášení programu 2.6   - ZMĚNA".

Prodloužení lhůty pro podání žádosti na NOVÝ TERMÍN 24. 4. 2020 14:00 hod.

Konzultace žádostí je nadále možná přes email správců programu.

Vyhlášení:
29.01.2020
Zahájení:
02.03.2020
Ukončení:
24.04.2020

Účel programu:

Popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji

Podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Vyhlaseni programu č.2.6 - MA 21 17.3.2020

Vzor žádosti o dotaci 2020 - NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3.

2.6 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 2020

 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

2.6 Popis projektu 2020

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k podpisu smlouvy:

  • Doklad o právní subjektivitě (vyjma obce), zakládací listina, stanovy a doklady podobné povahy
  • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.
  • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu.
  • Čestné prohlášení v souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, 
  • Čestné prohlášení de minimis
  • Smlouva o dílo, kupní smlouva, nájemní smlouva, objednávka, pracovní smlouva nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr a obdobné dokumenty k projektu (minimálním obsahem musí být předmět díla, cena prací a termín realizace), pokud jsou v danou chvíli vystaveny/uzavřeny
  • Smlouva o dobrovolnické činnosti - v případě využití práce dobrovolníků, pokud je v danou chvíli uzavřena
  • Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Eva Benešová
485 226 678
Ivana Hujerová
485 226 722