Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Sociálně-právní ochrana dětí

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE V OBLASTI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Aktuálně

Termín pro individuální žádosti o dotaci v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí bude v případě zpoždění vydání rozhodnutí ze strany MPSV nebo případně s ohledem na epidemickou situaci prodloužen. 

Povinnost předkládání úplného výpisu skutečných majitelů k žádosti o dotaci.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti. Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost,  pobočný spolek, nadace, zájmové sdružení právnických osob,….

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

Nedoložení úplného výpisu platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebude důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího hodnocení.

Povinnost předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

Vyhlášení:
07.04.2022
Zahájení:
07.04.2022
Ukončení:
08.05.2022

Účelová neinvestiční dotace podporuje osoby pověřené Krajský úřadem Libereckého kraje k výkonu sociálně-právní ochrany, které uspěly s žádostí v programu „Podpora rodin v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ RODINA 2022 MPSV.

Všechny žádosti posoudí Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje. Poté bude předložen materiál s návrhem na rozdělení finančních prostředků orgánům kraje.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Tato individuální dotace slouží k podpoře projektů osob pověřených Krajským úřadem Libereckého kraje k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen pověřené osoby) na dofinancování projektů podpořených Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v dotačním titulu Rodina 2022. Projekty schválené v dotačním titulu MPSV jsou podpořeny pouze do výše 80 % upraveného rozpočtu projektu. Liberecký kraj podpoří tyto projekty maximálně do výše 15 % upraveného rozpočtu. Také obecní úřady obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje se zavázaly, že od roku 2019 podpoří projekty pověřených osob.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Název projektu: volte shodný s názvem projektu podpořeného v dotačním programu MPSV Rodina pro rok 2022

Povinná příloha:

1) rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2022 včetně upraveného rozpočtu

2) popis projektu a jeho potřebnost

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po schválení dotace orgány kraje poskytovatelé před podpisem smlouvy dodají následující přílohy:

čestné prohlášení o vyrovnání závazků

čestné prohlášení o předložení již dříve platných dokumentů

Vypořádání (vyúčtování)

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.2.2023. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování a  závěrečné zprávy o realizaci projektu na příslušném formuláři (viz níže*), který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje.

K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce dotace kopie účetních resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizovaného projektu (a to ve výši, resp. do výše celkových způsobilých výdajů projektu, ze které plyne nárok pro výpočet dotace z rozpočtu Libereckého kraje) a výpisy z účtu prokazující úhradu jednotlivých účetních resp. prvotních daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití finančních prostředků. Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy a jim podobné doklady se nepovažují za podklad k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje.

Příjemce dotace je povinen dále předložit k závěrečnému vyúčtování tyto přílohy:

dvě fotografie znázorňující místo, kde byl projekt realizován či dvě fotografie z akcí, které byly v rámci projektu realizovány, příp. ukázky tiskovin vydaných v rámci projektu.

Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele. 

*Formulář závěrečného vyúčtování a  závěrečné zprávy o realizaci projektu:

Závěrečné vyúčtování - závěrečná zpráva individuální dotace

Poradí vám

Správce:
odbor sociálních věcí
Bc. Dalila Mochalová
485 226 697