Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Regionální rozvoj

regionální rozvoj - 2.8 Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Aktuálně

Zastupitelstvo LK rozhodlo dne 29. 3. 2022 o vyhlášení Programu Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Žádosti o dotaci je možné podávat od 2.5.2022 do 18.5.2022.

Vyhlášení:
30.03.2022
Zahájení:
02.05.2022
Ukončení:
18.05.2022

Účel programu:

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s ekodesignem.

Další kroky

Přečtěte si pozorně
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o dotaci :

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Povinné přílohy:

  • Aktuálně platný doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, ke kterému má být dodatečně připojena nová akumulační nádrž (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).
  • Aktuální fotografická dokumentace kotle, štítku na kotli s technickými parametry zařízení, odvodu spalin, prostoru k umístění akumulační nádrže a celkového prostoru kotelny.
Žádost včetně případných příloh pošlete

Možné formy doručení:

  1. POUZE PŘES WEBOVÝ PORTÁL - touto formou mohou využít jen žadatelé, kteří mají uznávaný elektronický podpis*:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem) včetně všech povinných příloh přes odkaz ODESLAT PŘÍLOHY.

a zároveň

k přílohám musí být vložena i elektronická verze žádosti ve formátu PDF., podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A DATOVOU SCHRÁNKU:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s kvalifikovaným elektronickým podpisem** statutárního zástupce) se všemi povinnými přílohami. ID datové schránky: c5kbvkw

 

  1. PŘES WEBOVÝ PORTÁL A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ:

elektronicky přes webový portál, jehož odkaz naleznete na konci elektronického formuláře Žádosti (nikoli e-mailem), (odešlete pouze žádost bez povinných příloh)

a zároveň

v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem a se všemi povinnými přílohami.

Adresa pro doručování:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje v časech:

             pondělí            7:00 – 17:00

             úterý               7:00 – 16:00

             středa              7:00 – 17:00

             čtvrtek            7:00 – 16:00

             pátek               7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

*Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený el. podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

** Kvalifikovaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru („certifikační autoritou“) a fyzická osoba má vydaný kvalifikovaný certifikát uložen na certifikovaném prostředku (čipová karta, token). 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Doklady požadované k podpisu smlouvy:

  • Doklad opravňující jednat jménem příjemce dotace, je-li pro daný projekt relevantní. Doklad bude v originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší než 90 dní,
  • Čestné prohlášení žadatele v souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje.
  • Kopie smlouvy nebo potvrzení o vedení běžného osobního bankovního účtu vedeného na jméno žadatele o dotaci. Není možné předložit smlouvu k podnikatelskému nebo úvěrovému účtu. Spořicí nebo termínovaný účet lze akceptovat pouze v případě, že umožňuje bezhotovostní platební styk. Žadatel, se kterým byla již uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost. Přílohy, které správce programu požaduje k podpisu smlouvy a lze je získat z registrů, se po žadatelích nevyžadují vůbec, a správce programu má povinnost opatřit si je sám.

Poradí vám

Správce:
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat
Ing. Alena Klímová
485 226 327