Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.6 PODPORA MÍSTNÍ AGENDY 21

Aktuálně

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 22.2.2022  o vyhlášení Programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 na rok 2022. Žádosti o dotaci je možné podávat od 28.3.2022 do 20.4.2022 do 14.00 hod.

Vyhlášení:
23.02.2022
Zahájení:
28.03.2022
Ukončení:
20.04.2022

Účel programu:

Popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji

Podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.

 

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost,  pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

 V případě dotazů se obracejte na kontaktní osobu uvedenou u příslušného programu.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

2.6 Vyhlášení programu MA21 2022

2.6 Vzor žádost o dotaci 2022 - NEVYPLŇOVAT, POUZE VZOR. Žádost k vyplnění naleznete v bodu 3.

2.6 Vzor smlouva o poskytnutí dotace 2022

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci a povinné přílohy k žádosti:

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Povinné přílohy

1. 2.6 MA21 Popis projektu 2022 - formulář

2. Úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby (pouze pro právnické osoby)

3. V případě zaslání žádosti pouze přes webový portál je povinnou přílohou také elektronická  verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

             nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje v časech:

             pondělí            7:00 – 17:00

             úterý               7:00 – 16:00

             středa              7:00 – 17:00

             čtvrtek            7:00 – 16:00

             pátek               7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

    Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k podpisu smlouvy:

 • Doklad o právní subjektivitě (vyjma obce), zakládací listina, stanovy a doklady podobné povahy
 • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.
 • kopie dokladu o zřízení bankovního účtu.
 • Čestné prohlášení v souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, 
 • Čestné prohlášení de minimis
 • Smlouva o dílo, kupní smlouva, nájemní smlouva, objednávka, pracovní smlouva nebo dohoda o práci konané mimo pracovní poměr a obdobné dokumenty k projektu (minimálním obsahem musí být předmět díla, cena prací a termín realizace), pokud jsou v danou chvíli vystaveny/uzavřeny
 • Smlouva o dobrovolnické činnosti - v případě využití práce dobrovolníků, pokud je v danou chvíli uzavřena
 • Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Ing. Eva Benešová
485 226 678
Ivana Hujerová
485 226 722