Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva 2024

Aktuálně

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 19. 12. 2023 o vyhlášení Programu Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Žádosti o dotaci je možné podávat od 1. 2. 2024 do 21. 10. 2024.

Vyhlášení:
20.12.2023
Zahájení:
01.02.2024
Ukončení:
21.10.2024

Účel programu:

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s ekodesignem.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Program 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Vzor formuláře žádosti - formulář určený k vyplnění bude k dispozici v lednu 2024 v kroku 3.

Vzor hodnotícího formuláře

Vzor závěrečného vyúčtování - formulář určený k vyplnění najdete v kroku 6.

Vzor smlouvy

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci :

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Vzor vyplnění žádosti

Povinné přílohy:

 1. Aktuálně platný doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, ke kterému má být dodatečně připojena nová akumulační nádrž (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.). V případě nového kotle, na který se v době podání žádosti ještě nevztahuje citovaná povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje prováděná podle zákona jednou za tři roky, lze doložit záruční list/servisní knížku s potvrzeným datem uvedení do provozu.
 2. Aktuální fotografická dokumentace kotle, štítku na kotli s technickými parametry zařízení, odvodu spalin a celkového prostoru kotelny.
 3. Závěrečné vyúčtování:
 • originál formuláře závěrečného vyúčtování/vypořádání projektu viz krok 6,
 • kopie účetních dokladů, daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkajících se realizovaného projektu (a to ve výši, resp. do výše celkových způsobilých výdajů projektu, ze které plyne nárok pro výpočet dotace z rozpočtu Libereckého kraje),
 • doklady prokazující úhradu, tj. výpisy z účtu v případě bezhotovostní platby nebo výdajové pokladní doklady v případě platby v hotovosti, (Z dokladů musí být zřejmý účel a způsob využití vynaložených finančních prostředků. Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje.),
 • technický/ záruční list k akumulační nádobě,
 • fotodokumentaci prokazující realizaci projektu akumulační nádoby, jejího připojení včetně fotky výrobního štítku),
 • kopie smlouvy o dílo, kupní smlouvy, objednávky, dodatek ke smlouvě o dílo nebo novou objednávku v případě navýšení prací nad rámec smlouvy o dílo nebo objednávky, pokud byly vystaveny/uzavřeny.
Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

 1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

 1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje v časech:

             pondělí            7:00 – 17:00

             úterý                 7:00 – 16:00

             středa               7:00 – 17:00

             čtvrtek              7:00 – 16:00

             pátek                 7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k podpisu smlouvy:

 • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace, je-li pro daný projekt relevantní. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní.
 • Čestné prohlášení žadatele v souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje.
 • Kopie smlouvy nebo potvrzení o vedení běžného osobního bankovního účtu vedeného na jméno žadatele o dotaci. Není možné předložit smlouvu k podnikatelskému nebo úvěrovému účtu. Spořicí nebo termínovaný účet lze akceptovat pouze v případě, že umožňuje bezhotovostní platební styk. Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.
Vypořádání (vyúčtování)

Je přílohou žádosti. Formulář závěrečného vyúčtování

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat
Ing. Alena Klímová
485 226 327